Menu Driver Sign-Up

ฉันเรียกรถไปแล้วแต่รถมาไม่ถึงซักทีจะทำอย่างไรดี

ระบบมีการจัดส่งข้อมูลของคนขับรถของคุณไปให้ ดังนั้นคุณสามารถโทรศัพท์ไปยังคนขับรถของคุณได้ กรณีพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อมายัง support.bkk@grabtaxi.com GrabTaxi จะดำเนินการแก้ไขให้คุณ