Menu Driver Sign-Up

ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ดูแลกลุ่มได้อย่างไร?

รายชื่อผู้ดูแลกลุ่มที่มีอยู่จะถูกลบหรือเปลี่ยนแปลงได้จากคนที่เป็นผู้ดูแลกลุ่มก่อนหน้า