Menu Driver Sign-Up

ฉันสามารถบริจาคภายในช่วงเวลาไหนได้บ้าง?

กิจกรรมการรับบริจาคจะมีขึ้นตั้งแต่ 12 – 24 ธันวาคม 2559 ระหว่างช่วงเวลา 10.00- 16.00 น. และขอแจ้งให้ทราบว่าคุณสามารถบริจาคได้ในพื้นที่ที่แอพมีไอคอนด้านล่างปรากฏอยู่เท่านั้น (ภายในพื้นที่กรุงเทพฯ)