Menu Driver Sign-Up

ฉันจะเปิดแท็กให้สมาชิกในกลุ่มใช้ผ่านแอพ Grab ของพวกเขาได้อย่างไร?

ตั้งกลุ่ม, เพิ่มสมาชิกเข้าไปในกลุ่มนั้น เมื่อสมาชิกเปิดแอพ Grab ของตนขึ้นมา แท็กของกลุ่มจะขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกทันที