Menu Driver Sign-Up

ฉันจะเข้าไปปรับตั้งวันและเวลาที่อนุญาตให้เดินทางได้อย่างไร?

คลิกที่แท็บ “Ride Policy” จากนั้นตั้งค่ากฎระเบียบตามวันที่และเวลาได้ทันที