Menu Driver Sign-Up

ฉันจะสามารถใช้ GrabBike อย่างไร?

ลูกค้าสามารถใช้บริการ GrabBike ผ่านแอพพลิเคชั่น Grab โดยเลือกประเภทของรถเป็น GrabBike ก่อนใช้บริการ