Menu Driver Sign-Up

ฉันจะสร้างบัญชีผู้ใช้ในรูปแบบบริษัทได้อย่างไร?

คุณสามารถสร้างบัญชีประเภทนี้ผ่านกลุ่มที่มีใน Grab for Work ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วน “ผู้ดูแลกลุ่ม”