Menu Driver Sign-Up

ฉันจะลบกลุ่มได้อย่างไร?

ไปที่แท็บโปรไฟล์ และเลือกแก้ไข (edit) คุณสามารถปิดกลุ่มและลบกลุ่มออกได้ภายในเมนูนี้