Training

เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องทำอย่างไรบ้าง

เบอร์ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ : 02-021-2555

  • หากเกิดอุบัติเหตุและมีคู่กรณี โดยพี่พาร์ทเนอร์เป็นฝ่ายถูก พาร์ทเนอร์สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันของคู่กรณีได้เป็นอันดับแรก
  • หากคู่กรณีไม่มีประกัน หรือวงเงินประกันของคู่กรณีไม่เพียงพอ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพิ่มได้จาก พรบ.รถจักรยานยนต์
  • หากวงเงินประกันของ พรบ. ไม่เพียงพอ สามารขอเบิกค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากประกันของแกร็บไบค์ได้ตามขั้นตอนการเบิกประกันจากแกร็บไบค์
  • หากพาร์ทเนอร์เลือกเบิกประกันจากแกร็บไบค์ก่อน จะไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายส่วนเกินจาก พรบ.รถจักรยานยนต์ และประกันคู่กรณีได้อีก

เอกสารที่ต้องใช้ในการเบิกประกันกับแกร็บไบค์

  • ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง)
  • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล (ตัวจริง) ที่ยังไม่ได้ใช้เบิกจากประกันส่วนตัว หรือประกันเอกชนอื่นๆ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาใบแจ้งความ (กรณีเกิดการวิวาท ข่มขู่ หรือทำร้ายร่างกาย)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีพิการถาวรจากอุบัติเหตุ)
  • เอกสารอื่นๆที่เจ้าหน้าที่ขอเพิ่ม