Training

การคำนวนประกันรายได้แบบเฉลี่ย

โปรฯเฉลี่ย: ประกันรายได้ขั้นต่ำ (แบบเฉลี่ย)

เป็นการประกันรายได้โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยของราคาค่าบริการตลอดช่วงเวลาประกันรายได้

(ราคางานเฉลี่ยคิดจาก ราคารวมของงานทั้งหมดตลอดช่วงเวลาประกันรายได้ หารด้วย จำนวนงานทั้งหมดในช่วงเวลานั้น)

หากค่าเฉลี่ยต่ำกว่าประกันรายได้ แกร็บจะจ่ายส่วนต่างให้พาร์ทเนอร์เท่ากับส่วนต่างนั้น ในทุกๆงานแม้ว่าบางงานจะราคาสูงกว่าประกันรายได้ก็ตาม