Grab for Work

လုပ္ငန္းေဆာင္တာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ခရီးသြားလာရျခင္းကို ရိုးရွင္းစြာဖန္တီးလိုက္ပါၿပီ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွအအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ခရီးသြားလာတာကို ကုန္က်စရိတ္နည္းနည္းနဲ႔၊ စာရြက္စာတမ္းစကၠဴကိုင္ေဆာင္စရာနည္းပါးေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အခမဲ့ေျဖရွင္းနည္းကေထာက္ပံ့ေပးေနပါၿပီ။

မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ? လြယ္ကူတဲ့ အဆင့္ကေန ယခုပဲစတင္လိုက္ပါ

ဘာေၾကာင့္ Grab for Work ကိုအသုံးျပဳသင့္သလဲ ?

စာရြက္စာတမ္းအနည္းငယ္ျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစျခင္း

ေငြေပးေခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုရိွသည့္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလြယ္မႈအျပည့္ရိွျခင္း

သက္သာေသာစီးနင္းမႈမ်ားျဖင့္ ေငြကုန္က်မႈေခၽြတာျခင္းကိုထိေရာက္ေစျခင္း

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္း

အခ်ိန္တိုင္းမွာ သင့္တင့္တဲ့ေစ်းႏႈန္းျဖင့္စီးနင္းႏိုင္ျခင္း


Grab မွာ အေရွ့ေတာင္အာရွႏိုင္ငံတဝိုက္အႀကီးမားဆုံး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ဆိုက္ကယ္၊ ကိုယ္ပိုင္ကား၊ တကၠစီ၊ ဇိမ္ခံကား အျပင္ လူ ၆ ေယာက္ မွ ၁၃ ေယာက္အထိ

စီးနင္းႏိုင္တဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပို႔ေဆာင္မႈမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးလွ်က္ရွိၿပီး ကုမၸဏီ၊လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ကုိက္ညီရာကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

မလိုအပ္သည့္ ရုံးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာစာရြက္စာတမ္းကိစၥမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး ပိုမိုအလုပ္တြင္က်ယ္ေစျခင္း

ကုမၸဏီဝန္ထမ္းေတြအေနျဖင့္ ရုံးလုပ္ငန္းသုံးခရီးစရိတ္မ်ားကို ကုမၸဏီမွျပန္လည္ေတာင္းဆိုျခင္းတုိ႔ကိုျပဳလုပ္စရာမလိုအပ္ေတာ့ျခင္း တို႔အျပင္ ခရီးစရိတ္ေျပစာမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း၊ ပ်က္ျပယ္ျခင္းတို႔ စတဲ့ျပသာနာေတြမွကင္းေဝးေစပါတယ္။
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ခရီးစရိတ္ေျပစာမ်ားကို ရုံးဝန္ထမ္း၏ အီးေမးလ္သုိ႔တိုက္႐ိုက္ပို႔ေပးမည္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ႐ုံးသုံးခရီးစရိတ္မ်ားကိုအလြယ္တကူ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ပါသည္။

Grab for Work မွာ ႐ုံးသုံးခရီးစရိတ္မ်ားအလြန္ပင္လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစတဲ့ သင့္၏ ႐ုံးဝန္ထမ္းအေနျဖင့္ အက္ပလီေပးရွင္း ႏွစ္ခုအားခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုင္တဲ့အျပင္ ႐ုံးသုံးခရီးစရိတ္မ်ားကို အက္ပလီေကးရွင္းမွတဆင့္အီလက္ထေရာနစ္ေျပစာျဖင့္ တုိက္႐ိုက္ျပန္လည္ေတာင္းဆိုႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။

ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း

႐ုံးဝန္ထမ္းအေနျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း စီးနင္းသည့္ခရီးစဥ္ကုန္က်စရိန္မ်ားကို Corporate credit cards,
personal credit cards, debit cards အျပင္ ေငြသားေပးေခ်မႈတို႔ျဖင့္လည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ မိမိႏွင့္အဆင္ေျပသင့္ေတာ္မည့္ စနစ္မ်ားကို Grab for Work မွာအသုံးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ .

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို လြယ္ကူရွင္းလင္းၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့စီမံခန္႔ခြဲမႈအျဖစ္တိုးတက္လာျခင္း

လုပ္ငန္းသုံးခရီးစရိတ္စုစုေပါင္းအား Grab For Work မွေထာက္ပ့ံေပးမွာျဖစ္ၿပီး သြားခဲ့သည့္ ေနရာႏွင့္အခ်ိန္ေတြကို
ပါသိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။

မိမိ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း၏ သြားလာမႈစရိတ္၊ သြားထားသည့္ေနရာမ်ား ကိုအလြယ္တကူ
ၾကည့္႐ႈႏုိင္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းသုံး ခရီးစရိတ္မ်ားအတြက္ မွန္ကန္တိက်တဲ့ သြားလာမႈမူဝါဒမ်ား
ကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။

အလြယ္တကူစတင္လိုက္ပါ

အေရွ့ေတာင္အာရွ မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ေက်နပ္မႈရရိွေသာ စီးနင္းသူမ်ား

ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရိွေသးပါသလား? ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ FAQs မ်ားကို ေလ့လာဖတ္ရႈၾကည့္ပါ။

raw-html-encoded