ကၽြန္ုပ္တို႔၏အေကာင့္နွင့္ ဖုန္းတုိ့ လုံျခဳံမႈရွိေစရန္မည္သို႔ထားရွိရမည္နည္း။

သင့္အေကာင့္ႏွင့္ဖုန္းမ်ားလုံျခဳံေစေရးအတြက္ေအာက္ပါရိုးရွင္းေသာအခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာက်င့္သုံးပါ။

အစစ္အမွန္ကိုရယူပါ။

တရား၀င္ Grab App အားအသုံးျပဳျပီး သင္၏ Passenger အေကာင့္ကိုရယူအသုံးျပဳနုိင္ပါသည္။ တရားမ၀င္ေသာ ခရီးသည္ App အသုံးျပဳက ကြ်နု္ပ္တုိ့၏ system မွအေကာင့္၀င္ေရာက္ျခင္းကို တားျမစ္ပါလိမ့္မည္။ Grab App

သူမ်ားအားေ၀မွ်အသိေပးသည္ (သို့မဟုတ္) အသိမေပးပါ။

အေျဖမွာ- အသိမေပးပါ။!

သင့္အေကာင့္ လွ်ိဳ့၀ွက္ စကား၀ွက္ ကိုသင္တစ္ဦးတည္းသာသိရမည္။ အျခားသူမ်ားအားမေျပာရပါ။ သင့္အေကာင့္လုံျခဳံေစရန္ စကား၀ွက္ကို ခန့္မွန္းရလြယ္ကူေသာသင့္နာမည္ သို့မဟုတ္ သင့္ေမြး ေန့အစရွိသည့္တုိ့ကိုမသုံးဘဲ ခက္ခဲရွဳတ္ေထြးေသာ စကား၀ွက္ကိုထားရွိပါ။ သင့္စကား၀ွက္အား email နွင့္ SMS တုိ့တြင္ထုတ္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေစရပါ။ မည္သူမွ်သင့္အေကာင့္အား ၀င္ေရာက္ျခင္းမရွိေစရ။ Grab ပင္လွ်င္မ၀င္ေရာက္ေစရပါ။.

သင့္email အားအတည္ျပဳစိစစ္ျခင္း။

Grab မွ အေရးႀကီးသည့္မက္ေဆ့ခ်္မ်ားႏွင့္ေျပစာမ်ား အားလံုးသည္ သင့္စာဝင္ေဘာက္စ္သို႔ေပးပို႔ပါလိမ့္မည္၊ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကို စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ လံုၿခံဳေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားပါ။ သို႔တည္းမဟုတ္ သင္သည္ Facebook သို႔မဟုတ္ Google ကိုအသံုးျပဳၿပီး Grab သို႔ အလြယ္တကူ ေလာ့အင္ဝင္ႏုိင္ၿပီး သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကို လြယ္ကူေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ စစ္ေဆးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။