သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ တာဝန္ရွိျခင္း

ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ပိုမို ထိေရာက္မႈရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္အတြက္ ျဖစ္ေစ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံးသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အိမ္ကို ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုေနႏွင့္ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ပလတ္စတစ္အမႈိက္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

အင္ဒိုနီးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားစသည့္ ႏိုင္ငံ 6 ႏိုင္ငံတြင္ တစ္ခါသုံး မီးဖိုေခ်ာင္ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားကို “အသုံးမျပဳေတာ့ရန္” ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။

၎သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ သုံးစြဲသူမ်ားကို ပိုမိုသတိရွိရွိျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစ႐ုံသာမက တစ္ခါသုံး ပလတ္စတစ္ အမႈိက္မ်ားကို မလိုအပ္ဘဲ သုံးစြဲမႈမွ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစပါသည္။

ပိုမိုထိေရာက္သည့္ သန႔္ရွင္းေရးအေထာက္အကူျပဳနည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္း

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားပို႔ေဆာင္ေရးကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ GrabShare ကို လမ္းေၾကာင္းတူ ခရီးသည္မ်ားကို အတူတကြ မွ်ေဝစီးနင္းႏိုင္ေစရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ GrabFood ေအာ္ဒါမွာယူျခင္းမ်ားအတြက္ ထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာ ဝန္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ AI အသုံးျပဳ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းတစ္ေယာက္တည္းကိုပင္ လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ ေအာ္ဒါမ်ားစြာကို ပိုမိုထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာ ယူေဆာင္ျခင္း၊ ပို႔ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစပါသည္။

ခရီးသြားရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ား (EV)၊ ဟိုက္ဘရစ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စကူတာမ်ားကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အမ်ိဳးအစားမ်ားအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။