လူတိုင္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

နည္းပညာတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် မည္သူမွ် ေနာက္မက်န္ရစ္သင့္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယုံၾကည္ထား ပါသည္။ လူတိုင္း ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးမွ အက်ိဳးခံစားရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာသိေစလိုပါသည္။

အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္ရန္ ကူညီျခင္း

မိ႐ိုးဖာလာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွစ၍ အစပ်ိဳးေနသူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္မ်ားအထိ အားလုံးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ပလက္ေဖာင္းမွတစ္ဆင့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ စားသုံးသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ အသိပညာမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ား ေဝမွ်ေပးျခင္းျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာ လုပ္ငန္းျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေနပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွိ ေသာင္းခ်ီေသာ မိသားစုေဈးဆိုင္မ်ား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရွိ အစားအေသာက္ေရာင္းခ်သည့္ လွည္းယာဥ္မ်ား၊ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ လက္ေပြ႕ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း လမ္းေဘးေဈးသည္မ်ားစြာတို႔သည္ ယခုအစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ခံစားရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။


ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတိုင္မီအတြင္း အေသးစား လုပ္ငန္းရွင္ ၁၄ သန္းေက်ာ္ကို ကူညီႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈလုံေလာက္စြာ မရရွိသည့္ေနရာမ်ားအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္လာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း လူမ်ားအား နည္းပညာ၊ စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္မႈမ်ားႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိသုံးစြဲႏိုင္ေစရန္ ပံပိုးေပးလိုပါသည္။ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ လူအနည္းစုမွ စတင္လုပ္ေဆာင္ေပးလိုပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္မတိုင္မီ အေရွ႕ေတာင္အာရွသား ၃ သန္းအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္စြမ္း တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဘဝအရည္အေသြးမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ေပးအပ္ရန္ျဖစ္သည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအတြက္ စမတ္ဖုန္းမ်ား အသုံးျပဳနည္းႏွင့္ Grab ‌app ၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္မည့္ ဒီဂ်စ္တယ္ေဆးခန္းမ်ား ထားရွိေပးပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ Grab ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ေနရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ အက္ပ္အသုံးျပဳနည္းကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ ကူညီလ်က္ ရွိပါသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္က နားမၾကားေသာ သို႔မဟုတ္ အၾကားအာ႐ုံ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈရွိေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ေရး မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ပလက္ေဖာင္းကို ပိုမိုပါဝင္အသုံးျပဳလာ ႏိုင္ေစေရး ရည္႐ြယ္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔တြင္Break the Silence အစီအစဥ္ကို စတင္ခဲ့ပါသည္။ သူတို႔သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ သုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ အက္ပလီေကးရွင္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္အသုံးျပဳေနရသူမ်ားအပါအဝင္ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို Grab ၏ ပလက္ေဖာင္းမွတစ္ဆင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ လူမႈအက်ိဳးျပဳမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ မေလးရွား နားမၾကားသူမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MFD)၊ စင္ကာပူ နားမၾကားသူမ်ားအသင္း (SAdeaf)၊ ထိုင္း နားမၾကားသူမ်ား အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး (NADT)၊ အင္ဒိုနီးရွား နားမၾကားသူမ်ားအသင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း (PPDI)၊ Gerkatin၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား အဖြဲ႕အစည္း (PPDI) ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ နားမၾကားသူမ်ား တိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ (DDP) တို႔ ပါဝင္ပါသည္။