ပိုမို လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရၿပီး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာၿမိဳ႕မ်ား

ယာဥ္ေၾကာပိတ္ျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္း၊ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားသည္ ေဒသတြင္း အႀကီးမားဆုံးေသာ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ ျဖစ္သည္။ ေနရာတစ္ဝွမ္း ေန႔စဥ္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ထိုျပႆနာမ်ားကို တိုးတက္လာသည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပလက္ေဖာင္း၏ ႏွံ႔စပ္က်ယ္ျပန႔္မႈတို႔ကို သုံး၍ အေျဖရွာ ကူညီႏိုင္ရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမ်ားႏွင့္ အတူအလုပ္လုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။

ေဒတာမ်ား အသုံးျပဳၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ ယာဥ္သြားလာမႈ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေစရန္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ Grab ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ အပတ္စဥ္ ကီလိုမီတာ သန္း ၃၂၀ ေက်ာ္ခန႔္ ေမာင္းႏွင္သြားလာေန ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တြင္ ထိုကဲ့သို႔ အေထာက္အကူျပဳ ေဒတာအမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ ကုလသမဂၢဖြံၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ကဲ့သို႔ေသာ ပညာရွင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္းကို ေရးဆြဲရာတြင္ ဤေဒတာမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသုံးျပဳပါသည္။

ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး အာဏာပိုင္မ်ားသည္ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ယာဥ္ပိတ္ဆို႔မႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပလက္ေဖာင္းမွ ေဒတာမ်ားကို အသုံးျပဳပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္း မိတ္ဖက္မ်ားကို တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ အခက္အခဲမရွိ လ်င္ျမန္စြာ သြားလာႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေျမပုံတြင္ ခရီးသည္ႀကိဳရမည့္ေနရာမ်ားကို ပိုမိုတိက်မွန္ကန္လာေစေရး တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။

ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ပါက ပိုမိုေကာင္းစြာ တုံ႔ျပန္လာႏိုင္ေစျခင္း

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသသည္ ငလ်င္မ်ား၊ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ားႏွင့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းမ်ားကဲ့သို႔ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ႀကဳံေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ယာဥ္ေမာင္း မိတ္ဖက္မ်ားကို အေရးႀကီးေသာ ေရွးဦး သူနာျပဳနည္းႏွင့္ လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး နည္းစနစ္မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္စဥ္ႏွင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားအတြင္း ဦးဆုံးတုံ႔ျပန္မႈ ေပးႏိုင္ေသာ ကြန္ရက္အျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ သုံးစြဲသူေခၚဆိုမႈစင္တာမ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ အားျဖည့္ထားပါသည္။

ထို႔ျပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ သုံးစြဲသူမ်ားအေနႏွင့္ GrabRewards ပြိဳင့္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလြယ္တကူ လႉဒါန္းႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေပးထားပါသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္း

ကြၽန္ေတာ္တို႔ Grab ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ မည္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံေရး ၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုမဆို လုံးဝသည္းမခံေသာ မူဝါဒ ရွိပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ သံသယျဖစ္ဖြယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားထံ တိုင္ၾကားရန္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

ေဒသတြင္းရွိ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ယာဥ္ေမာင္း မိတ္ဖက္မ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ထိုကဲ့သို႔ မ်က္စိႏွင့္ နားမ်ား အပို ထားရွိေပးထားႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ၿမိဳ႕မ်ား ပိုမိုလုံၿခဳံမႈရွိေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။