က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္တိုင္းတြင္ တရားမွ်တမႈရွိျခင္း

Grab တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္အားလုံးတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး တရားမွ်တမႈရွိရန္ ရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ Grab Driver အက္ပ္သည္ ယာဥ္ေမာင္းအားလုံးအတြက္ အလုပ္မ်ား မွ်မွ်တတ ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ အားလုံးအတြက္ အခြင့္အေရး ညီတူညီမွ် ေပးၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ မိတ္ေဆြတို႔၏ ဝင္ေငြမ်ား တိုးပြားလာေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

ရံဖန္ရံခါတြင္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ မိမိတစ္ဦးတည္း သို႔မဟုတ္ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္အတူ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီၿပီး မွ်တစြာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈဟူေသာ ခံယူခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ရာေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႕ရပါသည္။ ယင္းအျပဳအမူမ်ိဳးကို လက္ခံႏိုင္မည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ လိမ္လည္မႈအျဖစ္ မွတ္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ကို ထုတ္ေပးရမည့္ ယာဥ္စီးခမ်ားႏွင့္ အပိုဆုေၾကးမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ သင့္အေကာင့္သုံးစြဲခြင့္ကိုပင္ အၿပီးတိုင္ ဆုံးရႈံးသြားႏိုင္ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းအားလုံးကို ေစာင္ၾကည့္စိစစ္လ်က္ရွိၿပီး လိမ္လည္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ရန္ လုံးဝပါဝင္မလုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္-

 • ခရီးသည္ မတင္ဘဲ ခရီးစဥ္ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း ျပဳလုပ္ျခင္း- သင္သည္ စီးနင္းမည့္ ခရီးသည္က ယာဥ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာအခါမွသာ ခရီးလမ္းေၾကာင္းကို စတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးသည္ဆင္းသြားသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း ခရီးလမ္းေၾကာင္းကို အဆုံးသတ္ၿပီးေျမာက္လိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။
 • ခရီးသည္တစ္ဦးအား GRAB အက္ပ္တြင္ ဘြတ္ကင္လုပ္ထားေသာ ခရီးစဥ္တစ္ခုကို ပယ္ဖ်က္ခြင့္ေတာင္းဆိုျခင္း- Grab အက္ပ္မွတစ္ဆင့္ အလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းကို အေလးထားၿပီး သင္ႏွင့္ သေဘာတူညီထားေသာ သတ္မွတ္ေကာ္မရွင္ကို Grab သို႔ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
 • ဘြတ္ကင္အတုမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း- ဘြတ္ကင္အတုမ်ားဆိုသည္မွာ သင္ကပင္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ၿပီး သင္ကပင္ ခရီးသည္အျဖစ္ စီးနင္းမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ စည္းဝါးညႇိၿပီး စီမံထားသည့္၊ အမွန္တကယ္ သြားေရာက္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မရွိသည့္ စီးနင္းမႈမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။
 • အလုပ္မ်ားကို မၾကာခဏ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘြတ္ကင္မ်ား ပယ္ဖ်က္ျခင္း- ပယ္ဖ်က္မႈမ်ားကို အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္သာ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
 • GRAB အက္ပ္တြင္ ခရီးၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္း – ယင္းတြင္ ခရီးသည္က သင့္ကားေပၚမွ ဆင္းသြားၿပီးေနာက္ ခရီးစဥ္ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း မလုပ္ေဆာင္ဘဲ အခ်ိန္ ဆြဲေနျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ ခရက္ဒစ္ ပိုက္ဆံအိတ္ကို ေနာက္က်မွ ေငြျဖည့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္မ်ား လက္ခံႏိုင္ရန္ မလုံေလာက္ေသာ ေငြလက္က်န္ပမာဏ အနည္းငယ္သာရွိျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းကို သင္၏ အြန္လိုင္းတြင္ ရွိခ်ိန္မ်ားကို အခ်ိန္ဆြဲရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ အလုပ္မွ ေရွာင္ဖယ္ၿပီး အပိုဆုေၾကး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီရန္ မ႐ိုးေျဖာင့္စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟု မွတ္ယူပါမည္။
 • ခရီးစဥ္ မဆြဲဘဲ အြန္လိုင္းတြင္ ရွိခ်ိန္မ်ားကို ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ အခ်ိန္ဆြဲျခင္း- ယင္းတြင္ ခရီးစဥ္ဘြတ္ကင္တင္မႈ နည္းပါးေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေက်ာက္ခ်ေနျခင္း ပါဝင္ပါသည္။ ငွားရမ္းမႈမ်ားေနေသာေနရာမ်ားကို ညႊန္ျပထားသည့္ ေျမပံုကို အသုံးျပဳပါ။
 • သေဘာတူညီမထားေသာ အပိုေဆာင္း အခေၾကးေငြမ်ား ေကာက္ခံျခင္း- ယင္းသည္ ေမာင္းႏွင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္အျပင္ ခရီးသည္မ်ားကို အသိမေပးဘဲ ေကာက္ခံေသာ အပိုေဆာင္း ယာဥ္စီးခမ်ား၊ ျဖတ္သန္းခမ်ားႏွင့္ အျခား အခေၾကးေငြမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ GrabPay ျဖင့္ စီးနင္းမႈမ်ားအတြက္ ဘယ္ေတာ့မွ ေငြမေတာင္းခံပါႏွင့္။
 • သင့္ကိုယ္စား တစ္စုံတစ္ဦးကို ေမာင္းႏွင္ေစျခင္း- သင္၏ အေထာက္အထား ID ႏွင့္ ယာဥ္သည္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ပုံစံႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။ သင္သည္ သင့္အေကာင့္တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ယာဥ္ကိုသာ အသုံးျပဳရမည္။
 • ယာဥ္ေမာင္း ၁ ဦးထက္ပို၍ ယာဥ္ကို ကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း- ယင္းသည္ သင္ႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား အတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ႏွင့္ စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
 • အလုပ္မ်ားကို မ႐ိုးေျဖာင့္ေသာနည္းျဖင့္ ရရွိရန္ ပူးေပါင္းၾကံစည္ျခင္း- ယင္းသည္ အလုပ္မ်ားကို မ႐ိုးေျဖာင့္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ရရွိရန္၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို ေႏွာင့္ယွက္ရန္ ရည္႐ြယ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ Grab ၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ဆန္႔က်င္ရာေရာက္သည့္ အျခားေသာ လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။
 • ပံုမွန္ အလုပ္ခြဲေ၀မႈစနစ္ကို ခၽြတ္ေခ်ာ္ေစေသာ တရားမဝင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား ထည့္သြင္းျခင္း- Grab အက္ပ္၏ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေစျခင္းျဖင့္ စည္းကမ္းလိုက္နာေသာ အျခားယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေပၚ မမွ်တစြာ အက်ိဳးအျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ ဥပမာ- GPS အက္ပ္အတုမ်ား၊ တရားဝင္ Google Play Store/ Apple Apps Store ျပင္ပမွ ရရွိထားေသာ ခြင့္ျပဳမထားသည့္ Grab Driver အက္ပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ သင့္အေနျဖင့္ သင့္အေကာင့္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးလုံျခဳံမႈတို႔ အႏၲရာယ္မရွိေစရန္ ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီ၏ မူရင္းဆက္တင္မ်ား ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ႐ု(တ္)မေဖာက္ရေသးေသာ/ေဆာ့ဖ္ဝဲကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မဖယ္ရွားရေသးေသာ ကိရိယာမ်ားကိုသာ အသုံးျပဳသင့္သည္။

ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ Grab သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ မမွ်တေသာ အခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ တစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္း/ အဖြဲ႕တိုင္းကို ျပင္းထန္စြာ အေရးယူမည္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ေငြေၾကး အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္ ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကူညီေပးျခင္းႏွင့္ အျခားကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ အပါအဝင္ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ရပ္မ်ားကို လိမ္လည္မႈ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ယာဥ္ေမာင္း စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္း က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္မႈအျဖစ္ မွတ္ယူပါသည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္တိုင္းအတြက္ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ မူဝါဒသည္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစရန္ မရည္႐ြယ္ေသာ္လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ႐ိုးသားေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္အကိုင္ကို ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ရပ္တည္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ ဤရပ္တည္ခ်က္ကို လိုက္နာရန္ သင့္ကို အထူးပင္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

The Ruwix is a the Rubiks Cube Wikipedia which is the best place to learn about the Worlds best selling puzzle toy.