ေခါင္းစဥ္ – Grab Ride ခရီးစဥ္၏ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ား

လူႀကီးမင္း သြားေရာက္လိုသည့္ ေနရာသို႔ ေဘးမသီရန္မခ အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးရုံသာမက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စီးပြားဖက္မ်ားျဖစ္ ၾကေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားအၾကား ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ခရီးစဥ္ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။


ေခါင္းစဥ္ – Grab Ride ခရီးစဥ္၏ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ား

လူႀကီးမင္း သြားေရာက္လိုသည့္ ေနရာသို႔ ေဘးမသီရန္မခ အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးရုံသာမက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စီးပြားဖက္မ်ားျဖစ္ ၾကေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားအၾကား ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ခရီးစဥ္ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။


  • လူတိုင္းအတြက္ ေလးစားမႈရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္
  • ေဘးကင္းလုံျခဳံေရး ႏွင့္ ဥပေဒ
  • ကိစၥတုိင္ တြင္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ တရားမွ်တစြာ ေဆာင္႐ြက္ပါ။

မိမိအား ဆက္ဆံေစခ်င္သည့္ ကိုယ္ႏွဳတ္အမူအရာအတိုင္း လူတိုင္းကို ျပဳမူဆက္ဆံ၍ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေသာ ခရီးစဥ္ကို ဖန္တီးလုိက္ၾကပါစို႔။

အဝတ္အစားကို သပ္ရပ္စြာ ဝတ္ဆင္ပါ

ဥပမာ။ ။ ေဘာင္းဘီအရွည္၊ ေကာ္လာ တီရွပ္ႏွင့္ ေရွ႕ပိတ္ဖိနပ္မ်ား။

ကားမေမာင္းခင္ ေဆးလိပ္မီးကို သတ္လိုက္ပါ။

ေဆးလိပ္ေသာက္ၿပီးလွ်င္ မေကာင္းေသာ အနံ႔အသက္မ်ား က်န္ရွိတတ္ပါသည္။ ယင္း အနံအသက္မ်ားသည္ ေဆး လိပ္ မေသာက္တတ္ေသာ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ ပိုဆိုးပါသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ၿပီးလွ်င္ လက္သန္႔ေဆး ရည္ အသုံးျပဳေပးပါရန္ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။

ခရီးသည္မ်ား၏ သင့္တင့္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လိုက္ေလ်ာေပးပါ။

ဥပမာ – ေလေအးစက္ အပူခ်ိန္ ညႇိေပးျခင္း၊ ေရဒီယို အသံအတိုးအေလ်ာ့ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း။

ခရီးသည္မ်ား၏ ဝန္စည္စလယ္မ်ားကို ကူသယ္ေပးပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခရီးသည္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈေပးဖုိ႔အတြက္ တုိက္တြန္းလုိပါသည္။ လူႀကီးမင္း ကူညီေပးႏိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ကူညီေပးလိုက္ပါ။

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိဘဲ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါ။

ခရီးသည္မ်ားကို လူမ်ိဳးမေ႐ြး၊ ဘာသာမေ႐ြး၊ ႏိုင္ငံသားမေ႐ြး၊ သန္စြမ္းသူ မသန္စြမ္းသူမေ႐ြး၊ ႏိုင္ငံေရး ယုံၾကည္ခ်က္ မေ႐ြး၊ က်ား/မ မေ႐ြး၊ လိင္စိတ္သေဘာထားမေ႐ြး၊ အသက္အ႐ြယ္မေ႐ြး သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ စ ႐ိုက္လကၡဏာ မေ႐ြး ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါ။

မသန္မစြမ္းသူမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ တိရစာၦန္မ်ား

လူႀကီးမင္း သက္ဝင္ယုံၾကည္သည့္ ဘာသာတရား ႏွင့္ ဆန္႔က်င္မႈမရွိလွ်င္ မသန္မစြမ္းသူမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳ သည့္ တိရစာၦန္မ်ားပါသည့္ ခရီးသည္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ လက္ခံေပးပါ။

သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာဆိုျခင္း

ခရီးသည္၏ လက္ခံမႈေပၚမႈတည္ၿပီး ေပါ့ေပါ့ပါးပါး စကားစျမည္ေျပာႏိုင္ပါသည္။ ထိရွလြယ္သည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ဥပမာ – ခရီးသည္၏ ရုပ္အသြင္အျပင္အား မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ဘာ သာေရးဆိုင္ရာ ယုံၾကည္မႈမ်ားအား မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း။

မိမိ၏ ျပဳမႈေျပာဆုိပံုကို အၿမဲ ဆင္ျခင္ပါ။

မည္သည့္ ပုံစံျဖင့္မဆို ျပဳလုပ္ေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားမႈကိုမဆို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ တားျမစ္ထားၿပီး ဥပေဒ အရ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းျဖင့္ တရားစြဲဆိုမည္ျဖစ္သည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈတြင္ တုိက္ရုိက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား၊ ညစ္ညမ္း ရိုင္းပ်ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ား/စာမ်ား ေျပာဆိုေပးပို႔ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ တရားမဝင္ ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္ေဆးခတ္ျခင္း စသည္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။

အလုပ္သေဘာဆန္ဆန္ ျပဳမႈဆက္ဆံေပးပါ။

ခရီးစဥ္ၿပီးဆံုးသြားၿပီးေနာက္ ခရီးသည္ထံသို႔ မိမိဘက္မွစတင္ၿပီး စာပို႔ျခင္း၊ ဖုန္းေခၚျခင္း သို႔မဟုတ္ လူကုိယ္တုိင္ေတြ႔ျခင္းတုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

ခရီးသည္မ်ား၏ ပစၥည္းမ်ား ေမ့က်န္ျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးေပးပါ။

ခရီးသည္၏ ပစၥည္းမ်ား (ပိုက္ဆံ သို႔မဟုတ္ လက္ကိုင္ဖုန္း အပါအဝင္) ကို ေတြ႔ရွိပါက

  • Grab သို႔ ခ်က္ျခင္းအေၾကာင္းၾကားၿပီး
  • ခရီးသည္ကို ျပန္ေပးေပးပါ။သို႔မဟုတ္ Grab ရံုးသို႔ လာပို႔ေပးပါ။ ရွာေတြ႔ခ်ိန္မွ ၄၈နာရီအတြင္း Grab သို႔ ေၾကာင္းၾကားေပးပါ။

ေအာက္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ာကို လုိက္နာျခင္းျဖင့္ ေဘးကင္းလုံျခဳံစြာ ေနထိုင္ပါ –

ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္းအားလံုးကို လုိက္နာပါ။

ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္း လိုက္နာရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ခ်မွတ္ထားေသာ ယာဥ္စည္းကမ္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အာလံုးပါဝင္ပါသည္။ ဥပမာ – ခါးပတ္ပတ္ျခင္း၊ မီးပြိဳင့္ အခ်က္ျပမီး ကို လိုက္နာျခင္း သတ္မွတ္ထားေသာ အျမန္ႏႈန္းကို လုိက္နာျခင္းႏွင့္ ယာဥ္မရပ္ရ မေစာင့္ရ ေနရာမ်ားကို သိရွိလိုက္ နာျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ ၾကံခိုင္ေရးကို ပုံမွန္ စစ္ေဆးပါ။

ဤကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ကားပ်က္ျခင္း ယာဥ္မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈျဖစ္ျခင္းတုိ႔ကို ေလ်ာ႔နည္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေဘးကင္ လုံျခဳံေရးသည္ ပထမ

ခါးပတ္ပတ္ပါ၊ ေဘးကင္ သည့္ ပံုမွန္ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ပါ။ ရုတ္တရက္ အရွိန္ျမွင္ ႔တင္ျခင္း ႏွင့္ ဘရိတ္အုပ္ ျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

ယာဥ္ေမာင္းေနစဥ္အတြင္း အစဥ္အာရံုစူးစိုက္ထားပါ။

ယာဥ္ေမာင္းေနစဥ္ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကို အသံပိတ္ထားပါ။ ယာဥ္ေမာင္းေနစဥ္ ဖုန္းအသုံးျပဳျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းျပ အက္ပလီ ေကးရွင္းကို ၾကည့္ရႈဖုိ႔လုိအပ္ပါက ဖုန္းတင္သည့္ အထိုင္ကို အသံုးျပဳပါ။

အသက္က တန္ဖုိးရွိသည္။

ေဆးဝါးအမ်ားအျပား မွီဝဲထားစဥ္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာ ေသာက္သံုးထားတဲ အခ်ိန္မ်ားတြင္ မည္ သည့္ အခါမွ ယာဥ္မေမာင္းပါႏွင့္။ လူႀကီးမင္း အေနျဖင့္ ပင္ပန္းေနပါကအနီးဆံုး ေနရာမွာ ရပ္နား၍ အနားယူလုိက္ပါ။

လူတိုင္းအတြက္ ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ ခရီးစဥ္မ်ား

လက္နက္ သို႔မဟုတ္ လက္နက္ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳ ႏိုင္ေသာ မည္သည့္ အရာဝတၳဳကိုမဆို Grab ခရီးစဥ္မ်ားမွာသို႔ ယူေဆာင္လာျခင္း မျပဳရပါ။ အေရးေပၚကိစၥရွိလာပါက သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ ခ်က္ခ်င္း ဆက္သြယ္ပါ။

Grab app မွ လူႀကီးမင္းအား သတ္မွတ္ေပးေသာ ခရီးစဥ္မ်ားကိုသာ ေမာင္းႏွင္ပါ

Grab App ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားေသာ ခရီးစဥ္မ်ားသည္ မေတာ္တဆျဖစ္သည့္ အခါတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အေရးေပၚကိစၥ ျဖစ္သည့္အခါတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ “ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ မေတာ္တဆ အာမခံ” ႏွင့္ အက်ံဳးဝင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ြGrab တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဂုဏ္ယူရသည့္ အခ်က္မွာ စီးပြားဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားအားလံုးက်င့္ဝတ္ႏွင့္ အညီ တရားမွ်တစြာ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဘဲျဖစ္ပါသည္။*

တရားဝင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ကိုသာ အသံုးျပဳပါ

လူႀကီးမင္း၏ Grab အက္ပလီေကးရွင္းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ပါ။ လူႀကီးမင္း၏ အေကာင့္ ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေဘးအႏၱ ရာယ္ အျဖစ္ေစရန္အတြက္ မူရင္း ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ၏ ခ်ိန္ညႇိခ်က္ရွိၿပီး မူရင္းထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုေက်ာ္လႊားထားျခင္းမရွိေသာ/ဖုန္းလုံျခဳံေရးစနစ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ထားျခင္းမ ရွိေသာ ဖုန္းမ်ားကိုသာ အသုံးျပဳပါ။

လူႀကီးမင္း၏ ့အေကာင့္ကို လူႀကီးမင္းက တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္းပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ယာဥ္ေမာင္သူမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းထားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို သာေမာင္းႏွင္ပါ။အျခားသူမ်ားကို ကိုယ္စားေမာင္းႏွင္ခြင့္ မေပးပါႏွင့္။ ခရီးသည္ႏွင့္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားၾကားတြင္ စိတ္ခ် ယံုၾကည္မႈ ေလွ်ာ႔နည္းးသြားေစပါသည္။

လူႀကီးမင္း လက္ခံထားေသာ ခရီးစဥ္မ်ားကို အေလးထားပါ။

ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမွလြဲ၍ မိမိလက္ခံထားၿပီးေသာ ခရီးစဥ္မ်ားကို အေလးထား ၾကပါရန္ တုိက္တြန္အပ္ပါသည္။ ခရီးစဥ္ပယ္ဖ်က္ျခင္းသည္ ခရီးသည္မ်ား ခရီစဥ္အေပၚတြင္ထားရွိေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ေလွ်ာ့နည္းသြားေစပါသည္။

လူႀကီးမင္း၏့ခရီးသည္ကို အခ်ိန္မွီ သြားေရာက္ေခၚေဆာင္ေပးပါ။

အခ်ိန္တိက်ပါ။ ခရီးသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပၚေရာက္မွ ခရီးစဥ္ စတင္ပါ။

လိမၼာပါးနပ္စြာ ေမာင္းႏွင္ပါ။

လူႀကီးမင္း၏ ဝင္ေငြကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ မည္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကားေခၚယူမႈမ်ားသည္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ Heatmap ကိုသံုးပါ။။ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို မရို္းေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင့္ ရယူရန္အ တြက္ ခရီးစဥ္မ်ားကို လက္မခံျခင္း၊ လက္ခံျပီး လိုက္မပို႔ ျခင္း၊ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဦးတည္ခ်က္ကို ဆန့္က်င္ရာ ေရာက္ပါသည္။

ယာဥ္စီးခကို မွန္ကန္စြာ ေကာက္ခံပါ။

မိမိမသိလုိက္ေသာ ကုန္က်စရိတ္ စာရင္းအရွည္ႀကီးေၾကာင့္ အံ့အားသင့္ရ မႈမ်ိဳးကို မည္သူမွ် ႀကိဳက္မည္မဟုတ္ပါ။ လူႀကီးမင္း၏ ခရီးသည္ကို ယာဥ္စီးခအျပင္ လမ္း တံတား ျဖတ္သန္ခကဲ့သို႔ေသာ အျခားကုန္က်ႏုိင္မည့္ စရိတ္မ်ားကို ခရီးစဥ္ မၿပီးဆံုးခင္ ၾကိုတင္အသိေပးထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ခရီးသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပၚမွာ ဆင္းသြား သည္ႏွင့္ ခရီးစဥ္ၿပီးဆံုးေၾကာင္း ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္ပါ။

ဤသည္မွာ ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ခရီးသည္အား အခိ်န္ႏွင့္ တေျပးညီ အဖိုးအခ မွန္ကန္စြာ ေတာင္းယူႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။

လူၾကီးမင္းဧ။္ ခရီးသည္မ်ားကို မွ်တစြာ အဆင့္သတ္မွတ္ေပးပါ။

လူတုိင္းကို ေလးစားဖုိ႔လုိ႔သည္ဟု Grab မွ ယုံၾကည္ထားပါသည္။ လူၾကီးမင္းဧ။္ ခရီးသည္မ်ားကို အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ေပးသည့္အခါတြင္ ဘက္လုိက္ျခင္း ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ကင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ လူၾကီးမင္းအေနျဖင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ထင္ျမင္ခ်က္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေဝမွ်ေပးပါ။

ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ပါ။

ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ အညီ မွန္ ကန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ရာ ေရာက္ပါသည္။ ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ ကိစၥမ်ားဟုဆိုရာတြင္ မ႐ိုးေျဖာင့္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ခရီးစဥ္ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအား ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးျပဳလုပ္ ျခင္း၊ ပ႐ိုမိုမ်ား ႏွင့္ Platform ကို အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဘြတ္ကင္အတုမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ Grab ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္ဟု ယူဆရသည့္ အျခားေသာ မည္သည့္ လုပ္ရပ္ကိုမဆို ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈကို စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စနစ္မ်ားကို ထိေရာက္မႈရွိေစရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ စီးပြားဖက္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေပၚတြင္ အားကိုးအားထားျပဳေနရပါေသာေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို႔အေနျဖင့္ ခရီးစဥ္ လက္ခံမႈႏႈန္း မ်ားႏုိင္သမွ်မ်ားေအာင္ ခရီးစဥ္ ပယ္ဖ်က္မႈကို နည္းႏုိင္သမွ်နည္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္း လိုပါသည္။ လူႀကီးမင္း ၏ဝင္ေငြ ကိုလည္း တုိး ပြား ေစမွာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဤအခ်က္သည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေမည့္ အေနအထားျဖစ္ပါ သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စီးပြားဖက္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ Grab ၏ အက်ိဳးစီးပြား ႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္ဟု ယူဆရေသာ စီးပြားဖက္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို ၎တို႔၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ ၎တို႔အား Grab Platform မွ ဆုိင္းငံထားျခင္း၊ ရပ္စဲျခင္း၊ အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းျခင္း အပါအဝင္ လုိအပ္သည့္ အေရးယူမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ပိုမိုသိရွိလုိပါက ယာဥ္ေမာင္းက်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

  • လူတိုင္းအတြက္ ေလးစားမႈရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္
  • ေဘးကင္းျခင္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
  • ကိစၥတုိင္းကို သိကၡာရွိစြာ တရားမွ်တစြာ လုပ္ေဆာင္ပါ

မိမိအား ဆက္ဆံေစခ်င္သည့္ ကိုယ္ႏွဳတ္အမူအရာအတိုင္း လူတိုင္းကို ျပဳမူဆက္ဆံ၍ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ ေသာ ခရီးစဥ္ကို ဖန္တီးလုိက္ၾကပါစို႔။

ခရီးစဥ္ မစခင္

မွန္ကန္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

လူႀကီးမင္း၏ ့လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ ေမာ္ေတာယာဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ပါ၊ အထူးသျဖင့္ ကေလးအပါအဝင္ ခရီးသည္ ၄ ဦးထက္ပိုသည့္ အခါတြင္လည္းေကာင္း၊ဝန္စည္စလည္မ်ားသည့္အခါတြင္လည္းေကာင္း၊ ကေလးငယ္ေလးပါသည့္အတြက္ ကေလး ထိုင္ခံုလိုအပ္သည့္အခါ မ်ိဳးတြင္လည္းေကာင္း လူႀကီးမင္း၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ယဥ္ေက်းစြာ ဆက္ဆံပါ

ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာစြာ ဆက္ဆံျခင္းက ခရီးစဥ္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစဖုိ႔အတြက္ အ ေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ အခ်ိန္တိုင္း ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႔စြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံေပးပါ။

အခ်ိန္ကိုေလးစားပါ။

လူႀကီးမင္း အဆင္သင့္ ျဖစ္ၿပီဆုိမွ ဘြတ္ကင္တင္ပါ။ မလိုလားအပ္ပဲ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ေစာင့္ေနရျခင္းသည္ အလုပ္ႀကိဳးစားေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ ဝင္ေငြကို ထိခုိက္ေစသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေစာင့္ဆိုင္းရသည့္ အခ်ိန္သည္ ၎တုိ႔ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ သည့္ ခရီးစဥ္ အေရအတြက္ကို ကို ထိခိုက္ေစသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ခရီးစဥ္ အတြင္း

အခ်ိန္တိုင္း သတိ ဝီရိယ ရွိေနပါ

ေဘးကင္းလုံျခဳံဖို႔အတြက္ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္လံုးတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို သတိထား၍ ႏိုးႏိုးၾကား ၾကားေနပါ။

ေပ့ါေပါ့ပါးပါး စကားစျမည္ ေျပာဆုိပါ

GrabShare ျဖင့္ ခရီးစဥ္ကို အျခားခရီး့ သည္မ်ားႏွင့္ အတူစီးႏွင္းလုိက္ပါစဥ္ အျခားသူမ်ားမွ စကားေျပာလို သည့္ ဆႏၵမရွိႏိုင္သည္ကို သတိ္မူပါ။ မတူကြဲျပားမႈကို နားလည္လက္ခံေပ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္အျပင္ မလိုအပ္သည့္ အေျပာအဆိုမ်ားကို ဆင္ျခင္ပါ။

မည္သည့္ ပုံစံျဖင့္မဆို ျပဳလုပ္ေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားမႈကိုမဆို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ တားျမစ္ထားပါသည္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈတြင္ ညစ္ညမ္း ရိုင္းပ်ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ား/စာမ်ား ေျပာဆိုေပးပို႔ျခင္း၊ း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ တရားမဝင္ ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္ေဆးခတ္ျခင္း စသည္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ ဤျပစ္မႈမ်ား က်ဳးလြန္ပါက ဥပေဒအရ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရမည္ ျဖစ္သည္။

လူႀကီးမင္း စီးနင္းလိုက္ပါသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ဂရုစိုက္ပါ။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပၚတြင္ အစားအေသာက္မ်ား ဖိတ္စင္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း သို႔႔မဟုတ္ အန္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ပ်က္စီးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ညစ္ေပျခင္း မျဖစ္ေအာင္ သတိျပဳပါ။

ခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုသည့္ေနာက္

လူၾကီးမင္းဧ။္ ပစၥည္းမ်ား(အမိႈက္အပါအဝင္) ကို တစ္ပါးတည္းယူေဆာင္သြားေပးပါ။

ခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုးသြားၿပီးေနာက္ အမိႈက္မ်ားကို နီးစပ္ရာ အမိႈက္ပံုးထဲသို႔ စြန္႔ပစ္ျခင္းသည္ ေနာက္တက္လာမည့္ ခရီးသည္အတြက္အဆင္ေျပေစမည္ျဖစ္သည္။

ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္တံခါးက်ေအာင္ ညင္သာစြာ ပိတ္ေပးပါ။

ေမာ္ယာဥ္ေပၚမွ ဆင္းသည့္အခါတြင္ ယာဥ္တံခါးကို ေဆာင့္ပိတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ ၾကဥ္ပါ။

လူတိုင္းေဘးက လုံျခဳံေစရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းမ်ားကို ခ်မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပသည္။

ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္းအားလံုးႏွင့္ ေဒသႏၱရ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လုိက္နာပါ။

ယာဥ္ေမာင္းအား သတ္မွတ္ထားသည့္ အျမန္ႏႈန္းထက္ ပိုေမာင္းခိုင္းျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာ ေျပာင္းျပန္ေမာင္းခုိင္းျခင္း၊ မေကြ႔ရေနရာမ်ားတြင္ ေကြ႔ခုိင္းျခင္သို႔မဟုတ္မေစာင့္ရ/မရပ္ရ ေနရာမ်ာတြင္ ရပ္ခုိင္းျခင္းတုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအား မေလ်ာ္ကန္စြာ ျပစ္ဒဏ္ တပ္ခံရႏိုင္ပါသည္။

ခါးပတ္ပတ္၊ ဦးထုပ္ေဆာင္း

ေဘးကင္ လုံျခဳံသည့္ ခရီးစဥ္ျဖစ ေစရန္အတြက္ ထိုင္ခံုခါးပတ္ပတ္ပါ။ ဦးထုပ္ေဆာင္းပါ။ ကေလးေတြကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးရမွာျဖစသည္။

ကားေပၚမတက္ခင္ လူႀကီးမင္း ေခၚထားသည္္ယာဥ္ေမာင္း ဟုတ္မဟုတ္ အတည္ျပဳပါ။

လူၾကီးမင္းဧ။္ဘြတ္ကင္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ကား နံပါတ္၊ ယာဥ္ေမာင္းနာမည္ ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းပုံပန္းသ႑န္မွန္ကန္မွသာ ယာဥ္ေပၚသို႔ တက္ပါ။

လူတိုင္းအတြက္ ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ ခရီးစဥ္မ်ား

လက္နက္ သို႔မဟုတ္ လက္နက္ကဲ့သို႔ အသံုး ႏိုင္ေသာ မည္သည့္ အရာဝတၳဳကိုမဆို Grab ခရီးစဥ္မ်ားသို႔ ယူေဆာင္လာျခင္း မျပဳရပါ။ အေရးေပၚကိစၥရွိလာပါက သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ ခ်က္ခ်င္း ဆက္သြယ္ပါ။

Grab app မွ လူႀကီးမင္းကို သတ္မွတ္ေပးေသာ ခရီးစဥ္မ်ားကိုသာ စီးနင္းပါ။

Grab App ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားေသာ ခရီးစဥ္မ်ားသည္ မေတာ္တဆျဖစ္သည့္ အခါတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အေရးေပၚကိစၥ ျဖစ္သည့္အခါတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ “ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ မေတာ္တဆ အာမခံ” ႏွင့္ အက်ံဳးဝင္မည္ မဟုတ္ပါ။

Grab တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားကို ဆက္ဆံရာ၌ ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ တရားမွ်တစြာ ဆက္ဆံ ရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။*

တစ္ေယာက္ကို account တစ္ခုသာ အသုံးျပဳပါ။

လူႀကီးမင္း၏ ့ account ကို အျခားသူႏွင့္ မွ်ေဝ သုံးစြဲျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ account မ်ားအား အ ေျမာက္အမ်ား ဖြင့္မထားပႏွင့္။ လူႀကီးမင္း၏့ account ကို အျခားသူႏွင့္ မွ်ေဝသံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ လူႀကီးမင္း account တြင္ လံုၿခံ ေရး က်ိဳးေပါက္မႈ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။

လူႀကီမင္း ဘြတ္ကင္တင္ထားေသာ ခရီးစဥကို စီးနင္းပါ။

ခရီးစဥ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ အဆင္မေျပမႈမ်ားႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသျဖင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနမွလြဲၿပီး လူႀကီီးမင္း၏ ့ခရီးစဥ္စ တင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္မွီ ေရာက္ေအာင္လာေပးပါ။

ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို မွ်တစြာ အဆင့္ သတ္မွတ္ေပးပါ။

ခရီးစဥ္ တစ္ခု ျပီးဆံုးတိုင္းယာဥ္ေမာင္းအား အဆင့္သတ္မွတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ လူႀကီးမင္း၏ အသိအမွတ္ျပဳ မႈကို ေဖာ္ျပေပးပါ။ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းခဲ့လွ်င္ ယာဥ္ေမာင္၏ ၾကယ္ ၅ လုံ ေပး ေပးပါ။ အကယ္၍ လူႀကီးမင္း အေနျဖင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ၾကံဳဳေတြ႕ရပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို လူႀကီးမင္း၏ ထင္ျမင္ခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဝမွ်ေပးပါ။

စည္းကမ္းမ်ားကို လုိက္နာၿပီး ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ပါ

Grab မွ ခ် မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လူၾကီးမင္း ဧ။္ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား အတြက္ ခိ်ဳးေဖာက္သည့္ မည္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို မဆို နားလည္လက္ခံေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ဤ အခ်က္တြင္ ပ႐ိုမိုးရွင္းခံစားခြင့္မ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳျခင္ းလည္ း ပ ါဝင္သ ည္။

Grab ၏ အက်ိဳးစီးပြား ႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ေသာ မည္သည့္ လုပ္ရပ္ကိုမဆို ေဆာင္႐ြက္ေသာ မည္သည့္ ခရီးသည္ကိုမဆို ရာသက္ပန္ အေကာင့္ပိတ္ျခင္း အပါအဝင္ လိုအပ္ေသာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိရွိလုိပါက ခရီးသည္မ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။