မိတ္ေဆြယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ ခရီးစဥ္ရရွိမႈပုံစံ (Job Card) အသစ္ေျပာင္းလဲျခင္း

မိတ္ေဆြတို႔အတြက္ အလုပ္လက္ခံရာမွာ ပိုမိုရွင္းလင္းလြယ္ကူလာေစမယ့္ ခရီးစဥ္ရရွိမႈပုံစံ (Job Card) အသစ္ကို Grab Driver App မွာ ရရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးစဥ္ရရွိမႈပုံစံ (Job Card) အသစ္မွာ Pick-up တည္ေနရာ၊ ခရီးစဥ္အမ်ိဳးအစားေတြကို ရွင္းလင္းစြာေတြ႕ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး အလုပ္လက္ခံရာမွာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိပဲ လက္ခံႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခရီးစဥ္ရရွိမႈပုံစံ (Job Card) ေတြမွာ မိတ္ေဆြလက္ခံတဲ့ ခရီးစဥ္အမ်ိဳးအစား ေပၚမူတည္ၿပီး ခရီးစဥ္အမ်ိဳးအစားပံုစံေတြ ေျပာင္းလဲ ျပသေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးစဥ္ရရွိမႈပုံစံ (Job Card) အသစ္ေတြကုိ ေအာက္မွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

GrabTaxi ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ေတြ႔ျမင္ရမည့္ပံုစံ

.

GrabTaxi Plus ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ေတြ႔ျမင္ရမည့္ပံုစံ

.

GrabTaxi Call ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ေတြ႔ျမင္ရမည့္ပံုစံ

.

GrabShare ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ေတြ႔ျမင္ရမည့္ပံုစံ

ခရီးစဥ္ရရွိမႈပုံစံ (Job Card) အသစ္ကိုရရွိႏိုင္ဖို႔ Grab Driver App ကို Android ဖုန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္ v5.53.0 နဲ႔ iOS မ်ားအတြက္ v.1.40.0 ရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြတို႔အတြက္ “တည္ေနရာေဖာ္ျပျခင္း” လုပ္ေဆာင္ခ်က္ရရွိတဲ့အခါ Job Card မွာ “pick-up” တည္ေနရာနဲ႔အတူ “drop-off” တည္ေနရာကုိပါပူးတြဲေတြ႔ျမင္ႏုိင္မွာပါ။ Job Card အသစ္ရဲ႕ ရွင္းလင္းတဲ့ ပံုစံသစ္နဲ႔အတူ ခရီးစဥ္ေတြကို အလြယ္တကူ လက္ခံႏိုင္ပါၿပီ။