ပညာပါရမီ Education Center

အလုပ္သမားနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးနဲ႔ အဖြဲ႕လိုက္ ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္၊ အသိပညာနဲ႔ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းေတြ တိုးတက္လာေအာင္ ပါရမီက ကူညီေပးေနပါတယ္။

ပညာပါရမီေက်ာင္းရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ၊ ဂ်ပန္စာ၊ Management¸ Accounting LCCIs သင္တန္းေတြမွာ ေဈးႏႈန္း 15% ပိုမိုသက္သာစြာနဲ႔ တက္ေရာက္ႏိုင္မွာပါ။

ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာႏွင့္ဖုန္းနံပါတ္

အမွတ္(၁၇) ၊ ပထမထပ္ ၊ ပါရမီစိန္ေဂဟာေ႐ွ႕ ၊ ပါရမီလမ္းမႀကီး ၊ လိွဳင္ႃမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ႃမိဳ႕။ Ph – 09964158055,09973267021

ပညာပါရမီ – စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၅/၂) ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေက်ာင္းလမ္း ၊ Dagon Center-2 ေဘးလမ္း ၊ (ေျမနီကုန္းမွတ္တိုင္) စမ္းေခ်ာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ႃမိဳ႕။ Ph – 09-952208055, 09-443427220

ပညာပါရမီ – တာေမြႃမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၆) ၊ ဒုတိယထပ္ ၊ အေနာက္ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း ၊ တာေမြအဝိုင္းထိပ္မွတ္တိုင္ ၊ (ေရြႇျပည့္စံု စားေသာက္ဆိုင္အေပၚထပ္) ၊ တာေမြႃမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Ph – 09764158055,09978902345

စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္းမ်ား

• ဤ Discount တြင္ Grab ၏ အက်ိဳးတူယာဥ္ေမာင္းမ်ားသာ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

• ဇူလိုင္လ ၁ရက္ေန႔မြ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ (၆လ) အတြင္းသာ Discount သက္တမ္းအျဖစ္ အႀကဳံးဝင္ပါသည္။