“ကၽြႏ္ုပ္၏ တည္ေနရာမွ်ေဝျခင္း” ခလုတ္ကို မိတ္ဆက္ျခင္း

ယခုဆိုရင္ သင္၏ Driver app က သင္ႏွင့္ သင္၏ခ်စ္ခင္သူမ်ားကို စိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈ ေပးႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ကၽြႏ္ုပ္၏ တည္ေနရာကိုမွ်ေဝျခင္း” ခလုတ္ကိုအသံုးျပဳရံုျဖင့္ သင္ေရာက္ရွိေနတဲ့ တည္ေနရာကို လင့္၊ SMS အသံုးျပဳၿပီး အေရးေပၚအဆက္အသြယ္မ်ားဆီကို ခ်က္ခ်င္း မွ်ေဝေပးလို႔ ရႏိုင္ရံုမွ်မက လိုအပ္ပါက ရဲစခန္းကိုပါ အကူအညီေတာင္းလုိ႔ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ သင့္ရဲ႕ Driver app ထဲကေန သံုးလုိ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္! အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ အေရးေပၚ အဆက္အသြယ္မ်ားကို ထည့္သြင္းၿပီး ဘယ္လုိ အသံုးျပဳရတယ္ဆုိတာကုိ အခုပဲေလ့လာလုိက္ရေအာင္။

အေရးေပၚ အဆက္အသြယ္မ်ားကို ထည့္သြင္းပံု အဆင့္ဆင့္

 အဆင့္ ၁

“More” ၏ အေပၚဆံုးမွ Driver Profile ကုိဝင္ေရာက္ပါ။ Driver Profile ထဲမွာ “Emergency Contact” ကုိႏွိပ္ပါ။

အဆင့္ ၂

Emergency Contact ကို ၃ခုထိ ထည့္သြင္းႏုိင္ၿပီး  ထည့္သြင္းဖုိ႔အတြက္ Add New Emergency Contact ကုိႏွိပ္လုိက္ပါ။ အဆက္အသြယ္ List ထဲကမဟုတ္ပဲ ကုိယ္တုိင္ ထည့္သြင္းလို္တယ္ဆုိရင္ Add Manually ႏွိပ္ၿပီး၊ အထဲမွာ ဖုန္းနံပါတ္၊ နာမည္ေတြရုိက္ထည့္ၿပီး Save လုိက္ရင္ Emergency Contact တစ္ခု ဝင္ေရာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆင့္ ၃

သင္၏တည္ေနရာ မွ်ေဝျခင္း ရပ္တန္႔ဖုိ႔အတြက္ ထည့္သြင္းထားတဲ့ “Emergency Contact” ကုိေရြးခ်ယ္ၿပီး “Remove Contact” ဆုိသည့္ ခလုတ္နီကုိႏွိပ္လုိက္ပါက အဆုိပါ Contact ကုိ ဖ်က္သိမ္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေရးေပၚ အေျခအေနမွာ အဆက္အသြယ္ လုပ္ရမည့္သူကုိ သင္၏တည္ေနရာ မွ်ေဝပံု အဆင့္ဆင့္

မိတ္ေဆြအေနနဲ႔ တကယ့္အေရးေပၚအေျခအေန ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါမွာလည္း ထည့္သြင္းထားတဲ့ Emergency Contact ထံ သင့္ရွိတဲ့ တည္ေနရာကုိ မွ်ေဝေပးပံုကုိ ေအာက္မွာ ဆက္လက္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

အဆင့္ ၁

မိတ္ေဆြအေနနဲ႔ အြန္လုိင္းေပၚမွာ ရွိေနၿပီး ခရီးစဥ္လက္ခံဖုိ႔ အဆင္သင့္ ရွိေနဖုိ႔လုိပါတယ္။ “ကၽြႏ္ုပ္၏ တည္ေနရာကိုမွ်ေဝျခင္း” ခလုတ္ကို ႏွိပ္လုိက္ပါ။

အဆင့္ ၂

အေရးေပၚ အေျခအေနႀကံဳတဲ့အခါ “ကၽြႏ္ုပ္၏ တည္ေနရာကိုေဝမွ်ေဝျခင္း” ခလုတ္ကုိႏွိပ္ၿပီး ေအာက္မွာ၊ “SMS Emergency Contact” ကို ေရြးခ်ယ္လုိက္ရင္ သင့္တည္ေနရာကုိ SMS နဲ႔ Emergency Contact မ်ားထံ ေပးပို႔ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပံုတြင္ ဝိုင္းျပထားပါတယ္။

မိတ္ေဆြေရာက္ရွိေနတဲ့ တည္ေနရာကုိ SMS, Viber, Messenger, WhatsApp, Line, We Chat စတဲ့ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ Chatting, Messaging App မ်ားမွတစ္ဆင့္ တုိက္ရုိက္မွ်ေဝေပးႏုိင္ဖုိ႔ “Send Link” ကုိႏွိပ္ပါ။ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ App ကုိေရြးခ်ယ္ၿပီး ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါတယ္။

အဆင့္ ၃

သင့္အေရးေပၚ အေျခအေနမွာ “တည္ေနရာမွ်ေဝျခင္း” ခလုတ္ႏွိပ္လုိက္ရင္ သင္ရွိေနတဲ့ တည္ေနရာရဲ႕ Link ကုိ Emergency Contact ေတြထံ SMS ေပးပုိ႔ေပးသြားမွာပါ။

အဆင့္ ၄

သင္၏တည္ေနရာ မွ်ေဝျခင္းကို ရပ္တန္႔ဖုိ႔အတြက္ “Stop Sharing Location” ကိုႏွိပ္ပါ။

ရဲစခန္းကို အေၾကာင္းၾကားပံု အဆင့္ဆင့္

မိတ္ေဆြရဲ႕ Contact Person အေနနဲ႔ အြန္လုိင္းေပၚမွာ မရွိရင္၊ အေဝးေရာက္ေနရင္ “Call Police” ခလုတ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အေရးေပၚ Hotline ကုိတုိက္ရုိက္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါေသးတယ္။

အဆင့္ ၁

“ကၽြႏ္ုပ္၏ တည္ေနရာကိုမွ်ေဝျခင္း” ခလုတ္ကို ႏွိပ္လုိက္ပါ။

အဆင့္ ၂

“ကၽြႏ္ုပ္၏ တည္ေနရာကိုမွ်ေဝျခင္း” ေအာက္မွာ၊ “Call Police” ကို ႏိွပ္လုိက္တာနဲ႔ ရဲစခန္းရဲ႕ အေရးေပၚ Hotline ကုိ တုိက္ရုိက္ ဖုန္းေခၚဆိုေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးေလ့ေမးထရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား

အေမး – “ကၽြႏ္ုပ္၏ တည္ေနရာကိုမွ်ေဝျခင္း” ခလုတ္ ဆုိတာ ဘာပါလဲ?

အေျဖ – ဤခလုတ္အသစ္သည္ သင့္အေနနဲ႔ အႏၲာရယ္ရွိသည္ဟု ထင္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားမွာ လွ်င္ျမန္စြာျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာသို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္း၊ သင္တည္ရွိေနေသာ ေနရာကို  သင္ခင္မင္ရေသာ သူမ်ားသို႔ မွ်ေဝျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါလိမ့္မည္။ သင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳဖုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။

အေမး – ဤခလုတ္ကို ခရီးစဥ္အေတာအတြင္း ႏွိပ္လုိက္ပါက ဘာျဖစ္ပါမလဲ?

အေျဖ – သင္သည္ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ရွိေနၿပီး ခရီးစဥ္လက္ခံရန္ အဆင္သင့္ ရွိေနတဲ့အခါမွာ ေအာက္ပါတုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကို အသံုးျပဳခြင့္ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္ –

  • သင္၏တည္ေနရာကို တုိက္ရိုက္ျပေပးသည့္ လင့္ျဖင့္ မွ်ေဝေပးျခင္း
  • သင္၏တည္ေနရာကို ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေရးေပၚအဆက္အသြယ္မ်ားဆီသို႔ မွ်ေဝေပးျခင္း
  • ရဲစခန္းသို႔ ေၾကာင္းၾကား ေခၚဆုိေပးျခင္း/ Grab လံုၿခံဳေရးသို႔ SMS ျဖင့္အေၾကာင္းၾကားျခင္း

အေမး – SMS အေၾကာင္းၾကားစာကို ကၽြႏု္ပ္၏ဖုန္းနံပါတ္မွတဆင့္ ပို႔မွာပါလား?

အေျဖ – မဟုတ္ပါ၊ သင္၏ ဖုန္းနံပါတ္ကို အသံုးျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ SMS မ်ားအားလံုးကို Grab မွ သင့္ကိုယ္စား ပို႔ေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလံုးကိုလဲ Grab မွက်ခံေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

အေမး – Grab မွေပးပို႔ေသာ SMS အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားသည္ မည္သည့္ ဘာသာစကားႏွင့္ ျဖစ္မွာပါလဲ?

အေျဖ – SMS အေၾကာင္းၾကားစာကို သင္၏အေကာင့္အား စာရင္းသြင္းထားသည့္ ႏုိင္ငံ၌ အသံုးျပဳေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ ပို႔ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမး – SMS ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းကို လုပ္ေဆာင္လိုက္ၿပီးေနာက္၊ ကၽြႏု္ပ္၏ အေရးေပၚ အဆက္အသြယ္အေနနဲ႔ က်ိန္းေသ လက္ခံရရွိျခင္း ရွိသည္ကို မည္ကဲ့သို႔ သိႏိုင္ပါမလဲ?

အေျဖ – လုပ္ေဆာင္လုိက္ၿပီဆုိတာႏွင့္ SMS အေၾကာင္းၾကားစာ ပို႔ေဆာင္လုိက္ၿပီဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို အမွန္ျခစ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ SMS အေၾကာင္းၾကားစာကို လက္ခံရရွိသူမွ ဖတ္ၿပီးေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပျခင္း မဟုတ္ပါ။