KSS Biriani & Cuisine

KSS ဒံေပါက္ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္စြာ ထုတ္လုပ္ထားတာေၾကာင့္ လူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကားလာတဲ့ ဒံေပါက္ဆိုင္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

KSS ဒံေပါက္ဆုိင္အားလံုးမွာလည္း 3% ေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ စားေသာက္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးလည္း ရွိပါေသးတယ္။

ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာႏွင့္ဖုန္းနံပါတ္

မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ KSS ဆုိင္ တစ္ခုတြင္သာ

Ph – 01203320, 01540017

စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္းမ်ား

• ဤ Discount တြင္ Grab ၏ အက်ိဳးတူယာဥ္ေမာင္းမ်ားသာ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

• ဇူလိုင္လ ၁ရက္ေန႔မွ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ (၆လ) အတြင္းသာ Discount သက္တမ္းအျဖစ္ အႀကဳံးဝင္ပါသည္။