Adventure Paradise Hotel

Adventure Paradise Hotel ဟာ ေဂၚရင္ဂ်ီကြၽန္းမွာ တည္ရွိၿပီး ကြၽန္းရဲ႕ အေကာင္းဆုံး အပန္းေျဖဟိုတယ္ေတြထဲက တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ Adventure Paradise Hotel မွာ 10% Discount  ဝင္ေရာက္တည္းခိုႏိုင္ပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာႏွင့္ဖုန္းနံပါတ္

နံပါတ္ ၆၇၄၊ ၁၀ လမ္း၊ အေရွ႕ႀကိဳ႕ကုန္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္

Ph – 09-444489991, 09-444489992

စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္းမ်ား 

• ဤ Discount တြင္ Grab ၏ အက်ိဳးတူယာဥ္ေမာင္းမ်ားသာ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

• ဇူလိုင္လ ၁ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၁ ရက္ေန႔ (၁ႏွစ္) အတြင္း Discount သက္တမ္းအျဖစ္ အႀကဳံးဝင္ပါသည္။