သင့္အတြက္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္အဆင္ေျပလာဖို႔
ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။

ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုက တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္မႈေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။
ေသးငယ္တဲ့အရာေတြေရာ၊ ႀကီးမားတဲ့အရာေတြပါ အဆင့္ျမွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားစြာနဲ႔အတူ သင္တို႔အတြက္
ပိုၿပီး စိတ္ခ်လံုျခံဳရတဲ့၊ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ၿပီး အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိတဲ့ ခရီးစဥ္အေတြ႕အၾကံဳေတြ
ဖန္တီးေပးႏုိင္ဖို႔ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

  • ပိုမိုအက်ိဳးခံစားရတဲ့ ခရီးစဥ္မ်ား

သင့္အတြက္ ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕တဲ့ ခရီးစဥ္ေတြျဖစ္ေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးထားပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ စီးနင္းရတဲ့အေတြ႕အၾကံဳေတြ တတ္ႏုိင္သမွ် ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔၊ ေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္ရွိဖို႔ အဆက္မျပတ္ တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

GrabChat ဓာတ္ပံုမက္ေဆ့ခ်္မ်ား

သင္ရွိေနတဲ့ေနရာကို ယာဥ္ေမာင္းထံ အလ်င္အျမန္ လမ္းညႊန္ႏုိင္ဖို႔ သင့္ရဲ႕ေနရာအတိအက်ကို ဓာတ္ပံုရိုက္ေပးပို႔ႏုိင္မွာပါ။

GrabChat အသံမက္ေဆ့ခ်္မ်ား

သင့္ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရာမွာ စာရိုက္ေနရတဲ့ျပႆနာမရွိေတာ့ဘဲ အသံမက္ေဆ့ခ်္နဲ႔ အလြယ္တကူဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အၾကံျပဳေပးတဲ့ ႀကဳိရမယ့္ပြိဳင့္ေနရာေတြနဲ႔ ၀င္ေပါက္ေတြ

အေရွ႕ေတာင္အာရွတစ္ေလွ်ာက္ ႀကိဳရမယ့္ပြိဳင့္ေနရာေပါင္း ၄ သန္းကို ေျမပံုမွာ ထည့္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳပြိဳင့္ေနရာေတြထဲက သင့္ကို လာေရာက္ႀကိဳႏုိင္ဖို႔ အဆင္ေျပသင့္ေတာ္တဲ့ေနရာကို အၾကံျပဳေပးတဲ့အတြက္ သင့္ေနရာကို ယာဥ္ေမာင္းေရာက္ရွိလာဖို႔ ပိုမိုလြယ္ကူသြားပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္ လူရႈပ္ ကားရႈပ္တဲ့ေနရာေတြ၊ ဝင္ေပါက္မ်ားတဲ့ေနရာေတြမ်ိဳးမွာ ပါ။

သြားမယ့္ခရီးလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲျခင္း

သင့္ခရီးစဥ္ေတြမွာ ေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္ရွိေစဖို႔အတြက္ သင္သြားလိုတဲ့ေနရာ ဒါမွမဟုတ္ ဆင္းမယ့္ေနရာကို အေျပာင္းအလဲျပဳလို႔ရတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ သင္ ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ေနရာရဲ႕ အကြာအေ၀းအေပၚ မူတည္ၿပီး ယာဥ္စီးခကိုလည္း ျပင္ဆင္ျပသေပးမွာပါ။

အခ်ိန္မေရြး ခရီးစဥ္ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ျခင္း

သြားမယ့္ေနရာ မွားရိုက္ထည့္မိသြားလား။ ဒါမွမဟုတ္ စိတ္ေျပာင္းသြားသလား။ ယာဥ္ေမာင္းက ခရီးစဥ္ကို လက္မခံမီမွာဘဲ ဒဏ္ေၾကးလံုး၀မရွိဘဲ သင့္ခရီးစဥ္ဘြတ္ကင္ကို ပယ္ဖ်က္ႏုိင္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။

ေျမပံု တိက်မႈရွိဖို႔ အဆင့္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေျမပံုကို ေဒသအလိုက္ အၾကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔ ယာဥ္ေမာင္းေတြရဲ႕ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး ပိုမိုတိက်မႈရွိေစဖို႔ အဆက္မျပတ္တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

ခရီးစဥ္ပယ္ဖ်က္အၿပီး ေနာက္ထပ္ယာဥ္ေမာင္းကို ဆက္လက္ျပင္ဆင္ေပးျခင္း

သင့္ရဲ႕ ယာဥ္ငွားရမ္းမႈအေတြ႕အၾကံဳပိုမိုေခ်ာေမြ႕အဆင္ေျပေစဖို႔အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းဘက္က သင့္ခရီးစဥ္ကို ပယ္ဖ်ယ္လိုက္တဲ့အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ေနာက္ထပ္ယာဥ္ေမာင္းတစ္ေယာက္ကို အလိုအေလ်ာက္ျပင္ဆင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ႀကိဳက္ေနရာေတြကို သိမ္းဆည္းထားႏုိင္ျခင္း

အိမ္ နဲ႔ ရုံး လိုမ်ိဳး သင္ ႏွစ္သက္ရာ သြားေနက် ခရီးလမ္းေၾကာင္းေတြကို သိမ္းဆည္းထားႏုိင္မွာမို႔ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ခရီးစဥ္ဘြတ္ကင္တင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၈ မွာ ရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ခရီးစဥ္ကို စိတ္ေက်နပ္မႈအဆင့္သတ္မွတ္ေပးျခင္း

သင္ ခရီးစဥ္တစ္ခုၿပီးဆံုးသြားတိုင္း သင့္ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ သင့္ခရီးစဥ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အေျခအေနအေပၚ စိတ္ေက်နပ္မႈအဆင့္နဲ႔ အၾကံျပဳခ်က္ေပးပို႔ႏုိင္ဖို႔ အလိုအေလ်ာက္ ျပင္ဆင္ျပသေပးမွာပါ။ ဒါက ေရွ႕ေလွ်ာက္ ပိုေကာင္းမြန္တဲ့အေတြ႕အၾကံဳကို ရရွိျပင္ဆင္ႏုိင္ရာမွာ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးပို႔ဖို႔ ပိုမိုလြယ္ကူေစမွာပါ။

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၈ မွာ ရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ယာဥ္ေမာင္းေတြအတြက္ေရာ ဘယ္လိုတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြျပဳလုပ္ထားတယ္ဆိုတာစိတ္ဝင္စားပါသလား။

အေသးစိတ္ေလ့လာရန္