Terms of Service

លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្នកដំណើរហ្គ្រេបកម្ពុជា

ការកែប្រែចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី      ខែ​         ឆ្នាំ ២០១៧

ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេប (ខេមបូឌា) ឯ.ក

សារៈសំខាន់៖ សូមអានខ្លឹមសារទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ដោយការប្រើ​ប្រាស់​សេវាកម្ម​នេះ (ដូចមានរៀបរាប់​ខាង​ក្រោម) លោក​អ្នក យល់​ព្រម​ថា លោក​អ្នក ​បានអាន យល់ដឹង ទទួលយក និងយល់ព្រមលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់។ លោក​អ្នក យល់ព្រមបន្ថែមទៅលើការអះអាង​ដែល​ធ្វើ​​​ឡើយ​ដោយខ្លួន​ឯង​ផ្ទាល់ដូច​ខាង​​ក្រោម។ ប្រសិនបើលោក​អ្នក​មិន​យល់​ព្រម​ទៅនឹង ឬមិនស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់​នៃសេវាកម្មនេះទេ​  និងមានបំណងមិនបន្តការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ សូម​កុំបន្ត​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​​ Application (ដូចមានរៀបរាប់ខាងក្រោម) ឬសេវាកម្មនេះ។

លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ដែលមានចែងខាងក្រោមនេះ (ជារួមហៅថា “លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់” ឬ “កិច្ចព្រមព្រៀង”)​ បង្កើត​​​បានជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្របច្បាប់រវាងលោកអ្នក និង ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេប (ខេមបូឌា) ឯ.ក ជាក្រុមហ៊ុនដែល​បង្កើត​​ឡើងស្របតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងមានការិយាល័យ​ចុះ​បញ្ជី​នៅផ្ទះលេខ១៦០ ផ្លូវលេខ៩៣ (ព្រះមុន្នីវង្ស) សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា (ត​ទៅ​ហៅ​ថា​“ក្រុមហ៊ុន”)។ ដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលផ្គត់ផ្គង់ទៅលោក​អ្នកដោយក្រុមហ៊ុន (តទៅហៅថា “Application”) និងធ្វើការទាញយក តម្លើង ឬប្រើប្រាស់ កម្មវិធី​បន្ទាប់​​បន្សំដែល​ផ្តល់​ឱ្យ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន (តទៅ​ហៅ​ថា “Software”) ដែលគោលបំណងជារួមគឺអាចឱ្យ​បុគ្គល​ដែល​ស្វែង​​រក​សេវាកម្ម​ដឹក​ជញ្ជូន​​​ទៅគោលដៅជាកំណត់​មួយ​ចំនួន ដើម្បីស្របជាមួយនឹងអ្នកផ្គត់ផ្គង់​ដឹកជញ្ជូនដល់តតិយជន អ្នក​បើកបរ និង​អ្នក​ប្រតិបត្តិករយានយន្ត (ជា​រួម​ហៅ​ថា​ “សេវាកម្ម”) លោកអ្នក សូមទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រម​ឱ្យ​ច្បាស់​លាស់ក្នុង​ការ​ចង​​កាតព្វកិច្ច​ដោយ​លក្ខខណ្ឌ​ប្រើ​ប្រាស់ និងរាល់កការកែប្រែ ឬបន្ថែមនាពេលអនាគតទៅលើលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ដែល​នឹង​ផ្សាព្វផ្សាយ​ពី​ពេល​មួយទៅពេលមួយនៅគេហទំព័រ http://www.grab.com  ឬ តាមរយៈ Application។

ក្រុមហ៊ុន រក្សាសិទិ្ធក្នុងការកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបន្ថែម លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ ឬគោលនយោបាយរបស់​ខ្លួន​​​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹងសេវាកម្ម គ្រប់ពេលដែលក្រុមហ៊ុនយល់ថាសមស្រប។ រាល់ការកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបន្ថែម ទៅលើគោល​នយោបាយ ឬលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មនេះ ត្រូវមាន​ប្រសិទិ្ធភាព​បន្ទាប់ពី​ធ្វើការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ពី​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​លើគេហទំព័រ http://www.grab.com។ លោក​អ្នកបាន​យល់​ព្រមថា នេះ ជាកាតព្វ​កិច្ចរបស់​លោក​អ្នក​ក្នុង​ការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នេះជាប្រចាំ និង​លក្ខខណ្ឌ​ប្រើប្រាស់​ដែលមាន​នៅក្នុង​ប្រទេស​ណា​មួយដែល​លោកអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ អាចខុសគ្នាពីប្រទេសដែល​លោក​អ្នកបាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រើប្រាស់​ Application (“បរទេស”) ក្នុងករណីបន្តការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម​នេះ បន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្តូរ ទោះ​លោក​អ្នក​បាន ឬមិនបាន ពិនិត្យមើលឡើងវិញក្តី ត្រូវបានសន្មត់ថា លោកអ្នក ទទួលបានការយល់​ព្រម និងទទួលស្គាល់ការ​កែប្រែ​នោះជា​ដាច់​ខាត​។ លោកអ្នក យល់ព្រមបន្ថែមទៀតថា ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះនៅឯបរទេស ត្រូវអាស្រ័យទៅតាមលក្ខខណ្ឌ​ប្រើ​ប្រាស់ដែលមាននៅឯបរទេសនោះដែលអាចស្វែងរកតាមរយៈ http://www.grab.com

ក្រុមហ៊ុន គឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលមិនធ្វើការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន ហើយក្រុមហ៊ុនមិនមែន​ជាក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូននោះទេ។ នេះ អាស្រ័យទៅតាមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនតតិយជន​ ដើម្បីផ្តល់ការដឹកជញ្ជូន​ជូន​លោកអ្នក ហើយនេះ អាស្រ័យទៅតាមលោកអ្នកក្នុងការទទួលយកសេវាកម្មដឹកជញ្ជូននោះដែរ។ សេវាកម្មរបស់​ក្រុមហ៊ុន ​គឺតភ្ជាប់លោកអ្នកជាមួយនឹងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនតតិយជន ប៉ុន្តែមិនមានចេតនា ឬ​បំណង​ក្នុង​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​​សេវា​កម្មដឹកជញ្ជូន ​ឬរាល់សកម្មភាពណាដែលអាចយល់ថាក្រុមហ៊ុន គឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនឡើយ។ ក្រុមហ៊ុន ​គ្មាន​កាតព្វកិច្ច ឬទំនួលខុសត្រូវលើសកម្មភាព និង/ឬការខ្វះខាតទៅលើសេវាកម្មរបស់អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​តតិយ​ជ​ន  និង/ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដែលផ្តល់ជូនលោកអ្នក។

១.         ការធានា និងការអះអាង

តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ លោកអ្នក ធានា និងអះអាងច្បាស់លាស់ថា  លោកអ្នក មានសិទ្ធិ​ស្របច្បាប់​ក្នុង​ការ​​ទទួល​យក​​ និងយល់ព្រមនូវលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ ហើយមានអាយុយ៉ាងតិច ដប់ប្រាំបី (១៨) ឆ្នាំ​។ ដោយ​មិន​កំណត់​ត្រឹម​ទិដ្ឋភាពទូទៅខាង​លើ សេវាកម្ម នេះមិនមានសម្រាប់បុគ្គលអាយុក្រោម ដប់ប្រាំបី (១៨) ឆ្នាំ ឬ​បុគ្គល​ដែល​ត្រូវ​បាន​ហាមឃាត់មូលហេតុណាមួយក៏ដោយក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងកិច្ចសន្យា។ ​តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម នេះ លោក​អ្នក ធានា និងអះអាងបន្ថែមទៀតថា លោកអ្នក មានសិទិ្ធ អំណាច និងសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ សេវាកម្ម​នេះ និងគោរពតាម​លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់។ លោកអ្នក បញ្ជាក់បន្ថែមថា រាល់ព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយលោកអ្នក គឺ​ត្រឹម​ត្រូវ និងពិតប្រាកដមែន។​ ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ គឺ​សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនសុទ្ធសាធ។ លោក​អ្នក ធានាថា លោក​​អ្នក មិនផ្តល់សិទិ្ធឱ្យបុគ្គលណាផ្សេងប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណ ឬ​ស្ថាភាពបច្ចុប្យន្នភាព​របស់​អ្នក​​ប្រើ​ប្រាស់​របស់​លោក​អ្នក​ ហើយលោកអ្នកមិនអាចផ្តល់សិទិ្ធ ឬផ្ទេរគណនីអ្នកប្រើប្រាស់របស់លោក​អ្នកទៅបុគ្គល ឬ​នីតិបុគ្គល​ផ្សេង​ទៀត​ឡើយ។ នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ លោកអ្នក យល់ព្រមអនុលោមតាមច្បាប់ទាំងឡាយ​ជា​ធរមាន ទោះបី​ជា​ក្នុងប្រទេស់របស់ខ្លួន ឬប្រទេស រដ្ឋ ឬទីក្រុងផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នកកំពុង​មានវត្តមាន ​អំឡុង​ពេល​ប្រើប្រាស់​​​សេវាកម្ម​នេះក្តី។

លោកអ្នក អាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះស្របតាមផ្លូវច្បាប់ និងទទួលបានសិទិ្ធអនុញ្ញាតតែប៉ុណ្ណោះ។ នេះ ជាកាតព្វកិច្ច​របស់លោកអ្នកក្នុងការពិនិត្យ និងធានាថា លោកអ្នក បានទាញយក​ Software ត្រឹមត្រូវពីឧបករណ៍របស់​លោកអ្នក។ ក្រុមហ៊ុន មិនទទួលខុសត្រូវឡើយ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមាន​ឧបករណ៍សមស្រប ឬបានទាញយក Software មិន​ត្រឹម​ត្រូវ។ ក្រុមហ៊ុន រក្សាសិទិ្ធ​មិនអនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រាស់ Application និង/ឬ Software នេះ ជាមួយឧបករណ៍ដែលមិនទទួលបានការអនុញ្ញាត ឬមិនសមស្រប ឬ​សម្រាប់​គោល​បំណងផ្សេងដែល​ផ្ទុយពីគោលបំណងរបស់ Application និង/ឬ Software នេះ។

តាមរយៈការប្រើប្រាស់ Application និង/ឬ Software ​ នេះ លោកអ្នក យល់ព្រមថា៖

 • លោកអ្នក នឹងប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ ក្នុងគោលបំណងស្របច្បាប់តែប៉ុណ្តោះ
 • លោកអ្នក នឹងប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ សម្រាប់តែគោលបំណងដែលតម្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះ
 • លោកអ្នក នឹងមិនប្រើប្រាស់ Application សម្រាប់ផ្ញើ ឬរក្សាទុកនូវសម្ភារៈខុសច្បាប់ ឬសម្រាប់​គោល​បំណង​​ក្លែងបន្លំឡើយ
 • លោកអ្នក នឹងមិនប្រើប្រាស់ Application និង/ឬ Software ដើម្បីបង្ករឱ្យមានការរំខាន ការរអាក់រអួល ឬ បញ្ជា​កក់​ក្លែងក្លាយ​
 • លោកអ្នក នឹងមិនប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Application និង/ឬ Software ដើម្បីគោលបំណងផ្សេងក្រៅ​ពី​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម​នេះឡើយ
 • លោកអ្នក មិនត្រូវទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹងជញ្ជូនតតិយជន ​សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងក្រៅពី​សេវាកម្មនេះឡើយ
 • លោកអ្នក នឹងមិនធ្វើឱ្យចុះខ្សោយនូវប្រិតិបត្តិការត្រឹមត្រូវនៃបណ្តាញឡើយ
 • លោកអ្នក នឹងមិនព្យាយាមបង្ករការខូចខាត ទោះដោយចេតនា ឬអចេតនាក្តី ដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹង​ជញ្ជូន​តតិយ​ជន​​ឡើយ
 • លោកអ្នក នឹងមិនព្យាយាមបង្កការខូចខាតដល់សេវាកម្ម Application និង/ឬ Software ក្នុងទម្រង់​ណា​មួយ​ឡើយ
 • លោកអ្នក នឹងមិនលួចចម្លង ឬចែកចាយ Software ឬខ្លឹមសារផ្សេងៗដោយមិនមានការអនុញ្ញាតជា​លាយ​លក្ខណ៍​អក្សរពីក្រុមហ៊ុន​ឡើយ​
 • លោកអ្នក នឹងប្រើប្រាស់ Application និង/ឬ Software សម្រាប់ជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន និង​មិន​លក់​បន្ត​ឱ្យ​តតិយ​ជ​ន​ឡើយ​
 • លោកអ្នក​ នឹងរក្សាទុកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងជាការសម្ងាត់នូវលេខសម្ងាត់គណនីរបស់លោកអ្នក និងរាល់​អត្តសញ្ញាណដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់ជូនលោកអ្នក សម្រាប់ចូលទៅកាន់សេវាកម្មនេះ
 • លោកអ្នកនឹង ផ្តល់មកក្រុមហ៊ុន ​​នូវរាល់ភស្តុតាងស្តីពីអត្តសញ្ញាណរបស់លោកអ្នក តាមការតម្រូវ ឬស្នើសុំ​ពី​ក្រុមហ៊ុនដោយសមហេតុផល
 • លោកអ្នក យល់ព្រមផ្តល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ បច្ចុប្បន្នភាព និងពេញលេញដែលតម្រូវសម្រាប់សេវាកម្មនេះ និង​ធានា​នូវកាតព្វកិច្ចក្នុងការរក្សា និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកឱ្យបានសមរម្យ ដើម្បីរក្សាឱ្យមាន​ភាព​ត្រឹមត្រូវ បច្ចុប្បន្នភាព និងភាពពេញលេញគ្រប់ពេលវេលាអំឡុងពេលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ លោក​អ្នក​យល់​​ព្រមថា ក្រុមហ៊ុន អាចពឹងផ្អែកទៅលើព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកដែលថាមានភាពត្រឹមត្រូវ បច្ចុប្បន្នភាព និងភាព​ពេញលេញ។ លោកអ្នក ទទួលស្គាល់ថា ប្រសិនបើព័ត៌មានលោកអ្នក មិនពិតប្រាកដ មិនត្រឹម​ត្រូវ មិនបច្ចុប្បន្នភាព និងមិនពេញលេញក្នុងទម្រង់ណាមួយ ក្រុមហ៊ុន មានសិទិ្ធ តែ​គ្មានកាតព្វកិច្ចបញ្ជប់ កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ និងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់លោកអ្នកគ្រប់ពេលវេលាដោយមាន ឬគ្មានការជូនដំណឹង​
 • លោកអ្នក នឹងប្រើប្រាស់ចំណុចតភ្ជាប់ (Access Point) ឬ គណនីទិន្នន័យ (Data Account) ដែល​លោក​អ្នក​អនុញ្ញាតឱ្យ​ប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះ
 • លោកអ្នក មិនត្រូវប្រើមធ្យោបាយណាមួយមកបន្លំក្រុមហ៊ុន​ ឬធ្វើឱ្យលោកអ្នកមានបាន តាមមធ្យោបាយ​ណា​មួយ​តាមរយៈវិធីបោកប្រាស់ ឬវិធីផ្សេងពីនេះ ទោះតាម​រយៈព្រឹត្តិការណ៍ ការផ្សព្វផ្សាយពិសេស ឬយុទ្ធ​នា​ការ​ណ៍​ណា​​មួយ ដែលធ្វើឡើយដោយ​ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីទទួលបាននូវអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មី ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ដោយ​អ្នក​ដំណើរថ្មី ឬចាស់ឡើយ
 • លោកអ្នក ទទួលស្គាល់ថា នៅពេលស្នើសុំសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមរយៈសារជាអក្សរ ឬ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​នេះ ការ​​កំណត់តម្លៃស្តង់ដារទូរគមនាគមន៍ នឹងត្រូវកើតមាន
 • លោកអ្នក មិនត្រូវបង្ករឱ្យមានការរំខាន ឬ​ធ្វើសកម្មភាពមិនសមស្រប ឬអកប្បកិរិយាមិនសមរម្យចំពោះ​ក្រុមហ៊ុន ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនតតិយជន ​ទោះបីលោកអ្នកមាន​អារម្មណ៍មិនល្អចំពោះ​ក្រុមហ៊ុន​​ ឬ​អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនតតិយជនក៏ដោយ
 • លោកអ្នក មិនត្រូវធ្វើឱ្យចុះខ្សោយ ឬ​រារាំងបង្អាក់នូវប្រិតិបត្តិការបណ្តាញត្រឹមត្រូវ ដែល​សេវាកម្ម​នេះ​មាន​ដំណើរ​ការ​
 • លោកអ្នក យល់ព្រមថា សេវាកម្មនេះ ត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមមូលដ្ឋានលទ្ធភាពសមហេតុផល និង
 • លោកអ្នក យល់ព្រមថា ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ នឹងអាស្រ័យទៅនឹងគោលការណ៍សម្ងាត់របស់​ក្រុមហ៊ុន ដែលអាចនឹង​ត្រូវធ្វើ​ការ​កែប្រែ​​ពីពេលមួយទៅពេលមួយ។

លោកអ្នក យល់ព្រម​ទទួលយកកាតព្វកិច្ច និងករណីកិច្ចទាំងស្រុងចំពោះការបាត់បង់ ឬខូចខាតដែលទទួលរងដោយ​លោ​ក​អ្នក អ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនតតិយជន ក្រុមហ៊ុន ឬតតិយជនណាមួយ ដែលកើតចេញពីការបំពានទៅនឹង​លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នេះ។

២.         ការទូទាត់ប្រាក់

 • លោកអ្នក អាចមានជម្រើសបង់ប្រាក់ថ្លៃសេវាកម្មតាមរយៈសាច់ប្រាក់សុទ្ធ ឬតាមបណ្ណឥណទាន ឬ​បណ្ណ​ឥណ​ពន្ធ (តទៅហៅថា “កាត”)
 • ក្នុងករណីលោក​អ្នកជ្រើសរើសជម្រើសបង់ប្រាក់តាមកាត លោកអ្នក ត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះកាតដែលមាន​សុពលភាពដែលជាកម្មសិទិ្ធរបស់លោកអ្នក ស្រមតាមការណែនាំដែលមាននៅក្នុង Application
 • ប្រសិនបើកាតនោះជាកម្មសិទិ្ធរបស់បុគ្គលផ្សេងទៀត ដូចជារបស់ឪពុកម្តាយ​របស់លោកអ្នក លោក​អ្នក​ ត្រូវ​ធានា ​​និងយល់ព្រមថា លោកអ្នក ទទួលបានការអនុញ្ញាត ដើម្បីប្រើប្រាស់កាតនោះសម្រាប់ទូទាត់​ប្រាក់​ក្នុង​សេវា​កម្មដឹក​ជញ្ជូននេះ
 • លោកអ្នក យល់ព្រមថា ក្រុមហ៊ុន អាចនឹង​ផ្ទៀតផ្ទាត់ ព្រមទាំងទទួលយកនូវព័ត៌មាន​លំអិត​អំពីកាត​របស់​លោក​​អ្នក នៅពេលលោកអ្នកធ្វើការចុះឈ្មោះជាលើកដំបូងជាមួយក្រុមហ៊ុន​ ក៏ដូចជាពេលដែលលោកអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​សេវាកម្ម
 • លោកអ្នកយល់ព្រមថា​ ក្រុមហ៊ុន អាចកាត់ទុកការទូទាត់កាតដែលសមហេតុផល (Authorization Hold) ដែល​មិនមែនជាការទូទាត់ជាក់ស្តែងទៅលើកាតរបស់លោកអ្នកនោះទេ ដើម្បី​ផ្ទៀងផ្ទាត់ការទូទាត់តាម​រយៈ​កាត​​របស់លោកអ្នក។ ការកាត់ទុកការទូទាត់កាត (Hold) អាចនឹងចេញនៅលើរបាយការណ៍​របស់​លោក​អ្នក​ថា “កំពុងរងចាំ”។ ការកាត់ទុកការទូទាត់កាត (Authorization Hold) ដាក់​ចេញ​ដើម្បី​ជា​យន្ត​ការ​ការ​ពារ​ប្រឆាំង​ទៅនឹងការប្រើប្រាស់កាតរបស់​លោក​អ្នក​ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ឬបន្លំបោកប្រាស់
 • ក្នុងករណីដែលការទូទាត់កាតរបស់លោកអ្នកធ្វើឡើងនៅបរទេស លោកអ្នក នឹងទទួលបន្ទុកបង់ថ្លៃ​​បន្ថែម​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការនោះ
 • នៅពេលដែលចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ លោកអ្នក នឹងមានជម្រើសក្នុងការកំណត់​ថ្លៃទឹកតែ (Tip) ទៅ តាមជម្រើសរបស់លោកអ្នក។ ការឱ្យថ្លៃទឹកតែ (Tip) នឹងបន្ថែមទៅលើថ្លៃដឹកជញ្ជូនរបស់លោកអ្នក​ដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅរាល់​ពេលបញ្ចប់ការធ្វើដំណើរនីមួយៗ និងផ្តល់ជូនអ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនតតិយជន វា​រ​លែងតែលោកអ្នកជ្រើសរើសបន្ថែមថ្លៃទឹកតែ (Tip) នូវចំនួនផ្សេងទៀត ឬលុបចោលថ្លៃទឹកតែ (Tip)
 • នៅពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នកដោយប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ លោកអ្នក តម្រូវ ឱ្យ​​ធ្វើ​ការទូទាបង់ពេញថ្លៃដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនតតិយជន ហើយការទូទាត់ប្រាក់របស់​លោកអ្នក​នឹង​កាត់​​ចេញ​​ដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងគ្មានការសងវិញឡើយ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានការ​តវ៉ាចំពោះសេវាកម្មដឹក​ជញ្ជូននេះ វិវាទនេះ ត្រូវដោះស្រាយដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនតតិយជន
 • ក្រុមហ៊ុន រក្សាសិទិ្ធក្នុងការផ្អាកប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រាក់ ដែលប្រតិបត្តិការនេះ មិនអាច​ប្រើ​ប្រាស់ ឬរិតត្បិត ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កាត ក្នុងករណីមានកំហុសទៅលើប្រតិបត្តិការដែលបង្កជាលទ្ធផលនៃការមិនព្រមទទួល ឬ​ការ​បង្វិល​​សងវិញពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ឬដែលក្រុមហ៊ុន ជឿជាក់ដោយសមហេតុផលថា កាត ត្រូវបានប្រើប្រាស់​សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ ដែល​អាច​ជា​ប្រតិបត្តិការក្លែងបន្លំ ខុសច្បាប់ ឬពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពបទល្មើស ឬនៅ​ពេលដែល​ក្រុមហ៊ុន​យល់ឃើញ​ថាលោក​អ្នកបំពានទៅនឹង លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នេះ
 • លោកអ្នក យល់ព្រមថា លោកអ្នក នឹងសហការណ៍ក្នុងការពិនិត្យមើលបទល្មើសហរិញ្ញវត្ថុណាមួយ ដែល​តម្រូវ និងជួយ​ដល់ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីអនុលោមទៅតាមច្បាប់ ឬ​គោលការណ៍ជាធរមាន
 • លោកអ្នក ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការដោះស្រាយរាល់វិវាទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយកាតរបស់លោកអ្នក ដោយ​ខ្លួន​លោកអ្នកផ្ទាល់។

៣.         ពន្ធ

លោកអ្នក យល់ព្រមថា កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ​ គឺជាកម្មវត្ថុទៅនឹង​ពន្ធ អាករ ថ្លៃសេវា សោហ៊ុយ និង/ឬការចំណាយ ប៉ុន្តែ​ ​ជាការកំណត់ឈ្មោះហៅទេ ដែលអាចដាក់ឱ្យអនុវត្ត និងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយពន្ធនាពេលអនាគត​ដែល​អាច​កើត​មាន​នៅ​ពេលណាមួយ។ លោកអ្នក យល់ព្រមបន្ថែមទៀតថា លោកអ្នក ប្រើប្រាស់​ឱ្យអស់​ពីលទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​ធ្វើរា​ល់​សកម្មភាព​ដែលចាំបាច់ និង​តម្រូវ​តាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីធ្វើ ជួយ និង/ឬ ការពារ​ក្រុមហ៊ុន​ដើម្បីទាមទារ ឬផ្ទៀង​ផ្ទាត់​រាល់​ឥណទានអាការលើតម្លៃបន្ថែមលើធាតុចូល ការទូទាត់ ការសងបំណុល ឬការសងមក​វិញនូវរាល់ពន្ធដែលបង់ ឬសងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការ​ប្រើ​ប្រា​ស់សេវាកម្ម ដែលផ្តល់ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

៤.         ការផ្តល់ និងការរិតត្បិតលើអាជ្ញាប័ណ្ណ​

ក្រុមហ៊ុន និងម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន ប្រសិនជាមាន ផ្តល់ជូនលោកអ្នក នូវអាជ្ញាប័ណ្ណដែលអាច​ដកហូត មិនផ្តាច់មុខ មិនអាចផ្ទេរ មិនអាចប្រគល់សិទិ្ធបន្ត មានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន និងមានកម្រិត ក្នុងការប្រើប្រាស់ Application និង/ឬ Software សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនសុទ្ធសាធ និងមិនមែនពាណិជ្ជកម្ម របស់លោកអ្នក ដោយគោរពទៅតាម លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់។ រាល់សិទិ្ធទាំងឡាយដែលមិនផ្តល់ដោយច្បាស់លាស់​ជូន​លោកអ្នក ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន និងម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន។

លោកអ្នក មិនត្រូវ (១)​ ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណបន្ត លក់ លក់បន្ត ផ្ទេរ ប្រគល់សិទិ្ធ ចែកចាយ ឬ​កេង​ប្រវ័ញ្ជ​ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម ឬបង្កើត​ឱ្យតតិយជននូវ Application និង/ឬ Software ក្នុងវិធីណាមួយឡើយ (២) កែប្រែ ឬ​ធ្វើការចម្លងចេញពី Application និង/ឬ Software វិញឡើយ (៣)​ បង្កើតឱ្យមាន “តំណភ្ជាប់” អ៊ីធើណេត ទៅនឹង Application ឬ “Fame” ឬ “Mirror” នៃ Software នៅលើម៉ាស៊ីនមេ (Server) ឬ​ឧបករណ៍​ប្រើ​ប្រាស់​អ៊ី​ធើ​ណេត​ដោយ​ប្រើខ្សែ ឬមិនប្រើខ្សែផ្សេងៗ (៤) បង្កើតផលិតផលដោយប្រើប្រាស់គំនិតរបស់​អ្នក​ផលិត ឬ​ចូលទៅកាន់ Software ដើម្បី (ក) បង្កើតផលិតផល ឬសេវាកម្ម​ដែលមាន​លក្ខណៈ​ប្រកួត​ប្រជែងមួយ (ខ) បង្កើត​ផលិត​ផលមួយ​ដោយ​ការប្រើប្រាស់គំនិត រូបភាព មុខងារ ឬក្រាហ្វិចដែលមាន​លក្ខណៈ​ប្រហាក់​ប្រហែល​នឹង ​Application និង/ឬ Software នោះ ឬ (គ) លួចចម្លងគំនិត រូបភាព មុខងារ ឬក្រាហ្វិចនៃ​ Application និង/ឬ Software នោះ (៥)​ បង្កើតកម្មវិធីស្វ័យប្រវត្តិ ឬ​អក្សរកូដ (Script) រួមមានជាអាទិ៍ Web Spiders, Web Crawlers, Web Robots, Web Ants, Web Indexers, Bots, Viruses​ ឬ Worms ឬកម្មវិធីណាមួយ​ដែលអាច ទាមទារឱ្យ Sever ជាច្រើនក្នុងមួយវិនាទី ឬធ្វើឱ្យមានបន្ទុក ឬបង្អាក់មិនត្រឹមត្រូវក្នុងការប្រតិបត្តិការ និង/ឬ ដំណើរ​ការ​ Application និង/ឬ Software (៦) ប្រើប្រាស់រាល់ Robot, Spider កម្មវិធីស្វែងរក/ទាញយក ឬ​ឧបករណ៍ ស្វ័យប្រវត្តិ ឬ​មិនស្វ័យប្រវត្តិ ឬ​ដំណើរការទាញយក Index “Data Mine” ឬប្រើ​វិធីសាស្រ្តណាមួយ​ដើម្បី​បង្កើត​ឡើង​វិញ ឬ​គេចវេសចេញពី​រចនាសម្ព័ន្ធដំណើរការ ឬការធ្វើបទបង្ហាញ​ពីសេវាកម្ម ឬខ្លឹមសាររបស់សេវាកម្ម​។ (៧) បង្ហោះ ចែកចាយ ឬបង្កើតឡើងវិញតាមវិធីសាស្រ្តណាមួយនូវសិទិ្ធអ្នកនិពន្ធ ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬ​ពត៌មានដែលជាកម្មសិទិ្ធ​ផ្សេង​ទៀត ដោយមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតជាមុនពីម្ចាស់សិទិ្ធនៃសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ (៨) ដកចេញរាល់ការជូនដំណឹងស្តីពី​សិទិ្ធ​អ្នក​និពន្ធ ពាណិជ្ជ​សញ្ញា ឬសិទិ្ធកម្មសិទិ្ធដ៏ទៃទៀត​ដែលមានក្នុងសេវាកម្មនេះ។

លោកអ្នក អាចប្រើប្រាស់ Application និង/ឬ Software សម្រាប់តែគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន និង​មិន​ត្រូវ​ប្រើ​ប្រាស់​ Application និង/ឬ Software ដើម្បី (១) ផ្ញើចេញនូវ​ Spam ឬសារដដែលៗ ឬសារដែលមិនបានស្នើសុំ (២) ផ្ញើចេញ ឬរក្សាទុក​នូវការក្លែងបន្លំ អាសអាភាស គម្រាមកំហែង កុហក ឬសម្ភារៈខុសច្បាប់ ឬមិនត្រឹមត្រូវ រួម​មាន​ជា​អាទិ៍ សម្ភារៈដែល​ប៉ះពាល់ដល់​កុមារ ឬបំពានទៅនឹងសិទិ្ធឯកជនរបស់តតិយជន (៣) ផ្ញើរចេញនូវសម្ភារៈ​ដែល​មាន​ផ្ទុក​នូវ Viruses, Worms, Trojan Horse ឬ Computer Code, File, Script​, Agent  ឬកម្មវិធីផ្សេងទៀត​ដែល​មានគ្រោះថ្នាក់ (៤) ជ្រៀតជ្រែក ឬរំខានដល់​ដំណើរការ Application និង/ឬ Software ឬទិន្នន័យដែល​មាន​ក្នុង​នោះ (៥) មានបំណងចូលទៅកាន់ Application និង/ឬ Software ឬប្រព័ន្ធ ឬបណ្តាញដែលពាក់ព័ន្ធដោយគ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត​ (៦) ក្លែងបន្លំបុគ្គលណាម្នាក់ ឬនីតិបុគ្គលណាមួយ ឬការបញ្ចូលឈ្មោះមិនពិតរបស់លោកអ្នកជា​មួយនឹង​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់ ឬនីតិបុគ្គលណាមួយ ឬ (៧) ធ្វើរាល់សកម្មភាពណាមួយដែលអាចនឹងខូចខាតដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ឬ​​ធ្វើ​​ឱ្យ​ខូច​ឈ្មោះ។

៥.         ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទិ្ធបញ្ញា

ក្រុមហ៊ុន និងម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន ប្រសិនជាមាន ត្រូវមានកម្មសិទិ្ធលើ សិទ្ធិ ឈ្មោះ​ និងអត្ថ​ប្រយោជន៍​ទាំងឡាយរួមមានសិទ្ធិកម្មសិទិ្ធ​បញ្ញាជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ លើ និងទៅ Application និង/ឬ Software និងបន្ត​រហូត​​សេវាកម្ម និងការផ្តល់សំណើរ គំនិត សំណើរបង្កើន ការផ្តល់យោបល់ អនុសាសន៍ ឬព័ត៌មាន​ដ៏ទៃ​ដែល​ផ្តល់​ដោយ​លោក​អ្នក ឬ​ភាគីណាផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មនេះ។ លក្ខខណ្ឌ​​ប្រើប្រាស់ ​មិនមែនបង្កើត​ជា​កិច្ចព្រ​ម​ព្រៀង​លក់ និងមិនមានបំណងក្នុងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសិទិ្ធជាម្ចាស់លើសេវាកម្ម Application និង/ឬ Software ឬ​រាល់​សិទិ្ធ​កម្មសិទិ្ធបញ្ញាណាមួយដែលជាកម្មសិទិ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន ​និង/ឬម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុនឡើយ។ ឈ្មោះ​របស់​ក្រុមហ៊ុន និមិត្តសញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុន សេវាកម្ម Application និង/ឬ Software និងនិមិត្ត​សញ្ញា ព្រម​ទាំង​ឈ្មោះ​ផលិត​ផល​របស់​អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់​​ការ​ដឹក​​ជញ្ជូនតតិយជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Application និង/ឬ Software គឺ​ជា​ពាណិជ្ជ​សញ្ញា​របស់ក្រុមហ៊ុន ​ឬតតិយជន និងគ្មានសិទិ្ធ ឬអាជ្ញាប័ណ្ណ ត្រូវបានផ្តល់ដើម្បីប្រើប្រាស់ឡើយ។ ដើម្បីជៀសវាង​ការ​សង្ស័យ​ដែលអាចកើត​មាន ខ្លឹមសារនៃ Application និង/ឬ Software ដែលមានកំណត់នៅក្នុងនេះ​ ត្រូវ​រួម​មាន​រាល់ធាតុផ្សំ ដំណើរការ និង​ការ​រចនាផ្សេងៗទាំងអស់។​

៦.         ការសម្ងាត់

លោកអ្នក ត្រូវរក្សាការសម្ងាត់នូវរាល់ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន សេវាកម្ម ផលិតផល ធុរ​កិច្ច​ ការ​ស្វែង​យល់ពីទីផ្សារ និងផែនការកម្មវិធីពិសេស ឬប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន និងនីតិបុគ្គលពាក់​ព័ន្ធ​របស់​ក្រុមហ៊ុន ដែល​ផ្តល់ជូនលោក​អ្នកដោយក្រុមហ៊ុន ឬក្នុងនាមក្រុមហ៊ុន (ដោយផ្ទាល់មាត់ ឬជាលាយ​លក្ខណ៍​អក្សរ និងទោះជាមុនពេល​ អំឡុងពេល ឬក្រោយកាលបរិច្ឆេទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ដោយ) ឬ​ដែលលោកអ្នក ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​​ដោយ​ផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលពីក្រុមហ៊ុន ឬរាល់សាខារបស់ក្រុមហ៊ុន ឬបង្កើតឡើងអំឡុងពេល​កិច្ចព្រម​ព្រៀង​​នេះ។ លោកអ្នក ត្រូវធានាថា លោកអ្នក បុគ្គលិក និយោជិត និងភ្នាក់ងារ​របស់លោកអ្នក ប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន​សម្ងាត់​ដើម្បី​ធ្វើ​សេវាកម្ម និងមិនត្រូវធ្វើ​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត​ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីក្រុមហ៊ុន ទំលាយព័ត៌មានទាំងនោះ​ដល់​តតិយជន ឬប្រើប្រាស់សម្រាប់​គោល​បំណង​ផ្សេងឡើយ។ លោកអ្នក ត្រូវបង្ហាញនូវព័ត៌មានទាំងនោះដល់បុគ្គលិក និយោជិត និង​ភ្នាក់​ងារ​ដែល​ចាំបាច់​ត្រូវដឹង​ពី​ពត៌​មានទាំងនោះ ដើម្បីបំពេញនូវកាតព្វកិច្ច​ក្រោមកិច្ចព្រម​ព្រៀង​នេះតែ​ប៉ុណ្ណោះ។

កាតព្វកិច្ចរក្សាការសម្ងាត់ដែលមានរៀបរាប់ខាងលើ នឹងមិនត្រូវយកមកអនុវត្តតាមវិសាលភាព ដែលលោកអ្នក​អាច​បង្ហាញ​ថា ​ពត៌មានពាក់ព័ន្ធទាំងនោះ៖

 • នៅពេលដែលទទួលបានព័ត៌មាននោះ ព័ត៌មាននោះ ត្រូវបានដឹងដល់អ្នកទទួលរួចទៅហើយ
 • គឺ ឬនាពេលអនាគត ជាចំណេះដឹងសាធារណៈ ដែលមិនកើតឡើងពីកំហុស ឬការខកខានរបស់​អ្នកទទួល
 • ត្រូវបានទទួលពីតតិយជនដែលមានសិទិ្ធក្នុងការបង្ហាញនូវព័ត៌មាននោះ ឬ
 • តម្រូវឱ្យបង្ហាញព័ត៌មាននោះតាមផ្លូវច្បាប់។

៧.         ការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

លោកអ្នក យល់ព្រម និងយល់ស្របឱ្យក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកសម្រាប់គោលបំណង និង​តាមរបៀបដូចមានរៀបរាប់ខាងក្រោម។

សម្រាប់គោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ “ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន” សំដៅដល់ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នក ដែលកំណត់ពី​អត្តសញ្ញាណរបស់លោកអ្នក រួមមានជាអាទិ៍ ឈ្មោះ លេខអត្តសញ្ញាប័ណ្ណ លេខសំបុត្រកំណើត លេខលិខិតឆ្លងដែន សញ្ជាតិ អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ ព័ត៌មានអំពីបណ្ណឥណទាន ឬបណ្ណឥណពន្ធ ជាតិសាស​ន៍ ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត អាសយដ្ឋាន​អ៊ីម៉ែល រាល់ព័ត៌មានអំពីលោកអ្នកដែលបានផ្តល់មកក្រុមហ៊ុនក្នុងទម្រង់ពាក្យចុះបញ្ជី ទម្រង់ពាក្យសុំ ឬ​រាល់​​ទម្រង់​ប្រហាក់ប្រហែលផ្សេងទៀត និង/ឬរាល់ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកដែលទទួលបាន ឬនឹងធ្វើការប្រមូល រក្សាទុក ប្រើប្រាស់ និង​ដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនពីពេលមួយទៅពេលមួយ និងដែលរួមមាន​ទិន្នន័​យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ដែល​រសើប ដូចជាទិន្នន័យ​ពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព សាសនា ឬជំនឿប្រហាក់ប្រហែលផ្សេងៗ។​

ការផ្តល់ជូននូវ​ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន​របស់លោកអ្នក គឺធ្វើឡើយដោយស្ម័គ្រចិត្ត។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនផ្តល់នូវ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន​ដល់ក្រុមហ៊ុនទេនោះ ពាក្យស្នើសុំរបស់លោកអ្នក អាចនឹងមិនពេញលេញ ហើយក្រុមហ៊ុន នឹងមិន អាច​ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន​ សម្រាប់គោលបំណងខាងក្រោម និងអាចបណ្តាលឱ្យក្រុមហ៊ុន​មិនអាច​អនុញ្ញាត​​លោក​​​អ្នក​ប្រើប្រាស់សេវាកម្មនោះ។

ក្រុមហ៊ុន អាចប្រើប្រាស់ និងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន​របស់លោកអ្នកសម្រាប់ដំណើរការធុរកិច្ច និងសកម្មភាព​របស់​ក្រុមហ៊ុន ដែលរួមមានមានជាអាទិ៍ (“គោលបំណង”)៖

 • ដើម្បីអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធដល់​រាល់កិច្ចសន្យាជាមួយលោកអ្នក
 • ដើម្បីផ្តល់ជូនលោកអ្នក នូវសេវាកម្មស្របតាម​លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ដែលមានកំណត់នៅក្នុងនេះ
 • ដើម្បីដំណើរការការចូលរួមរបស់លោកអ្នកក្នុងព្រឹត្តការណ៍ កម្មវិធីពិសេស សកម្មភាព ក្រុមយកចិត្តទុកដាក់ ការ​សិក្សាស្រាវជ្រាវ កម្មវិធីប្រឡង ការបោះឆ្នោត ការស្ទង់មតិ ឬផលិតផលណាមួយ និង​ដើម្បី​ទំនាក់​ទំនង​ជា​មួយលោកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹង​វត្តមានរបស់លោកអ្នក
 • ដំណើរការ គ្រប់គ្រង ឬ​ផ្ទៀតផ្ទាត់ពាក្យស្នើសុំរបស់លោកអ្នក សម្រាប់សេវាកម្មស្របតាម​លក្ខខណ្ឌប្រើ​ប្រាស់​ដែលមានកំណត់នៅក្នុងនេះ​
 • ដើម្បីធ្វើឱ្យមានសុពលភាព និង/ឬដំណើរការការទូទាត់ស្របតាមលក្ខខណ្ឌប្រើ​ប្រាស់ ដែលមានកំណត់​នៅ​ក្នុង​នេះ
 • ដើម្បីបង្កើត បង្កើន និងផ្តល់​អ្វីដែលតម្រូវស្របតាមលក្ខខណ្ឌប្រើ​ប្រាស់ ដែលមានកណត់នៅក្នុងនេះ​ដើម្បី​ឆ្លើយ​​តប​ទៅនឹង​តម្រូវការរបស់លោកអ្នក​
 • ដើម្បីដំណើរការសងមកវិញ ការបង្វិលសង និង/ឬការចំណាយស្របតាម​លក្ខខណ្ឌប្រើ​ប្រាស់ ដែល​មាន​កំណត់​នៅ​ក្នុងនេះ
 • ដើម្បីជួយ ឬដំណើរការត្រួតពិនិត្យ​ដែលតម្រូវស្របតាមលក្ខខណ្ឌប្រើ​ប្រាស់ ដែលមានកំណត់នៅក្នុងនេះ​
 • ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំនួរ មតិ និងការរិះគន់ពីលោកអ្នក
 • ដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយលោកអ្នកសម្រាប់គោលបំណងដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងនេះ
 • សម្រាប់គោលបំណងរដ្ឋបាលផ្ទៃក្នុង ដូចជាការធ្វើសវនកម្ម ការវិភាគទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ
 • សម្រាប់គោលបំណងរុករក ការពារ និង​ដំណើរការទប់ស្កាត់បទល្មើស
 • សម្រាប់ឱ្យក្រុមហ៊ុន​គោរពទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់
 • ដើម្បីផ្ញើជូនលោកអ្នក នូវលិខិតប្រុងប្រយ័ត្ន ព័ត៌មាន បច្ចុប្បន្នភាព សំបុត្រ សម្ភារៈបញ្ចុះតម្លៃ​ សិទិ្ធអាទ្ធិភាព ការជូនពរពីក្រុមហ៊ុន ដៃគូរ អ្នកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និង/ឬ ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភរបស់ក្រុមហ៊ុន និង/ឬ​​
 • ដើម្បីចែករំលែកនូវ​ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន​ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន ដែលមានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន រួម​មាន​​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ ក្រុមហ៊ុនចំណុះ និង/ឬនីតិបុគ្គលដែលគ្រប់គ្រងរួមគ្នា​ នៃក្រុមហ៊ុនហូលឌីងរបស់សម្ព័ន្ធ (“ក្រុមហ៊ុន​សម្ព័ន្ធ​”) និងជាមួយភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុន និងក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ អ្នកផ្គត់ផ្គង់តតិយជន​ អ្នកបង្កើត អ្នក​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ ដៃគូរ ក្រុមហ៊ុនធ្វើកម្មវិធី ឬម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធី ដែលអាចទាក់ទងជាមួយលោកអ្នក​សម្រាប់​គោល​បំណងណាមួយ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនយល់ព្រមឱ្យក្រុមហ៊ុន​ដំណើរការ​ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក សម្រាប់គោលបំណងណា​មួយ សូមលោកអ្នក ជូនដំណឹងមកក្រុមហ៊ុន​ តាមរយៈព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដូចមានផ្តល់ជូនក្នុង Application។

ប្រសិនបើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដែលផ្តល់មកក្រុមហ៊ុន មានការផ្លាស់ប្តូរ ឧ.ហ. ប្រសិនបើលោកអ្នកផ្លាស់​ប្តូរអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល លេខទូរស័ព្ទ ព៍ត៌មានទូទាត់ប្រាក់ ឬប្រសិនបើលោកអ្នកមានបំណងលប់ចោលគណនី​របស់​លោក​​អ្នក សូមលោកអ្នក មេត្តាជូនដំណឹងមកក្រុមហ៊ុន​ដោយផ្ញើ​ការ​ស្នើ​សុំរបស់លោក​អ្នក​មក​ ផ្នែកពត៌​មាន​ទំនាក់​ទំនង​​ដូច​មានផ្តល់ជូនក្នុង Application។

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ នឹងខិតខំឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរតាម​ការស្នើសុំ​របស់​លោកអ្នក ឱ្យបានក្នុងអំឡុង​ពេល​ដប់​បួន (១៤) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពី​ទទួលបាននូវសេចក្តី​ជូនដំណឹង​អំពី​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរនោះ។

ដោយធ្វើការដាក់ជូននូវព័ត៌មានរបស់លោកអ្នក លោកអ្នក យល់ស្របទៅនឹងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននោះ ដូចមាន​ចែង​ក្នុង​​ទម្រង់នៃការដាក់ពាក្យ និងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នេះ។

៨.​       ការទំនាក់ទំនងជាមួយតតិយជន

ក្នុងកំឡុងពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ​ លោកអ្នក ​អាចប្រាស្រ័យទាក់ទងទិញទំនិញ និង/ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ពី ឬ​​​ចូល​​រួម​កម្មវិធីពិសេសរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់តតិយជន អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ​ទំនិញ និង​/​​ឬ​​​​សេវាកម្មរបស់ពួកគាត់តាមរយៈសេវាកម្ម Software និង/ឬ Application ។ រាល់សកម្មភាព​ ខ​ និងលក្ខខណ្ឌ ការធានា ឬការអះអាងទាំងឡាយដែលពាក់ពន្ធ័នឹងសកម្មភាពទាំងនោះ គឺជាសកម្មភាពរវាងលោកអ្នក និង​អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់​តតិយជននោះ។ ​ក្រុមហ៊ុន និង ម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន គ្មានទំនួលខុសត្រូវ កាតព្វកិច្ច ករណីកិច្ចលើរាល់​ការ​ប្រា​ស្រ័យទាក់ទង ការទិញ ប្រតិបត្តិការ ឬក​ម្មវិធីពិសេស រវាងលោកអ្នក និង​រាល់តតិយជននោះឡើយ។ ក្រុមហ៊ុន​សម្ព័ន្ធ មិនយល់ព្រមអនុញាតរាល់ពាក្យស្នើសុំ និងគេហទំព័រនៅលើអិនធើណែតដែលត្រូវបានតភ្ជាប់​តាមរយៈ​សេវាកម្ម Application និង/ឬ Software ហើយ​ក្នុងករណីណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុន ឬម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬ​ក្រុមហ៊ុន​​សម្ព័ន្ធ គ្មានទំនួលខុសត្រូវលើខ្លឹមសារ ផលិតផល សេវាកម្ម ឬសម្ភារៈផ្សេងៗ ដែលមាន ឬមាន​នៅ​លើ​គេហទំព័រ ឬពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់តតិយជនឡើយ។ ក្រុមហ៊ុន ផ្ដល់សេវាកម្មដល់លោកអ្នកយោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់​នេះ​។ ប៉ុន្ដែ លោកអ្នក ទទួលស្គាល់ និងយល់ស្របថា អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដឹកជញ្ជូន ទំនិញ ឬសេវាកម្មតតិយជន អាច​តម្រូវ​ឱ្យ​មានការ​​​យល់​ព្រម​​​ពី​លោកអ្នក លើ​ ខ​ និងលក្ខខណ្ឌបន្ថែម ឬខុសគ្នា មុននឹងប្រើប្រាស់ ឬដំណើការទំនិញ ឬ​សេវា​កម្ម​ទាំង​​នោះ ហើ​យ​​ក្រុមហ៊ុន មិនមែនជាភាគីមួយ និងបដិសេធរាល់ការទទួលខុសត្រូវ និង/ឬទំនួលខុសត្រូវ​ចំពោះការ​ព្រម​ព្រៀង​ដែល​កើតចេញ​រវាងលោកអ្នក ​និង​អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់តតិយជន។

ក្រុមហ៊ុន អាចពឹងផ្អែកលើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងទីផ្សាររបស់តតិយជនដែលផ្គត់ផ្គង់តាមរយៈសេវាកម្ម និង​វិធីសាស្រ្ដ​ផ្សេងៗទៀតដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់សេវាកម្ម​ និង/ឬ​រកប្រាក់ចំណូលបន្ថែម។ តាមរយៈការយល់ព្រមទៅនឹង​លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នេះ លោក​អ្នក​ យល់​​ព្រមទទួលយកការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងទីផ្សារខាងលើនេះ។ ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នកមិនចង់ទទួលនូវ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្មនោះ លោកអ្នក គួរជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនយើ​ង​ខ្ញុំជា​លាយ​លក្ខណ៍​​អក្សរ ឬ​អនុលោម​តាមនីតិវិធីដែលកំណត់ដោយ​ក្រុមហ៊ុន។​ ក្រុមហ៊ុន រក្សាសិទ្ធិក្នុងការគិតថ្លៃខ្ពស់ពីលោកអ្នក ឬ​​បដិសេដ​មិន​ឱ្យ​លោកអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ប្រសិនបើអ្នក​ជ្រើសរើសមិនទទួលយក​សេវាកម្ម​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​​កម្ម​​​​នេះ​។ តម្លៃ​​ខ្ពស់ជាងនេះ បើសិនជាអាច នឹងត្រូវបានបង្ហោះក្នុង​គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន http://www.grab.com​។​ លោក​អ្នក យល់ព្រម​ និងអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនប្រមូលផ្ដុំ និង​បញ្ចេញ​ព័ត៌​មាន​របស់​លោក​អ្នក ​​និងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់លោកអ្នក តាមគោលការណ៍អនាមិក​ដែលជាផ្នែកមួយនៃជីវប្រវត្ដិរបស់​អតិថិជន ឬ​របាយការណ៍ ឬ​ការ​វិភាគស្រដៀងគ្នា។ លោកអ្នក យល់ព្រមថា​ នេះ ជាការទទួលខុសត្រូវ​របស់លោកអ្នក ក្នុង​ការ​ទទួល​យកការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​​លើ​គ្រប់​សកម្មភាព និងរាល់ការទំនាក់ទំនងជាមួយរាល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដឹកជញ្ជូនតតិយជន ឬ​អ្នក​​ផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀត​ អ្នក​​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម និង/ឬម្ចាស់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ ដែលលោកអ្នកទាក់ទងជាមួយ តាមរយៈសេវាកម្ម និង​/​ឬ​សម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬទីផ្សារដែលផ្គត់ផ្គង់តាមរយៈសេវាកម្មនេះ។

៩.         ថ្លៃជួសជុល និងលាងសម្អាត

លោកអ្នក ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ថ្លៃជួសជុលលើការខូចខាត ឬចាំបាច់ក្នុងការ​លាងសម្អាត​យានជំនិះ​របស់​អ្នក ផ្គត់ផ្គង់​សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតតិយ​ជន ដែលកើតចេញពីកំហុសរបស់លោកអ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬបំពាន​ទៅ​នឹង​លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់​នេះ។ ក្រុមហ៊ុន រក្សាសិទិ្ធក្នុងការជួយសម្រួលដល់ការទូទាត់បង់សមហេតុផល​សម្រាប់​ការ​ជួស​​ជុល ឬលាង​សម្អាត​ជំនួសឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់​សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតតិយជន តាមរយៈវិធីសាស្រ្តទូទាង់​បង់​ប្រាក់​ដែល​ជ្រើស​រើសដោយលោក​អ្នក ឬទាមទារជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធពីលោកអ្នក ក្នុងករណីដែលមានការស្នើសុំឱ្យ​ជួស​ជុល​ ឬ​លាង​សម្អាតដោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់​សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតតិយជន​  ត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយក្រុមហ៊ុន។

១០.       សំណង

ដោយការយល់ព្រមទៅនឹងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទៅលើការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម លោកអ្នក យល់ព្រមថា​ លោក​អ្នក​ នឹង​ការពារ ផ្ដល់សំណង និងមិនដាក់បន្ទុកលើក្រុមហ៊ុន ម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ពន័្ធ​របស់​ក្រុមហ៊ុនមេ ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ពន័្ធ​ អ្នកគ្រប់គ្រង អភិបាល​ សមាជិក និយោជិត និងភ្នាក់ងារ ឱ្យរួចផុតពី​ និងតទល់រាល់​ការ​ទាម​ទារ សោហ៊ុយ ការខូចខាត​ ការបាត់បង់ ការទទួលខុសត្រូវ និងការចំណាយ​ផ្សេងៗ ​(រួមមានថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​​​លើ​សេវ​កម្មមេធាវី និង/ឬ​បណ្តឹងផ្សេងៗ) ដែលកើតចេញពី ឬមានទំនាក់ទំនងជាមួយ (ក) ការ​ប្រើ​ប្រាស់​សេវាកម្ម Application និង/ឬ Software របស់លោកអ្នក ក្នុងប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូន អ្នកជំនួញតតិយជន អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដៃគូរ អ្នកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និង/ឬម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ ឬ (ខ) ការបំពាន​របស់​លោក​អ្នក​លើលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ ឬ​ច្បាប់ ឬលិខិតបទដ្ឋានផ្សេងៗជាធរមាន ទោះមាន ឬគ្មានបញ្ជាក់នៅក្នុងនេះក៏​ដោយ ឬ (គ) ការ​បំពានរបស់លោកអ្នកទៅលើ​រាល់សិទិ្ធផ្សេងៗ​របស់តតិយជន រួម​មាន​អ្នក​ផ្គត់ផ្គ​ង់ការដឹកជញ្ជូន​តតិយជ​ន ដែលរៀបចំឡើងតាមរយៈសេវាកម្មនេះ ឬ (ឃ) ​ការប្រើបា្រស់ ឬការ​ប្រើ​ប្រាស់ខុសរបស់លោកអ្នកទៅ​លើ​សេវាកម្ម Application និង/ឬ Software ឬ (ង) ​ការប្រើបា្រស់ត្រូវ ឬខុសរបស់លោកអ្នកទៅលើរង្វាន់ (Rewards) ឬ​សមាជិកភាពរបស់លោកអ្នក ក្រោមកម្មវិធីភក្តីភាព GrabRewards (GrabRewards Loyalty Program) ដែល​រួម​មាន ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រព្រឹត្តរាល់អំពើក្លែងបន្លំ ឬអះអាងមិនពិត ទៅលើព័ត៌មានណាមួយដែលផ្តល់ជូនមក។

១១.        ការប្រកាសបដិសេធរាល់ការធានា

ក្រុមហ៊ុន គ្មានធានា អះអាង ឬបញ្ជាក់ចំពោះភាពជឿជាក់ ភាពទៀងទាត់ គុណភាព ភាពសាកសម ភាព​ទំនេរ ភាព​ត្រឹម​ត្រូវ​ ឬភាពពេញលេញរបស់សេវាកម្ម Application Software និង/ឬរង្វាន់ (Reward)។ ក្រុមហ៊ុន មិនធានា ​ឬ​អះ​អាងថា (ក) ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Application និង/ឬ Software នឹងត្រូវបានធានា ទាន់ពេល មិន​រំខាន​ ឬ​គ្មាន​កំហុស ឬដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមជាមួយ Hardware, Software ឬប្រព័ន្ធ ឬទន្និន័យផ្សេង​​ៗ​​ទៀត​ឡើយ (ខ) សេវាកម្ម និង/ឬរង្វាន់ (Reward) នឹងបំពេញតម្រូវការ ឬការរំពឹងទុករបស់លោកអ្នក (គ) រាល់​ទន្និន័យ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ ​ត្រឹមត្រូវ ឬ​​អាចទុកចិត្តបាន (ឃ) គុណភាពរបស់ផលិលផល សេវាកម្ម ព័ត៌មាន រង្វាន់ (Reward) ឬ​សម្ភារៈ​ផ្សេងៗដែលលោកអ្នកបានទិញ ឬបានទទួលតាមរយៈ ​Application អាចនឹងបំពេញតម្រូវការ ឬ​ការរំពឹង​ទុក​របស់​លោកអ្នក (ង) ភាពរអាក់រអួល ឬ​កំហុស​ដែលមាននៅក្នុង ​Application និង/ឬ Software នឹង​ត្រូវ​​បាន​កែ​តម្រូវ ឬ (ច) Application ឬ Server(s)  ដែលធ្វើឱ្យពាក្យស្នើសុំគ្មានមេរោគ ឬសារ​ធាតុ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ដ៏​ទៃ​ទៀត ឬ (ឆ) Application និង/ឬ Software តាម​ដាន​លោក​អ្នក ឬយានជំនិះរបស់លោក​ប្រើដោយអ្នក​ផ្ដល់​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​។សេវាកម្ម និងរង្វាន់(Reward) ត្រូវ​បានផ្ដល់ដល់លោ​ក​អ្នក​យ៉ាង​តឹង​រ៉ឹង​ផ្អែកលើគោលការណ៍”គ្មាន​ការ​ធានា​“​។ រាល់លក្ខខណ្ឌ ការធានា និងការអះអាងទាំងអស់ ទោះបីជាដោយផ្ទាល់ ឬ​ប្រយោល ឬតាមច្បាប់ ឬផ្សេងពីនេះរួម​មាន​ជាអាទិ៍ការធានាពាណិជ្ជកម្មដោយប្រយោល (Implied Warranty of Merchantablity) ការធានាភាព​ត្រឹម​ត្រូវ​ដោយ​ប្រយោល (Implied Warranty of Fitness) សម្រាប់​គោល​បំណង​ជាក់​​លាក់ណាមួយ ភាព​មិន​រំលោភ​លើ​សិទ្ធិ​របស់តតិយជន ត្រូវបានមិនរួមបញ្ចូល និងប្រកាសបដិសេធការធានាក្នុង​កម្រិត​​​អតិបរិមា។

ក្រុមហ៊ុន គ្មាន​​ធានា អះអាង ឬបញ្ជាក់ចំពោះភាពអាចទុកចិត្តបាន សុវត្ថិភាព​ ភាពទៀងទាត់ គុណភាព ភាព​សាក​សម ឬភាពទំនេរនៃសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត រួមមានជាអាទិ៍សេវាកម្ម​ដឹក​ជញ្ជូន​​តតិយជន ឬសេវាកម្ម និង​ផលិតផល ដែល​ទទួល​យកមក  ឬ​ពីតតិយជនតាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Application និង/ឬ Software និង/ឬ​ការ​លួស​មក​វិញ​ការផ្គត់ផ្គង់ ឬការប្រើប្រាស់ រង្វាន់(Reward)។ លោកអ្នក ទទួល​ស្គាល់ និងយល់ព្រមថា រាល់ហានិភ័យទាំងអស់ កើត​ចេញពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់លោកអ្នក និងសេវាកម្ម ឬផលិតផលរបស់​តតិយជន​រួម​មានជាអាទិ៍ សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតតិយជន​ ឬសេវាកម្ម​ ឬផលិតផលផ្សេងៗ គឺនៅជាមួយលោកអ្នកតែម្នាក់ និងទាំងស្រុង ​ហើយលោកអ្នក គ្មានសិទ្ធិទាមទារសំណង​ ឬការទូទាត់ណាមួយពីក្រុមហ៊ុនឡើយ។

១២.       ដំណើរការយឺតយ៉ាវនៃអ៊ីធើណែត

សេវាកម្ម Application និង/ឬ Software អាចជាកម្មវត្ថុនៃការកម្រិត ការយឹតយ៉ាវ និង បញ្ហា​ផ្សេង​ៗ​ទៀតដែល​កើត​ចេញ​​ពី​ការប្រើប្រាស់អ៊ិនធើណែត  ឬទំនាក់ទំនងតាមឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច រួមមានទាំងឧបករណ៍​របស់​លោក​អ្នក​ខូច មិន​បាន​តភ្ជាប់ នៅក្រៅតំបន់សេវា បានបិទ ឬមិនដំណើរការ។ ក្រុមហ៊ុន មិនទទួលខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​រាល់​ការ​យឺត​យ៉ាវ ការខកខានក្នុងការបញ្ចូន ខូចខាត ឬការបាត់បង់ ដែលកើតចេញពីបញ្ហាទាំងអស់នោះ។

១៣.       កម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវ

រាល់បណ្ដឹងរបស់លោកអ្នកប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន គ្រប់ហេតុការណ៍ទាំងអស់ ត្រូវបានកំណត់លើតម្លៃសរុប​នៃ​តម្លៃ​ទាំង​អស់​ដែលបានបង់ថ្លៃជាក់ស្តែង និង/ឬមិនទាន់បានបង់ដោយលោកអ្នក ក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មអំឡុងហេតុការណ៍​ដែល​​នាំឱ្យមានបណ្ដឹងនោះ។ ទោះបីជាករណីណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុន និងម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន មិន ត្រូវ​ទទួល​ខុស​ត្រូវចំពោះលោកអ្នក ឬជនណាម្នាក់លើការខូចខាតដោយផ្ទាល់ ដោយប្រយោល ដោយពិន័យ ដោយ​សេដ្ឋកិច្ច ដោយករណីពិសេសនាពេលអនាគត ដោយយកជាគំរូ ដោយចៃដន្យ ឬជាវិបាក ឬការខូចខាត់ផ្សេងទៀត ឬការបាត់​បង់នៃប្រភេទ ឬលក្ខណៈណាមួយ ​(រួមមានការរងរបួសផ្ទាល់ខ្លួន វិបត្តិផ្លូវចិត្ត និងការបាត់បង់ទិន្នន័យ ទំនិញ ប្រាក់ចំណូល ប្រាក់ចំណេញ ការប្រើប្រាស់ ឬអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ធកិច្ចផ្សេងៗ។ ក្រុមហ៊ុន និង/ឬម្ចាស់​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​របស់ក្រុមហ៊ុន មិនមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់  ការខូចខាត ឬការរងរបួស ដែល​បង្ក​កើត​ឡើង​ដោយ ឬបង្កឡើងដល់លោកអ្នក ឬជនណាដែលលោកអ្នកបានកក់សេវាកម្មឱ្យ ដែលរួមមានជាអាទិ៍ការបាត់បង់ ឬ​ការខូចខាត ឬ​ការ​រងរបួសដែលអាចកើតឡើង ឬជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយសេវាកម្ម Application និង/​ឬ Software រួម​មាន​ជាអាទិ៍​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬគ្មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់បាននូវសេវាកម្ម Application និង/​ឬ Software រាល់​ជឿ​ជាក់​របស់​លោកអ្នកទៅលើភាពពេញលេញ ភាពត្រឹមត្រូវ ឬអាចមើលឃើញនៃ​ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬ​ដែល​ជាលទ្ធផល​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ ​ឬប្រតិបត្តិការរវាងលោកអ្នក និងរាល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់តតិយជន អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬម្ចាស់ឧបត្ថម្ភដែល​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្មមាននៅលើគេហទំព័រ ​ឬត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យតាមរយៈសេវាកម្ម Application និង/​ឬ Software​នេះ ទោះបីជាក្រុមហ៊ុន និង/ឬម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន​ធ្លាប់បានផ្តល់ដំបូន្មាន​នៃការខូចខាតពីពេលមុនៗ។

ក្រុមហ៊ុនមិន និងនឹងមិនវាយតម្លៃ​ ឬត្រួតពិនិត្យទៅលើភាពសមស្រប ភាពស្របច្បាប់ សមត្ថភាព ការបំលាស់ទី ឬ​ ទីតាំងនៃអ្នកផ្គត់ផ្គង់តតិយជន រួមមានអ្នក​ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និង/​ឬម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ ហើយលោកអ្នក បោះបង់ចោល និងឲ្យក្រុមហ៊ុនរួចផុតពីរាល់ទំនួលខុសត្រូវ ពាក្យបណ្ដឹង ឬការខូចខាតដែលកើតចេញពី ឬរបៀប​ទាក់ទង​ទៅកាន់​ អ្នកផ្គត់ផ្គង់តតិយជ​ន រួមមាន អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និង/​ឬម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ។

ក្រុមហ៊ុន នឹងមិនធ្វើជាភាគីនៃវិវាទ ការចចារនៃវិវាទ រវាងលោកអ្នក និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់តតិយជន រួមមាន​អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់​ដឹក​ជញ្ជូនតតិយជន អ្នកជំនួញ អ្នក​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម និង/​ឬម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ។ លុះត្រាតែ​លោក​អ្នកជា​អតិថិជ​នដែលជា​ក្រុមហ៊ុនដែល​មាន​គណនី​ក្រុមហ៊ុនបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន នោះក្រុមហ៊ុន មិនអាច និងនឹងមិនអាចមាន​តួ​នាទី​ក្នុង​ការ​ចាត់ចែងការទូទាត់បង់ថ្លៃ ​រវាងលោកអ្នក ​និង​អ្នកផ្គត់ផ្គង់តតិយជន រួមមាន អ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនតតិយជន អ្នក​ជំនួញ អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និង/​ឬ ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ។ ទំនួលខុសត្រូវចំពោះការ​សម្រេច​ចិត្ត​របស់​លោក​អ្នក​ដែលទាក់​ទង​នឹង​សេវាកម្ម និងផលិតផល ដែលបានផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈ សេវាកម្ម Software Application និង/ឬ កម្មវិធី GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME របស់ក្រុមហ៊ុន (ជាមួយការពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយ) គឺស្ថិ​ត​នៅ និង​ជាបន្ទុករបស់លោក​អ្នក​តែម្នាក់គត់។ លោកអ្នក បោះបង់ចោល និងឲ្យក្រុមហ៊ុនរួចផុតពីរាល់ទំនួលខុសត្រូវ ពាក្យ​បណ្ដឹង បណ្ដឹង ​ឬការខូចខាតកើតចេញពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Application និង/ឬ Software របស់លោកអ្នក ការ​​ចូល​រួម​របស់លោកអ្នក ឬជាសមាជិកភាពក្នុងកម្មវិធី GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME ឬ​តាមរបៀប​ណា​មួយ​ដែលទាក់ទង​ទៅ​នឹង​តតិយជន​រួមមាន អ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនតតិយជន អ្នកជំនួញ អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និង/​ឬម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ ដែលណែនាំឱ្យលោកអ្នកតាមរយៈសេវាកម្ម Software Application និង/ឬកម្មវិធី GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME។

គុណភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតតិយជនដែលកំណត់កាលវិភាគតាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ត្រូវ​ជា​ការ​​ទទួល​ខុស​​ត្រូវទាំងស្រុងរបស់​អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតតិយជន ដែលផ្តល់នូវសេវា​កម្ម​ដឹកជញ្ជូននោះដល់​លោក​អ្នកទាំងស្រុង។​ ដូច្នោះ លោក​អ្នក ​ ​​យល់ដឹងថា តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ លោកអ្នក អាចនឹងជួប​ប្រទះ​​នូវការដឹកជញ្ជូនដែលអាចមាន​គ្រោះថ្នាក់ មាន​​ហានិភ័យ មានគ្រោះថ្នាក់ដល់អនីតិជន គ្មានសុវត្ថិភាព ឬក៏មាន​ការ​​​ជំទាស់មិនពេញចិត្តផ្សេងៗទៀត ហើយលោកអ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ប្រើ​ប្រាស់​ដោយទទួល​ខុសត្រូវដោយផ្ទាល់។

តាមវិសាលភាពដែលច្បាប់អនុញ្ញាត ក្រុមហ៊ុន មិនត្រូវទទួលខុសត្រូវរាល់ការទាមទារ ការបាត់បង់ ការខូចខាត សោហ៊ុយ ឬការចំណាយ ដែលកើតចេញពី ឬទទួល ឬ​ទទួលរងដោយលោកអ្នក ដែលកើតចេញពី ឬពាក់ព័​ន្ធ​ជា​មួយ​នឹង​​ការចូលរួម ឬសមាជិកភាពក្នុងកម្មវិធី  GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME រួមមានជាអាទិ៍៖

 • រាល់ការខកខាន ឬការបដិសេធដោយអ្នកជំនួញតតិយជនក្នុងការបានទទួលពន្ទុសម្រាប់​ទទួលយកសម្រប់ការ​លោះ ឬ​លោះយករង្វាន់​ (Reward)
 • រាល់ការបាត់បង់ទិន្នន័យ និងកំណត់ត្រាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធី GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME
 • រាល់សកម្មភាព ការខកខាន ការធ្វេសប្រហែស ឬ​កំហុសដោយចេតនាដែលជាកំហុស​របស់អ្នកជំនួញ​តតិយជន ដែលផ្តល់​រង្វាន់នោះ (Reward)​
 • រាល់សកម្មភាព ការខកខាន ការធ្វេសប្រហែស ឬ​កំហុសដោយចេតនាដែលជាកំហុសរបស់ក្រុមហ៊ុន អភិបាល​របស់​ក្រុមហ៊ុន បុគ្គល និយោជិត ភ្នាក់ងារ ឬ​អ្នកជាប់កិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង កម្មវិធី GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME និង
 • រាល់ការបាត់បង់នូវតម្លៃ ឬផលប្រយោជន៍ដែលអាចកើតមាន ចេញពីលទ្ធផលនៃការផ្លាស់ប្តូរដែលធ្វើឡើង​ចំពោះកម្មវិធី GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME។

១៤. ការជូនដំណឹង

ក្រុមហ៊ុន អាចនឹងជូនដំណឹងតាមរយៈការជូនដំណឹងជាទូទៅលើ Application ការផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិចទៅកាន់ អាស័យដ្ឋាន​អ៊ីម៉ែលរបស់លោកអ្នកដែលមានក្នុងកំណត់ត្រារបស់ក្រុមហ៊ុន ឬតាមរយៈការទំនាក់ទំនង​ជាលាយ​លក្ខណ៍​​​អក្សរដែលផ្ញើតាមរយៈអ៊ីម៉ែលអនុសិទ្ធិ ឬប្រៃសនីយ៍ដែលបានបង់ប្រាក់ជាមុន​ទៅកាន់អាស័យដ្ឋានរបស់​លោក​អ្នក​​ដែលមានក្នុងកំណត់ត្រារបស់ក្រុមហ៊ុន។ ការជូនដំណឹងនេះ សន្មតថាបានផ្តល់ជូន បន្ទាប់ពីផុតរយៈពេល ៤៨ ម៉ោង​​បន្ទាប់ពីបានផ្ញើតាមអ៊ីម៉ែល ឬប្រៃសនីយ៍ (ប្រសិនបើសិនផ្ញើតាមអ៊ីម៉ែលអនុសិទ្ធិ ឬប្រៃសនីយ៍​ដែល​បានបង់​ប្រាក់​ជា​​មុន​) ឬ១ម៉ោងបន្ទាប់ពីបានផ្ញើចេញ (ប្រសិនបើផ្ញើតាមអ៊ីម៉ែល)។ លោកអ្នក អាចជូនដំណឹងទៅក្រុមហ៊ុន (ការ​ជូន​ដំណឹង​​នេះសន្មតថាបានទទួលដោយក្រុមហ៊ុន) តាមរយៈសំបុត្រដែលផ្ញើដោយក្រុមហ៊ុនផ្ញើសំបុត្រ ឬ​អ៊ីម៉ែលអនុសិទ្ធិ​ទៅ​កាន់​ក្រុមហ៊ុនដោយប្រើប្រាស់ ពត៌មានទំនាក់ទំនងដូចដែលបានផ្ដល់នៅក្នុង Application។

១៥. ការប្រគល់សិទិ្ធ

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលត្រូវបានបង្កើតដោយលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ដែលកែប្រែពីពេលមួយទៅពេលមួយ មិនអាចប្រគល់​សិទ្ធិឱ្យលោកអ្នក ដោយគ្មានការយល់​ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីក្រុមហ៊ុនឡើយ។ លោកអ្នក យល់ព្រម ប្រគល់សិទិ្ធនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឱ្យក្រុមហ៊ុន ហើយលោកអ្នកបានយល់ព្រមទៀតថា លោកអ្នក នឹងយល់ស្រប និងព្រម ចុះ​កិច្ចសន្យាថ្មីតាមការតម្រូវនៅពេលប្រគល់សិទ្ធិ។​ រាល់ការប្រគល់សិទិ្ធដែលលោកអ្នកអះអាង ដែល​បំពាននឹងប្រការ​នេះ​ត្រូវ​ចាត់ទុកជាមោឃៈ។

១៦. លក្ខខណ្ឌទូទៅ

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយមិនគិតពីជម្រើស ឬ​វិវាទ​នៃបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់នៃដែនយុត្តាធិការណាមួយ ហើយរាល់វិវាទ ការប្តឹង ការទាមទារ ឬបណ្តឹងដែលបណ្តាល​មក​ពី ឬមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ ឬ​សេវាកម្ម គឺជាកម្មវត្ថុនៃយុត្តាធិការផ្តាច់មុខ របស់​តុលាការ​កម្ពុជា​ដែល​លោកអ្នកយល់ព្រមដាក់ពាក្យបណ្តឹង។

ក្នុងករណីដែលច្បាប់បរទេសមិនអនុញ្ញាត្តអោយជ្រើសរើសយកយុត្តាធិការនៃតុលាការកម្ពុជា ឬនៅ​ពេល​ដែលសាល​ក្រម​នៃតុលាការកម្ពុជាមិនអាចអនុវត្តបាននៅបរទេស វិវាទដែលមិនអាចដោះស្រាយបានអាចដាក់​ទៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​មជ្ឈត្តការ​អន្តរជាតិ​ប្រទេសសិង្ហបុរី(“SIAC”)  ស្របតាមវិធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលមជ្ឈត្តការ​អន្តរជាតិប្រទេសសិង្ហបុរី​(“SIAC”) ដែលកែប្រែ ឬវិសោធកម្មពីពេលមួយទៅពេលមួយ (“វិធាន”) ដោយមជ្ឈត្តករមួយរូបដែលត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​​​ដោយ​ការព្រមព្រៀងគ្នារបស់គូភាគី (“មជ្ឈត្តករ”)។ ប្រសិន បើគូភាគីមិនឯកភាព​គ្នា​ក្នុងការ​ជ្រើស​រើស​មជ្ឈត្តករ​ទេ មជ្ឈត្តករ នឹងត្រូវតែងតាំងដោយប្រធាន SIAC ដោយស្របតាមវិធាន។

ទីតាំង និងទីកន្លែងនៃមជ្ឈត្តការ ត្រូវស្ថិតនៅប្រទេសសិង្ហបុរី ដែលធ្វើឡើងជាភាសាអង់គ្លេស និងថ្លៃសេវាមជ្ឈត្តករ ជា​បន្ទុក​ស្មើគ្នារបស់គូភាគី លើកលែងតែ​មជ្ឈត្តករអាចតម្រូវថា ថ្លៃសេវាមជ្ឈត្តករ​នេះ  ត្រូវបានកំណត់តាម​របៀប​ផ្សេង​ទៀត ដែល​មជ្ឈត្តករយល់ឃើញថា ជាការតម្រូវឱ្យប្រការដែលចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាពីការដោះស្រាយ​វិវាទ​ដោយ​មជ្ឈត្ត​ការ ដើម្បីអនុវត្តស្របតាមច្បាប់ជាធរមាន។

គ្មានទំនាក់ទំនងនៃក្រុមហ៊ុនរួមទុន សហកម្មសិទ្ធិ ការងារ ឬភា្នក់ងារ កើតឡើងរវាងលោកអ្នក ក្រុមហ៊ុន ឬអ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់​តតិយជនដែលជាលទ្ធផលនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ ឬការប្រើប្រាស់សេវាកម្មឡើយ។

ប្រសិនបើប្រការណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ក្លាយជាអសុពលភាព ឬមិនអាចអនុវត្តបាន ប្រការដែលក្លាយ​ជា​អសុពលភាព ឬមិនអាចអនុវត្តបាន ត្រូវបានដកចេញ ហើយប្រការ​ដែលនៅសល់ត្រូវមានអានុភាព​ពេញ​លេញ​ស្រប​តាម​​ច្បាប់​។ ការអនុវត្ត នេះ​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​ច្បាប់ជាធរមាន និងយុត្ថាធិការដែលបានចែងខាងលើ។

ការខក​ខាន​របស់​ក្រុមហ៊ុន ក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិ ឬ​ប្រការ​ណា​មួយនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ មិនត្រូវចាត់ទុកថា ជា​ការ​លើក​លែង​សិទ្ធិ ឬប្រការណាមួយ លើកលែងតែបានទទួល​ស្គាល់ ​និងយល់ព្រមដោយក្រុមហ៊ុនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ លក្ខខណ្ឌ​ប្រើប្រាស់ បង្កើតជាកិច្ចព្រមព្រៀង​ទាំង​មូល​រវាង​លោកអ្នក និងក្រុមហ៊ុន និងជំនួសការចរចារ ឬ​កិច្ច​ពិភាក្សា​ដែល​មានពីមុន ឬស្រករគ្នា ទោះបី​ជា​លាយ​លក្ខណ៍អក្សរ ឬដោយផ្ទាល់មាត់ក្តី (ប្រសិនបើមាន) រវាងគូ​ភាគី​ដែល​ទាក់​ទង​នឹងកម្មវត្ថុដែលមានកំណត់នៅទីនេះ។

លោកអ្នក យល់ព្រមថា ក្រុមហ៊ុន មានសិទ្ធិបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះភ្លាមៗ ក្នុងករណីដែលលោក​អ្នកត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​​ថា លោក​អ្នក រំលោភបំពានខណាមួយដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ដើម្បីជៀសវាងការសង្ស័យ ការ​បញ្ចប់​​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ មិនតម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនទូទាត់សំណង សង ឬទូទាត់បង់រាល់ចំណាយ​ណាមួយ​ដែល​កើត​ឡើង​​ដោយ​លោក​អ្នក​ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនតតិយជន ស្រប​តាម​កិច្ច​ព្រមព្រៀងនេះទេ។

ក្រុមហ៊ុន គឺជាអ្នកទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពី GrabTaxi Holdings Pte Ltd (ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីលេខ ២០១៣១៦១៥៧E និង​​មានទីស្នាក់ការចុះបញ្ជីនៅផ្ទះលេខ 6 Shenton Way, #38-01 OUE Downtown, Singapore 068809) សម្រាប់ Application។

GRAB FOR BUSINESS TERMS AND CONDITIONS

As of 31 October 2018

These Grab for Business terms and conditions (the “Agreement“) are entered into by and between the Grab entity stated in the sign-up page (“Grab”) and You (“Client“). Capitalised terms used herein shall have the meaning ascribed to them in this Agreement.

This Agreement sets forth the terms under which a Customer may utilize the Grab for Business Portal in conjunction with the Grab Services accessed via the Grab App. Customer’s use of the Portal is subject to this Agreement and Passengers Terms of Service available at https://www.grab.com/terms/ which may be modified by Grab from time to time. Such modifications, variations and or changes to the Agreement or its policies relating to the Grab Service shall be effective upon the posting of an updated version at https://www.grab.com/terms/ Continued use of the Grab for Business Portal after any such postings or updates shall constitute Customer’s consent to such changes.

 1. DEFINITIONS

“Active Account” shall have the meaning set forth in Section 2.3.

“Customer Admin” shall have the meaning set forth in Section 3.1.

“Corporate Billing” shall mean an enterprise billing and payment process for the Grab Service provided by Grab to the Customer hereunder for User Charges, with payment by Customer directly to Grab on agreed credit terms if Grab has approved monthly billing for Customer, subject to a monthly statement delivered by Grab to Customer on a monthly basis.

“Corporate Credit Card” shall have the meaning set forth in Section 2.1.

“Customer User” shall mean an individual or group of individuals authorised to use the Corporate Active Account by the Customer in connection with the use of Grab Services, each as identified by Customer to Grab as set forth in this Agreement.

“Reimbursement” means the method of payment chosen by Customer from the Dashboard and payable to Grab by Customer at the end of each Customer User’s trip.

“Authorised User Groups” means such Authorised Customer Users as may be grouped together by the Customer Admin for the purposes of utilisation of the Services by the Authorised Customer Users of such Authorised User Groups.

“Authorised User Groups Usage Limit” shall mean the usage limit within the Customer Usage Limit as may be determined by You and set by the Customer Admin on the Dashboard for each Authorised User Group, beyond which the Services may not be availed by the Authorised Users of the concerned Authorised User Group.

“Authorised Users Usage Limit” shall mean the usage limit within the Customer Usage Limit (defined hereinbelow) as may be determined by You and set by the Customer Admin on the Dashboard for Authorised Users, beyond which the Services may not be availed by the concerned Authorised Users.

“Authorised Users Policies” shall mean the policy restrictions issued by Customer on the use of the Portal for the purpose of regulating the use of the Authorised Users.

“Portal” shall have the meaning set forth in Section 3.1.

“Portal Data” shall have the meaning set forth in Section 3.1.

“Data Protection Law” means all personal data protection or privacy laws, codes, statutes, ordinances, rules, regulations or enforcement order of any governmental or quasi-governmental authority of any jurisdiction in effect from time to time that apply in connection with either party’s obligations under this Agreement.

“Passenger Terms of Service” shall mean the terms and conditions applicable to all users of the Grab Service, available at https://www.grab.com/terms/, as may be updated by Grab from time to time.

“Linking Data” shall have the meaning set forth in Section 2.4.

“Monthly Trip Statement” shall have the meaning set forth in Section 5.2.

“Personal Data” means any information Customer obtains from Grab in connection with this Agreement that can reasonably be used to identify an individual, including but not limited to Dashboard Data as defined in Section 3.1, or that may otherwise be considered personal data.

“Proposed User” shall have the meaning set forth in Section 2.3.

“Service Fee” shall mean the service fees applicable to User Charges and/or Customer’s use of the Grab Services, if any, as set forth on the account creation form associated with this Agreement or otherwise agreed to between Grab and Customer.

“Term” shall have the meaning set forth in Section 6.1.

“Grab App” shall mean Uber’s Grab’s mobile application required for use of the Grab Service, as may be updated by Grab from time to time.

“Grab Service” shall mean Grab’s technology platform that, when used in conjunction with the Grab App, enables users to request on-demand ground transportation or other services from independent providers.

“User Charges” shall mean charges incurred by Customer Users for transportation or other services obtained through the use of the Grab Service, including any applicable tolls, taxes and any other fees or charges that may be due for a particular use of the Grab Service.

 1. PROVISION OF SERVICES

2.1 Access to Services.

Upon execution of this Agreement which is effective upon the completion of the sign-up account page on https://www.business.grab.com and after verification and acceptance by Grab, Grab will establish a Customer corporate account in accordance to Customer’s preferred mode of payment which is (i) postpaid billing (ii) reimbursement or (iii) credit card billing (“Customer Billing”). Using such corporate account, Customer, at its discretion, may permit Customer Users with an Active Account to employ Customer Billing when using the Grab Service. Customer acknowledges a Customer User employing Customer Billing will be incurring User Charges to the account of Customer, and not to the Customer User’s personal account or credit card, and Customer agrees to pay all User Charges incurred under Corporate Billing, as well as any applicable Services Fees, in accordance with the terms and conditions herein. Subject to Customer’s compliance with this Agreement, Grab agrees to use commercially reasonable efforts to provide the Grab Service and Customer Billing to Customer and the Customer Users as set forth herein.

2.2 Grab Policies.

Grab’s current policies and practices regarding the safety of all users of the Grab Service are available at https://www.grab.com/communitystandards/  

CUSTOMER ACKNOWLEDGES AND AGREES THAT GRAB IS A TECHNOLOGY COMPANY THAT DOES NOT PROVIDE TRANSPORTATION SERVICES AND THE COMPANY IS NOT A TRANSPORTATION PROVIDER. IT IS UP TO THE THIRD PARTY TRANSPORTATION PROVIDERS TO OFFER TRANSPORTATION SERVICES TO CUSTOMER AND IT IS UP TO CUSTOMER TO ACCEPT SUCH TRANSPORTATION SERVICES. THE SERVICE OF GRAB IS TO LINK CUSTOMER WITH SUCH THIRD PARTY TRANSPORTATION PROVIDERS, BUT DOES NOT NOR IS IT INTENDED TO PROVIDE TRANSPORTATION SERVICES OR ANY ACT THAT CAN BE CONSTRUED IN ANY WAY AS AN ACT OF A TRANSPORTATION PROVIDER. GRAB SHALL NOT BE RESPONSIBLE NOR LIABLE FOR THE ACTS AND/OR OMISSIONS OF ANY THIRD PARTY TRANSPORTATION PROVIDER AND/OR ANY TRANSPORTATION SERVICES PROVIDED TO CUSTOMER.

2.3 Active Account Required.

(a) Customer acknowledges and agrees that before  is authorises a Customer User (“Proposed User“) and before Customer User can access the Grab for Business’s functionalities relating to the Grab Service pursuant to this Agreement, such Proposed User must (i) download and install the Grab App on a compatible mobile device, (ii) register for and maintain during the Term an active personal user account for the Grab Service, which registration requires the entry of certain Proposed User personal data and a personal credit card number or any other payment method authorised by Grab, and (iii) confirm the mobile number provided during the registration process (“Active Account“). Grab’s collection and use of any personal data and credit card or other authorised payment method information to establish an Active Account shall be as set forth on the Grab Privacy Policy, available at https://www.grab.com/privacy/ as may be updated by Grab from time to time.

(b) Customer acknowledges that certain Proposed Users may be suspended or banned from use of the Grab Service due to future or past violations of the Passengers Terms of Service (“Violations“), and that Grab shall have no obligation or liability related to a Proposed User that is unable to obtain or maintain an Active Account for the purposes of Corporate Billing hereunder due to Violations.

2.4 User Account Linking

(a) To enable Grab for Business features for a Proposed User with an Active Account, Customer shall Grab provide Grab with (i) such Active Account holder’s full name, (ii) the Active Account holder’s company email address on the top level domain of Customer (e.g.,  name@companydomain.com), and (iii) other identifying information about the Active Account holder as reasonably requested by Grab(“Linking Data“). Grab will use the Linking Data provided by Customer for the purpose of (x) authenticating the identified Active Account holder and linking such Active Account with the Grab for Business account to establish the Active Account holder as a Customer User, and (y) verifying the Corporate Billing status of such Customer User from time to time during the Term (for more information see Annex 1 ). All Proposed Users invited to enable Corporate Billing will receive an email to the email address in the Linking Data with instructions for linking their individual Active Account with Customer’s account for Corporate Billing. Upon the linking of Corporate Billing to an Active Account, such Proposed User shall be provided the option, on a ride by ride basis, to apply User Charges to) the Customer account via the Corporate Billing option.

(b) Customer acknowledges that the verification and linking described in Section 2.4(a) will require Grab to contact each such Proposed User using the Linking Data, and by signing this Agreement Customer confirms that it has obtained all necessary consents from each Proposed User for Grab to contact such Proposed User for the purpose of implementing the Grab for Business account in the applicable Active Account. Customer shall ensure that Linking Data provided to Grab is accurate and complete, and Grab shall not be liable to Customer, a Customer User, a Proposed User or any other party with respect to inaccurate or incomplete Linking Data supplied by Customer.

(c) Customer agrees to (i) notify each Proposed User that by linking Proposed User’s personal Active Account with Customer’s account for Grab for Business that Grab will provide Customer with detailed trip information for the rides charged to Customer’s account, and (ii) to obtain any necessary consent from each Customer User for Grab to share detailed trip information with Customer.

(d) A Customer User’s personal account may be unlinked from Customer’s account and the Customer Billing option at any time by (i) Customer unlinking such Customer User through the Dashboard, or (ii) the Customer User deleting the Customer Billing option from the Active Account.

2.5 Responsibility for User Activity.

Customer agrees that (a) Customer is responsible for all User Charges incurred by Customer Users on a then-current authorised Customer User list regardless of whether such User Charge was authorised between Customer User and Customer and (b) User Charges may be subject to price changes at any time, including, without limitation, occasional increases during surge periods and other penalties as further described in the Passengers Terms of Use. Further, Customer agrees that Grab shall not be responsible for User Charges incurred by a Customer User after Customer has attempted removal of such Customer User from the Customer Billing option to the extent Customer provides incomplete or inaccurate Customer User removal information via the Dashboard. Finally, as between Customer and Grab, Customer shall be responsible for the User Charges incurred due to fraudulent or other prohibited activity on the part of Customer User’s use of Corporate Billing for the Grab Service. Customer shall notify Grab promptly upon discovery of fraudulent or prohibited activity occurring under Customer’s account.

2.6 Restrictions.

Customer agrees to, and to cause all Customer Users to, use the Grab Service and Grab App solely as set forth in this Agreement and the Passengers Terms of Service; provided, however, that in the event of a conflict between this Agreement and the Passengers Terms of Service with respect to Customer or any authorised Customer User employing Corporate Billing with the Grab Service, the terms of this Agreement shall control. Grab reserves the right to suspend participation in Corporate Billing to Customer and/or any Customer Users for violations of this Agreement or the Passengers Terms of Service. In the event that a Customer User’s Active Account is suspended or terminated pursuant to the Passengers Terms of Service, such Customer User’s access to Corporate Billing shall also be suspended. Customer shall not, and shall not authorise others to, (a) decompile, disassemble, reverse engineer or otherwise attempt to derive the source code or underlying technology, methodologies or algorithms of the Grab Service or Grab App, except to the extent allowed by applicable law, (b) sublicense, lease, rent, sell, give, or otherwise transfer or provide the Grab Service or Grab App to any unaffiliated third party, (c) upcharge, increase or otherwise modify the User Charges as calculated through the Grab App for any usage of the Grab Service or (d) impose any additional fees or charges on a Customer User related to use of the Grab Service. Grab reserves all rights not expressly granted to Customer or Customer Users under this Agreement.

 1. ACCOUNT ADMINISTRATION

3.1 Grab for Business Portal.

Grab for Business Portal. Customer shall be provided with access to Grab for Business online portal (“Portal“). Grab’s primary contact with Customer shall be by way of Customer’s administrator set forth on the account creation form associated with this Agreement (“Company Admin“). Grab will inform the Company Admin of the portal’s login credentials. The portal will enable Customer to (a) view a current list of all its Proposed Users who have been invited to, and Customer Users who have linked to (b) provide additional Linking Data to invite additional Proposed Users, (c) revoke any Customer User’s access to Company Payment methods (d) view detailed trip information, which may include, without limitation, Customer User name together with employee ID, request time and date, booking ID code, city, pick-up and drop-off address, pick-up and drop-off time and date, distance, vehicle type, driver name, group name, trip description, payment method, currency, promo value, fare, tolls & others (“Portal Data“) and prepare and review activity reports using Portal Data, (e) disable all current Customer Users of Corporate Payment Methods, (f) manage and update the  on file, (g) view current, appoint new, and remove Company Admins (for more information see Annex 2 ). Customer agrees to use Portal Data solely for legitimate business purposes including, but not limited to, business expense processing, accounting, and budgeting purposes. Grab reserves the right to add, remove and update features and functionality of the Grab for Business Portal at any time without any notice to Customer.

3.2 Administration.

Customer may appoint additional Company Admins at its discretion, and Grab will provide the necessary Dashboard login credentials to Customer. Customer agrees to (a) maintain all Portal’s login credentials in confidence, (b) only permit the lead Company Admins and Customer’s other authorised company admins to access the Portal, and (c) update all information of the lead Company Admin and other authorised admins to ensure that it is current, accurate, and complete. Customer shall limit access to Portal Data to only those Customer personnel who have a legitimate business need to access such Portal Data. Customer shall be responsible for all activities that occur under its Dashboard login credentials including keeping and maintaining an accurate list of current authorised Customer Users entitled to access Company Payment Methods via the Dashboard. Grab may review the current list of Customer Users from time to time via the Portal to maintain and support the Grab App and Grab Service and ensure compliance with this Agreement.

 1. PRIVACY AND DATA SECURITY

4.1 Roles of Parties

Grab is the data controller of the Personal Data (which includes Portal Data) and the processor of Linking Data. The processing of Linking Data is further detailed in Annex 1. Customer is the data controller of the Linking Data and (joint-)controller of the Portal Data. The processing of Portal Data is further detailed in Annex 2. Grab determines the purposes and means of processing for the Personal Data and Customer determines the purposes and means of processing the Linking Data and Portal Data. Each Party will individually inform data subjects and allow data subjects to exercise their rights under the prevailing laws and regulations governing privacy and personal data and will comply with the aforesaid laws and regulations.

 

4.2 Data Restrictions.

Customer agrees that any Personal Data obtained in connection with this Agreement shall be used solely in connection with the use of the Grab Services, and for no other purpose, unless expressly authorised in writing by Grab. Customer shall not use Personal Data in any way that harms Grab or that benefits a competitor of Grab. Customer agrees that it shall not disclose Personal Data to any third parties, except as necessary to use the Grab Service. Customer shall not rent or sell Personal Data for any purpose.

4.3 Security.

Customer agrees to implement appropriate legal, technical and organisational measures to protect Personal Data against unauthorised or unlawful processing and against unauthorised loss, destruction, damage, alteration, or disclosure, as well as any breach or attempted breach of Customer security measures (“Information Security Incident”). Customer shall promptly notify Grab in the event that Customer learns or has reason to believe that an Information Security Incident has occurred including at least: (1) the nature of the breach of security measures; (2) the types of potentially compromised Personal Data; (3) the duration and expected consequences of the Information Security Incident; and (4) any mitigation or remediation measures taken or planned in response to the Information Security Incident. Upon any such discovery, Customer will (a) take all reasonable steps to investigate, remediate, and mitigate the effects of the Information Security Incident, and (b) provide Grab with assurances reasonably satisfactory to Grab that such Information Security Incident will not recur. Additionally, if and to the extent any Information Security Breach occurs as a result of an act or omission of Customer, and if Grab determines that notices (whether in Grab’s or Customer’s name) or other remedial measures are warranted, Customer will, at Grab’s request and at Customer’s cost and expense, undertake the aforementioned remedial actions.

 1. FEES AND PAYMENTS

5.1 Fees.

In consideration of the provision of the Grab Services by Grab and Corporate Billing as set forth herein, Customer shall pay to Grab all User Charges and any applicable Services Fees Grab may charge for certain functionality and features (collectively, the “Fees”) on the terms set forth below.

5.2 Payment Terms.

Subject to terms and conditions determined by Grab in its sole discretion, Customer will receive monthly reports (each, a “Monthly Report“) for Fees incurred by Customer Users utilising Corporate Billing during the preceding month (“Monthly Billing“). If Customer qualifies for, and elects to participate in, Monthly Billing through the Portal, Fees shall be billed to Customer monthly as set forth in the Monthly Report, and each such Monthly Report shall be payable in full by Customer within thirty (30) days of receipt of such Monthly Report.

If Customer has not enabled Corporate Billing or added a Corporate Credit Card and opted for a Reimbursement method of payment Grab shall charge the Customer User for Fees at the end of each Customer User’s trip on a per trip charge basis via the payment methods selected by the Customer User.

Unless otherwise indicated on a Customer User receipt, all payments made pursuant to this Agreement are exclusive of applicable taxes, and Customer agrees to be responsible for the payment of any such taxes assessed on Fees, including, but not limited to, all sales, use, GST or similar taxes, except for taxes based on Grab’s corporate income. Customer agrees to provide information that Grab may reasonably request in order for Grab to be able to comply with its tax reporting obligations including, but not limited to, the Customer registered company name, billing address, tax number (where applicable) and any other evidence that Grab may require that the Customer is a business conducting an economic activity. If the Customer is participating in Monthly Billing, the Monthly Report will provide Fees in the currency applicable to the Customer User’s place of incorporation only. If Customer is not participating in Monthly Billing, all payments shall be processed in the local currency applicable to the geography of the Customer User’s applicable ride. All payments are nonrefundable except as may be expressly provided otherwise herein.

For the purpose of clarity, all payments shall be made by Customer to the Grab entity that is stated in the sign up page.

5.3 Nonpayment.

Grab reserves the right to immediately suspend Customer’s account and suspend any or all Customer Billing by all Customer Users in the event of any unpaid Fees by Customer due to past due Monthly Statements (as applicable), an invalid credit on the Customer account, or a rejected transaction. Grab further reserves the right to pursue any and all remedies available to it under applicable law, including reporting Customer to applicable credit reporting agencies, in the event of any unpaid Fees hereunder. Re-establishing a Customer account after full payment of late Fees shall be at Grab’s sole discretion. All late payments shall bear interest at 1.5% per month or the maximum allowed by applicable law.

 1. TERM AND TERMINATION

6.1 Term.

This Agreement shall commence on the Effective Date of Corporate Portal Account creation and shall remain in effect until terminated as set forth herein (the “Term“).

6.2 Termination.

Either party may terminate this Agreement with or without cause upon 30 days’ advance written notice to the other party. All outstanding payment obligations and Sections 4- and 10 of these Terms shall survive the termination of this Agreement.

 1. WARRANTY AND DISCLAIMER OF LIABILITY

7.1 Mutual Warranties.

Each party represents and warrants that: (a) such party has the full right, power and authority to enter into this Agreement; and (b) such party’s acceptance of this Agreement, as well as such party’s performance of the obligations set forth in this Agreement, does not and will not violate any other agreement to which such party is a party.

7.2 Customer Warranties.

Customer represents and warrants that: (a) Customer has all rights and permissions necessary to provide Grab with the Linking Data and any other information provided to Grab hereunder in connection with the Grab Service and Corporate Billing; (b) Customer has obtained legally-adequate consent from Proposed Users and Customer Users as necessary to provide Grab with any personal data in connection with the Grab Service and Corporate Payment Methods including Corporate Billing, (c) Customer has notified, and obtained legally adequate consent from, Proposed Users and Customer Users that Grab will provide Customer with detailed trip information for the rides charged to Customer’s account, and (d) Customer is in compliance, and shall remain in compliance during the Term of the Agreement, with all applicable local, city, state, federal, national, and international laws, rules and regulations relating to data protection, privacy, identity theft, data breach, consumer protection, and data security, and any applicable industry standards relating to privacy and data security.

7.3 Disclaimer of Warranties.

EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED HEREIN, GRAB PROVIDES THE GRAB SERVICE AND GRAB APP “AS IS“AND WITHOUT WARRANTY. GRAB DOES NOT WARRANT THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE GRAB SERVICE AND GRAB APP WILL MEET CUSTOMER’S REQUIREMENTS OR THAT THE OPERATION OF THE GRAB SERVICE OR GRAB APP WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE. GRAB HEREBY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES WITH RESPECT TO THIS AGREEMENT, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, (A) ANY IMPLIED OR STATUTORY WARRANTIES COVERING THE GRABSERVICE OR THE GRAB APP, AND (B) ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

 1. LIMITATIONS OF LIABILITY

OTHER THAN WITH RESPECT TO A BREACH OF CONFIDENTIALITY, (A) IN NO EVENT SHALL GRABOR CUSTOMER BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, EXEMPLARY, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR LOSS OF BUSINESS OR PROFITS, SUFFERED BY THE OTHER PARTY OR ANY THIRD PARTY ARISING OUT OF THIS AGREEMENT, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT OR ANY OTHER LEGAL THEORY, EVEN IF GRAB OR CUSTOMER (OR THEIR AGENTS) HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND (B) IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY BE LIABLE UNDER THIS AGREEMENT FOR ANY DIRECT DAMAGES IN AN AMOUNT EXCEEDING THE GREATER OF (X) TEN THOUSAND DOLLARS (SGD10,000) (OR LOCAL CURRENCY EQUIVALENT THEREOF), AND (Y) THE TOTAL FEES PAYABLE BY COMPANY TO GRAB HERE UNDER.

 1. PROPRIETARY RIGHTS.

9.1 No Publicity.

Neither party may use or reference the other party’s name, logo, trademarks or service marks in a press release or otherwise without the prior consent of such other party in each instance.

9.2 Ownership.

Grab and its affiliates are and shall remain the owners of all right, title and interest in and to the Grab Service, Grab App, and Dashboard Data including any updates, enhancements and new versions thereof, and all related documentation and materials provided or available to Customer or any Proposed User or Customer User in connection with this Agreement.

 1. GENERAL CONDITIONS

10.1 Governing Law.

This Agreement shall in all respects be interpreted, construed in accordance with, and governed by the laws of Cambodia, without regard to its principles regarding conflict of laws. In the event of any litigation between the parties related to this Agreement, the parties agree to submit to personal and exclusive jurisdiction for such action to the National Commercial Arbitration Centre in Cambodia.

10.2 Notices.

Any notice required or permitted to be delivered to Customer by this Agreement shall be posted to the Customer via email or through the Grab App notification. Any notice required or permitted to be delivered to Grab by this Agreement shall be submitted via https://support.grab.com.

10.3 Force Majeure.

Nonperformance of either party under this Agreement shall be excused to the extent and during the period that performance is rendered impossible by strike, fire, flood, earthquakes, governmental acts or orders or restrictions, failure of suppliers, or contractors, or any other reason where failure to perform is beyond the reasonable control and not caused by the negligence of the non-performing party.

10.4 Severability.

If any provision or provisions of this Agreement shall be held to be invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired thereby.

10.5 Assignment.

This Agreement is not transferable and may not be assigned by Customer, in whole or in part, without the prior written consent of Grab. Notwithstanding anything contained in this clause 10.5, either party may assign this Agreement without such consent, but with notice to the other, in connection with a merger or a sale of all of the equity or assets of said party. Subject to the foregoing, this Agreement shall be binding upon all successors and assigns of a party.

10.6 Legal Fees.

In any litigation between the parties, the prevailing party shall be entitled to reasonable attorney fees and all costs of proceedings incurred in enforcing this Agreement.

10.7 Headings.

Section headings are for convenience only and shall not be considered in the interpretation of this Agreement.

10.8 Independent Contractor.

Grab and Customer are and shall remain independent contractors. Neither party is the representative or agent of the other and neither party shall have any power to assume any obligations on behalf of the other. Customer hereby represents that the individual clicking to accept this Agreement is authorised by Customer to bind, and does hereby bind, Customer to the terms hereof.

Annex 1 – Data Processing Agreement Linking Data

 1. PROCESSING OF LINKING DATA

1.1. Roles of Parties. For purposes of this Agreement, Grab is processor of Linking Data, and Customer is controller. 1.2. Compliance with Laws. Each Party shall, and is responsible for, its compliance with applicable Data Protection Laws in connection with the processing of Linking Data. 1.3. Limitation on Processing. Grab shall not process any Linking Data in connection with the performance of its responsibilities under this Agreement, except (1) such Linking Data as is necessary to perform such responsibilities, and solely for the purpose of performing such responsibilities (including to the extent required to satisfy legal requirements relating thereto); or (2) as otherwise instructed in writing by Customer.

 1. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF GRAB

2.1. Audits. Upon Customer’s written request, Grab shall provide Customer, at Grab’s expense, with the results of the most recent data security compliance reports or any audit performed by or on behalf of Grab that assesses the effectiveness of Grab’s information security program, system(s), 2.2. Regulatory investigation. Grab also will assist Customer (at Customer’s expense) in the event of an investigation or audit by a supervisory authority to the extent that such investigation or audit relates to Grab’s processing of Linking Data. 2.3. Notice. Customer may issue additional instructions or amend the instructions as provided in this Agreement, when necessary, as a result of changes in or amendments to the prevailing laws and regulations governing privacy and personal data, as may take place from time to time. 2.4. Data Subject Rights. Grab shall forward any data subject request from a data subject relating to Linking Data, to Customer. Grab shall provide all reasonable cooperation necessary to fulfill a data subject request from a data subject.

 1. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF GRAB

3.1. Grab Personnel. Grab shall limit access to Linking Data by its employees or agents (Personnel) to those Personnel who require access to Linking Data to perform their roles and responsibilities in connection with Grab’s processing of Linking Data. 3.2. Providing information. 3.3. Security and Confidentiality Measures. Each party shall take and maintain appropriate technical, physical and organisational measures to secure and maintain the confidentiality of Linking Data, and to protect Linking Data against Information Security Incidents. 3.4. Changes to Security Measures. Each party may change or supplement the measures described in the prior Section during the term of this Agreement, provided that such changes do not materially lessen the security of such measures and that such measures remain in compliance with the prevailing laws and regulations governing privacy and personal data. 3.5. Cooperation. Grab will provide reasonable cooperation and assistance to Customer as Customer may reasonably require Customer to comply with its obligations under the prevailing laws and regulations governing privacy and personal data, including in relation to data security, data breach notification, data protection impact assessments, prior consultation with supervisory authorities, the fulfilment of data subjects’ rights, and any enquiry, notice or investigation by a supervisory authority.

 1. DATA SECURITY INCIDENTS

4.1. Notice. Grab shall notify Customer as soon as is practicable upon discovering that an information security incident has occurred or is reasonably likely to occur. 4.2. Notice requirements. The notice required under Section 4.1 shall include:

(i)a description of the security breach, including the date and time the security breach was discovered; (ii)an overview of the affected Linking Data; (iii)the number of affected data subjects; (iv) expected consequences of the information security incident; and (v)a description of the measures taken by Grab to limit such consequences.

4.3. Information Security Incident Response. Grab shall provide reasonable assistance to Customer to comply with its obligations under the prevailing laws and regulations governing privacy and personal data.

 1. SUB-PROCESSORS

5.1. Obligations. Grab only sub-process Linking Data to sub-processor that have entered into an agreement that imposes obligations on the sub-processor that are no less restrictive than those imposed on Grab under this Agreement. 6.2. Compliance with Data Protection Law. Grab is responsible for ensuring the compliance of sub-processors with the prevailing laws and regulations governing privacy and personal data in connection with the processing of Linking Data.

 1. SURVIVAL

6.1. Termination and Survival. This Agreement and all provisions herein shall survive so long as, and to the extent that, Grab processes or retains Linking Data

 1. RETENTION

Prohibited Processing. Grab shall retain Linking Data for only so long as necessary to perform its obligations under the Agreement, unless otherwise required under applicable laws. Upon termination or expiration of the Agreement or earlier as requested by Customer, Grab shall deliver to Customer or destroy all Linking Data, except for such information as must be retained under applicable law.

Annex 2 – Data Sharing Agreement For Portal Data

 1. ROLES AND RESPONSIBILITIES

1.1. Roles of Parties. Each Party: 1.1.1. is an independent controller of Portal Data under the Data Protection Law; 1.1.2. will individually determine the purposes and means of its processing of Portal Data; 1.1.3. will individually inform data subjects and allow data subjects to exercise their rights under the GDPR (if applicable); 1.1.4. will inform the other Party of an information security incident; and 1.1.5. will comply with the obligations applicable to it under the Data Protection Law with respect to the processing of Dashboard Data. 1.2. Restrictions. Section 1.1 will not affect any restrictions on either Party’s rights to use or otherwise process Portal Data under the Agreement.

 1. SCOPE

2.1. Applicable Law. This Annex 2 only applies to the extent that the Data Protection Law applies to the processing of Portal Data. 2.2. Scope. This Annex will only apply to the processing of Portal Data. 2.3. Data Processing Agreement. This Agreement will not affect any separate terms between Grab and Customer reflecting a controller-processor relationship. 2.4. Communications. Customer will send any communications or notices required under this Agreement in writing, which includes by e-mail, to privacy@grab.com and the designated contact person under the Agreement.

 1. LIABILITY

3.1. The liability of the Parties under or in connection with this Agreement will be subject to the exclusions and limitations of liability in the Agreement.

 1. PRIORITY

4.1. Conflict. If there is any conflict or inconsistency between this Annex 2 and the Agreement then, subject to Sections 4.2 (Data Restrictions) and 2.4, the terms of this Agreement will govern.