ចូលរួមកម្ចាត់
វីរុសកូវីដ១៩ ទាំងអស់គ្នា

ស្វែងយល់អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីការពារអ្នក

សហគមន៍ Grab ជាទីគោរព!
យើងយល់ដឹងអំពីការជះឥទ្ធិពលដ៏ធំធេងរបស់វីរុសកូវីដ១៩ លើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។ យើងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីលិទ្ធភាពដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរោគរាតត្បាតសកលនេះជាមួយអ្នក នៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

01

យើងបានចាត់វិធានការការពារសុវត្ថិភាព​ និងអនាម័យជាលក្ខណៈស្តង់ដារ សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើររបស់យើងដោយ៖
 • កំណត់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នារវាងអ្នកធ្វើដំណើរ និងអ្នកបើកបរ ដោយលើកកម្ពស់ការទូទាត់ដោយមិនប្រើសាច់ប្រាក់
 • ការចែកចាយម៉ាសជូនដៃគូបើកបរ។ យើងបានចែកចាយម៉ាសជាង ១ លានដុំនៅទូទាំងតំបន់ ហើយយើងកំពុងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីទទួលបានបន្ថែមទៀត
 • លើកទឹកចិត្តដៃគូបើកបររបស់យើងឲ្យធ្វើការពិនិត្យសីតុណ្ហភាពរបស់ពួកគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ និងទទួលបានការព្យាបាលប្រសិនបើពួកគាត់មិនស្រួលខ្លួន
 • ផ្អាកគណនីដៃគូបើកបរ ដែលបានបញ្ជាក់ថាពួកគាត់មិនស្រួលខ្លួន ជាបណ្តោះអាសន្ន រហូតទាល់តែពួកគាត់ផ្ញើលិខិតបញ្ជាក់ពីគ្រូពេទ្យ ដែលអះអាងថាពួកគាត់មិនមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ១៩ ។

02

យើងកំពុងការពារដៃគូបើកបររបស់យើងដោយ៖
 • ផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ការធានារ៉ាប់រង និងការការពារដល់់ប្រាក់ចំណូល ក្នុងករណីដែលមានការដាក់ដោយឡែក ឬចូលមន្ទីរពេទ្យ

03

យើងកំពុងសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដោយ៖
 • ផ្តល់ជំនួយលើការតាមដាន ២៤ម៉ោង
 • ផ្តល់ជូនព័ត៌មានថ្មីៗអំពីការការពារសុវត្ថិភាព និងស្តង់ដារអនាម័យដល់ដៃគូបើកបររបស់យើង

04

เราได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐ ดังนี้
 • ให้ความร่วมมือตลอด 24 ชม. เรื่องการตามประวัติการเดินทาง
 • มีการแนะนำบังคับใช้มาตรการป้องกันและมาตรฐานสุขอนามัยกับพาร์ทเนอร์

ប្រភពព័ត៌មានស្តីពីការការពារវីរុសកូវីដ១៩

ព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរ

សម្រាប់ការធ្វើដំណើរ Grab យើងបាន៖

01

ចែកចាយម៉ាសចំនួន ២ម៉ឺន ជូនដៃគូបើកបរ

 • ដើម្បីបង្កើនស្តង់ដារអនាម័យ

02

អប់រំដៃគូបើកបររបស់យើងអំពីវិធានការការពារអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន

 • តាមរយៈគេហទំព័ររបស់ Grab

03

อบรมเรื่อง Social Distancing หรือการเพิ่มระยะห่างทางสัมคมให้กับพาร์ทเนอร์

 • ไม่ควรรวมตัวเกิน 10 คนในที่เดียวกัน

សម្រាប់ការប្រុងប្រយ័ត្នទុកជាមុន យើងបាន៖

យើងបានធ្វើការអាប់ដេតមជ្ឈមណ្ឌលជំនួយ Grab នៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើង ដើម្បីជួយឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការរាយការណ៍ ប្រសិនបើពួកគេកត់សម្គាល់ថាដៃគូបើកបររបស់យើង ប្រហែលជាមានអាការមិនស្រួលខ្លួន ហើយបន្ទាប់មក៖

 1. ភ្នាក់ងាររបស់យើងនឹងទាក់ទងដៃគូបើកបរ
 2. ប្រសិនបើដៃគូបើកបរបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនស្រួលខ្លួន យើងនឹងផ្អាកគណនីរបស់ពួកគេជាបណ្តោះអាសន្ន
 3. គណនីរបស់ដៃគូបើកបរនឹងត្រូវបានបើកដំណើរការឡើងវិញ បន្ទាប់ពីពួកគាត់ផ្ញើលិខិតបញ្ជាក់ពីគ្រូពេទ្យ ដែលអះអាងថាពួកគាត់មិនមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ១៩ ។

អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាន៖

ព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ដៃគូបើកបរ

យើងកំពុងរៀបចំផ្តល់ជូននូវ៖

ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ការធានារ៉ាប់រង និងការការពារដល់ប្រាក់ចំណូល

 • សម្រាប់ដៃគូអ្នកបើកបរ ដែលជាជនរងគ្រោះផ្ទាល់ពីវីរុសកូវីដវ១៩

វិធីក្នុងការការពារខ្លួនអ្នក៖