ចំណុចសំខាន់បំផុតរបស់យើង

Grab ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជឿជាក់ថាក្នុងការដំណើរការនូវក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា មិនត្រឹមតែអាចរកប្រាក់ចំណេញមួយមុខទេ តែក៏អាចចូលរួមចំណែកជួយដល់សង្គមផងដែរ។ នៅពេលដែលយើងបន្តអភិវឌ្ឍភាពច្នៃប្រឌិតសម្រាប់បម្រើជូនសហគមន៍របស់យើង យើងអាចកំណត់បានថា ប្រាក់ចំណេញនឹងតភ្ជាប់គ្នាជាមួយសុខុមាលភាពរបស់សហគមន៍ព្រមទាំងជួយការពារដល់បញ្ហាបរិស្ថានសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយផងដែរ។

ការជិះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

Grab បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលសម្រួលដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈការជួយបង្កើតអាជីវកម្មខ្នាតតូច សហគ្រិនដែលកំពុងមានការលូតលាស់ និង ភាពរឹងមាំនៅក្នុងសហគមន៍។

 • 1/5

  ការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ច

  ការធ្វើឱ្យមានការចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរឡើង និងការធ្វើឌីជីថលនៃអាជីវកម្ម។

  អានបន្ថែម
 • 2/5

  ការពង្រឹងអំណាចសង្គម

  ការធ្វើឱ្យមានការចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរឡើង និងការធ្វើឌីជីថលនៃអាជីវកម្ម។

  អានបន្ថែម
 • 3/5

  ការពង្រឹងអំណាចហិរញ្ញវត្ថុ

  ការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

  អានបន្ថែម
 • 4/5

  ការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ដៃគូសហការរបស់យើង

  Grab ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនដែលជួយដៃគូសហការរបស់យើង បានរៀនជំនាញថ្មីៗ ដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។

  អានបន្ថែម
 • 5/5

  ភាពចម្រុះ និង ការដាក់បញ្ចូល

  Grab បានប្តេជ្ញាចិត្តថានឹងយកចិត្តទុកដាក់ ព្រមទាំងមិនទុកនរណាម្នាក់ចោល នៅក្នុងយុគសម័យសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលឡើយ។

  អានបន្ថែម
 • 1/5

  ការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ច

  ការធ្វើឱ្យមានការចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរឡើង និងការធ្វើឌីជីថលនៃអាជីវកម្ម។

  អានបន្ថែម
 • 2/5

  ការពង្រឹងអំណាចសង្គម

  ការធ្វើឱ្យមានការចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរឡើង និងការធ្វើឌីជីថលនៃអាជីវកម្ម។

  អានបន្ថែម
 • 3/5

  ការពង្រឹងអំណាចហិរញ្ញវត្ថុ

  ការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

  អានបន្ថែម
 • 4/5

  ការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ដៃគូសហការរបស់យើង

  Grab ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនដែលជួយដៃគូសហការរបស់យើង បានរៀនជំនាញថ្មីៗ ដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។

  អានបន្ថែម
 • 5/5

  ភាពចម្រុះ និង ការដាក់បញ្ចូល

  Grab បានប្តេជ្ញាចិត្តថានឹងយកចិត្តទុកដាក់ ព្រមទាំងមិនទុកនរណាម្នាក់ចោល នៅក្នុងយុគសម័យសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលឡើយ។

  អានបន្ថែម

ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន

ការការពារបរិស្ថានសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ គឺជាការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំធេង។ យើងចង់ការពារបរិស្ថានដើម្បីធានាឲ្យបាននូវស្ថេរភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង សម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ។

 • 1/2

  ការកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនទៅក្នុងបរិយាកាស

  Grab តែងរកដំណោះស្រាយក្នុងការកាត់បន្ថយនូវការបំភាយកាបូនដោយអនុវត្តយកយុទ្ធសាស្រ្ត កាត់បន្ថយនិងបន្សាំ។

  អានបន្ថែម
 • 2/2

  ដំណោះស្រាយការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

  Grab ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការច្នៃប្រឌិតថ្មីលើដំណោះស្រាយការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដើម្បីកាត់បន្ថយកាកសំណល់ប្លាស្ទិក។

  អានបន្ថែម
 • 1/2

  ការកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនទៅក្នុងបរិយាកាស

  Grab តែងរកដំណោះស្រាយក្នុងការកាត់បន្ថយនូវការបំភាយកាបូនដោយអនុវត្តយកយុទ្ធសាស្រ្ត កាត់បន្ថយនិងបន្សាំ។

  អានបន្ថែម
 • 2/2

  ដំណោះស្រាយការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

  Grab ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការច្នៃប្រឌិតថ្មីលើដំណោះស្រាយការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដើម្បីកាត់បន្ថយកាកសំណល់ប្លាស្ទិក។

  អានបន្ថែម
Cheryl Goh

Group Head of Marketing & Sustainability

យើងត្រូវតែអនុម័តនូវដំណោះស្រាយដែលត្រូវនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែងនិងឧបសគ្គនានាដែលកំពុងកើតមានស្រាប់នៅក្នុងតំបន់។”

ចុចត្រង់នេះ
1 /
 • ការជិះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

  ការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ច

  រាប់ចាប់ពីការនាំឲ្យអាជីវកម្មបែបប្រពៃណីក្លាយទៅជាអាជីវកម្មបែបអនឡាញ រហូតជួយដល់ដៃគូសហការរបស់យើងឲ្យមានឱកាសបង្កើតប្រាក់ចំណូលបានកាន់តែប្រសើរ ខណៈ Grab នៅតែកំពុងបន្តគិតគូររកវិធីសាស្រ្តល្អៗដែលនឹងរួមចំណែកជួយដល់សហគមន៍របស់យើង។

  ការរួមចំណែករបស់យើង

  33%

  33% នៃដៃគូអាជីវម្មរបស់ GrabFood បានចាប់ផ្ដើមចេញលក់តាមអនឡាញជាលើកដំបូងជាមួយ Grab(1)

  ~600k

  ដៃគូអាជីវកម្មខ្នាតតូចប្រមាណ ៦០០,០០០ហាង បានចុះឈ្មោះធ្វើជាដៃគូសហការជាមួយ GrabFood & GrabMart ក្នុងឆ្នាំ ២០២០(2)

  US$ 7.1 bn

  ក្នុងឆ្នាំ ២០២០តែមួយ ដៃគូបើកបរ និងដៃគូអាជីវកម្ម រកចំណូលបានប្រមាណ ៧,១ ពាន់លានដុល្លារ នៅលើវេទិកា ឬកម្មវិធីហ្ក្រេបរបស់យើង(3)

  បង្ហាញ​លេខយោង

  បិទលេខយោង

  1.

  ទិន្នន័យចាប់ពីឆ្នាំ ២០២០ ផ្អែកលើការស្ទង់មតិក្នុងខែមីនាឆ្នាំ ២០២១ ដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ និង ប្រឹក្សាយោបល់ (Cardas Research & Consulting Group) ក្នុងចំណោមដៃគូអាជីវកម្ម GrabFood ចំនួន ១,២៧៥ហាង នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រទេសហ្វីលីពីន ប្រទេសសិង្ហបុរី ប្រទេសថៃ ប្រទេសវៀតណាម ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

  2.

  ទិន្នន័យចាប់ពីឆ្នាំ ២០២០ អាជីវកម្មខ្នាតតូចសំដៅលើអាជីវកម្មណា ដែលមិនមែនជាប្រភេទហាង ឬ ភោជនីយដ្ឋានដែលផ្ដល់សេវាកម្មរហ័ស (non quick service Restaurant) ដែលផ្តល់ជូនយ៉ាងទូលំទូលាយនៅលើ GrabFood និង GrabMart។

  3.

  ទិន្នន័យពីឆ្នាំ ២០២០ ប្រាក់ចំណូលដែលដៃគូបើកបររកបានត្រូវបានកំណត់ជា តម្លៃដឹកជញ្ចូន ការផ្ដល់ជូនបន្ថែម ប្រាក់ធីប ក៏ដូចជាការលុបចោល និងថ្លៃសេវាយឺត ថ្លៃកម្រៃជើងសារដែលផ្ដល់ឲ្យទៅកាន់ Grab។ ប្រាក់ចំណូលដែលដៃគូអាជីវកម្មរកបាន ត្រូវបានកំណត់ ជាកម្រៃជើងសារ ដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យទៅកាន់ Grab ការចំណាយលើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗនៅលើ Grab និងថ្លៃក្នុងការចូលរួមប្រម៉ូសិនរវាង Grab និងដៃគូអាជីវកម្ម។

 • ការជិះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

  ការពង្រឹងអំណាចសង្គម

  នៅពេលបណ្ដាលប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រងផលប៉ះពាល់ដោយសារ កូវីដ-១៩ វាបានបង្កឱ្យមានការប៉ះទង្គិចដល់សេដ្ឋកិច្ចជាខ្លាំងពិសេសចំពោះអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងដៃគូសហការរបស់យើង។ Grab បានជួយដល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយផ្នែក តាមរយៈការបង្កើតឱកាសរកប្រាក់ចំណូល ជូនសម្រាប់ប្រជាជន។

  ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើង

  Grab ក៏បានបញ្ចេញថវិកាជាង ៤០លានដុល្លារអាមេរិក ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាជំនួយជួយដល់ដៃគូសហការ និងបានផ្តួចផ្តើមគំនិតជាង ១០០គម្រោង ដើម្បីជួយដល់ដៃគូបើកបរ ព្រមទាំងដៃគូដឹកជញ្ជូន ដៃគូធ្វើការជួរមុខ និងសហគមន៍។

  370,000

  ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ មានដៃគូជាង ៣៧០.០០០ នាក់ បានចុះឈ្មោះដើម្បីក្លាយជាដៃគូបើកបរ និងដៃគូដឹកជញ្ជូនជាមួយយើង។

  ការការពារសុខភាពអ្នកដំណើរ

  ដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាព និងអនាម័យខ្ពស់សម្រាប់អ្នកដំណើរ យើងបានចាប់ផ្តើមបង្កើតកម្មវិធី GrabProtect ដែលជាមុខងារវិធានការណ៍វាស់វែងលើសុវត្ថិភាព និងអនាម័យជាចម្បងសម្រាប់ផ្ដល់ជូនអ្នកដំណើរ និងការដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់។

  ការសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល

  Grab តែងតែធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយគាំទ្រគ្រប់ពេល (24/7) ក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ក៏ដូចជាជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ និងដៃគូបើកបរដែលមានការប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធជាមួយបុគ្គល ដែលមានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩។

 • ការជិះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

  ការពង្រឹងអំណាចហិរញ្ញវត្ថុ

  អ្នកប្រើប្រាស់ប្រហែល ៦នាក់ក្នុងចំណោម ១០នាក់ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ មិនមានគណនីធនាគារ ឬ មិនមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារ * ។ ដូច្នេះដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងលើកកម្ពស់វិបុលភាព នៅក្នុងប្រទេសកំពុងរីកចម្រើនដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ការដាក់បញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុ គឺពិតជាសំខាន់។

  Grab Financial Group (GFG) ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលឆ្លើយតប នឹងតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងដៃគូសហការរបស់យើងមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន។ ការផ្តល់ជូនទាំងនេះរួមមានការបង់ប្រាក់តាមរយៈប្រព័ន្ធឌីជីថល ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ការធានារ៉ាប់រង និងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ 2

  ចុចត្រង់នេះ
  ចុចត្រង់នេះ

  Reuben Lai

  Senior Managing Director &
  Head of Grab Financial Group

  ប្រជាជនរាប់លាននាក់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ខ្វះខាតសិទ្ធិ ឬពុំសូវទទួលបានសេវាកម្មធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ យើងក៏ផលិតនូវផលិតផលដែលមានតម្លៃប្រភាគជាច្រើន ហើយបញ្ចូលវាទៅក្នុងសេវាកម្មប្រចាំថ្ងៃនៅលើវេទិកា ឬកម្មវិធីរបស់ Grab ។ ភាពងាយស្រួលសម្រាប់មនុស្សក្នុងការទទួលយក ឬប្រើប្រាស់បាន គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អ ក្នុងការដាក់បញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុ។”

  ប្រជាជនរាប់លាននាក់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ខ្វះខាតសិទ្ធិ ឬពុំសូវទទួលបានសេវាកម្មធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ យើងក៏ផលិតនូវផលិតផលដែលមានតម្លៃប្រភាគជាច្រើន ហើយបញ្ចូលវាទៅក្នុងសេវាកម្មប្រចាំថ្ងៃនៅលើវេទិកា ឬកម្មវិធីរបស់ Grab ។ ភាពងាយស្រួលសម្រាប់មនុស្សក្នុងការទទួលយក ឬប្រើប្រាស់បាន គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អ ក្នុងការដាក់បញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុ។”

  Reuben Lai

  Senior Managing Director &
  Head of Grab Financial Group

  ការធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច

  Grab ផ្តល់ជូននូវគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងចំនួន ១១ ប្រភេទនៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន ៦ប្រទេស សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ដៃគូបើកបរ និងដៃគូដឹកជញ្ជូនរបស់យើង។ ភាគច្រើននៃគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងដែលបានផ្តល់ជូន គឺជាគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ដែលមានតម្លៃបុព្វលាភសមរម្យ ដែលធ្វើឱ្យពួកគេអាចទទួលបានការប្រើប្រាស់ច្រើន ដោយប្រជាជនទូទៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

  130m

  ចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ ២០១៩ Grab បានជួយសម្របសម្រួលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៃការធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចចំនួន ១៣០ លាន។

  ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត

  អាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅក្នុងតំបន់ កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកចំពោះមុខក្នុងការទទួលបានការយល់ព្រម សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីមូលធនពីធនាគារ។ ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់គម្លាតនេះ GFG បានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ដៃគូអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួន(3) និងធ្វើជាដៃគូសហការជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីផ្តល់ជូនដៃគូបើកបរ នូវជម្រើសហិរញ្ញប្បទានជាច្រើនប្រភេទស្របតាមតម្រូវការរបស់ពួកគេ។

  59%

  ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ៥៩% នៃចំនួនដើមទុនប្រាក់កម្ចីដែលចេញ ឬ អនុម័តដោយ GFG គឺធ្វើឡើងសម្រាប់ដៃគូអាជីវកម្មខ្នាតតូច។ (4)

  ការទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល

  នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី GrabPay គឺជាកញ្ចប់ថវិកាឯកជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើស ដើម្បីផ្ដល់ជូនប្រាក់ចំនួន ១៧៨លានដុល្លារ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលវាជាផ្នែកមួយ នៃផែនការស្តារសេដ្ឋកិច្ចនៃ nation's Penjana Economic Recovery Plan។

  បង្ហាញ​លេខយោង

  បិទលេខយោង

  1.

  យោងតាម Euromonitor; អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានអាយុលើសពី ១៥ ឆ្នាំ; នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ គេសំដៅទៅលើ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ប្រទេសហ្វីលីពីន ប្រទេសសឹង្ហបូរី ប្រទេសថៃ និងប្រទេសវៀតណាម។

  2.

  នៅក្នុងទីផ្សារដែលត្រូវបានជ្រើសរើស

  3.

  ប្រទេសសិង្ហបុរី ប្រទេសថៃ និងប្រទេសហ្វីលីពីន

  4.

  អាជីវកម្មដែលមានចំណូលប្រចាំឆ្នាំតិចជាង ១០ ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក

 • ការជិះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

  ការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ដៃគូសហការរបស់យើង

  នៅឆ្នាំ ២០២០ ដៃគូបើកបរជាង ១,៧លាននាក់ បានបញ្ចប់កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដែលសម្របសម្រួល និងធ្វើឡើងដោយ Grab ។

  Russell Cohen

  Group Managing Director of Operations

  តាមរយៈកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល និង អត្ថប្រយោជន៍របស់យើង យើងបានជួយពង្រឹងព្រមទាំងផ្តល់អំណាចដល់ដៃគូសហការ ក៏ដូចជាជួយពួកគេឱ្យយល់អំពីពីមហិច្ឆតាល្អរបស់ពួកគេ។”

  តាមរយៈកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល និង អត្ថប្រយោជន៍របស់យើង យើងបានជួយពង្រឹងព្រមទាំងផ្តល់អំណាចដល់ដៃគូសហការ ក៏ដូចជាជួយពួកគេឱ្យយល់អំពីពីមហិច្ឆតាល្អរបស់ពួកគេ។”

  Russell Cohen

  Group Managing Director of Operations

  ចុចត្រង់នេះ
  ចុចត្រង់នេះ

  30+

  ជាង ៣០កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

  កម្មវិធីទាំងនេះរួមមាន វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងការអភិវឌ្ឍជំនាញថ្មីៗ ដូចជាចំណេះដឹងផ្នែកឌីជីថល ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងថ្នាក់ទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេស។

  កម្មវិធីចំណេះដឹងសិក្សាផ្នែកឌីជីថលរបស់ Microsoft

  នៅឆ្នាំ២០១៩ Grab និង Microsoft បានចាប់ដៃគ្នាក្នុងការ ផ្តល់សញ្ញាប័ត្រនៃកម្មវិធីចំណេះដឹងសិក្សាផ្នែកឌីជីថលរបស់ Microsoft តាមរយៈ Grab Academy ជាកម្មវិធីសិក្សារៀនសូត្រសម្រាប់ដៃគូបើកបរ និងដៃគូដឹកជញ្ជូន។ កម្មវិធីចំណេះដឹងសិក្សាផ្នែកឌីជីថលផ្ដោតសំខាន់លើប្រធានបទដូចជា កម្មវិធីមូលដ្ឋានថ្នាក់សិក្សាកុំព្យូទ័រ និងការរៀនប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺរណែតដោយត្រឹមត្រួវ។ បច្ចុប្បន្ន កម្មវិធីចំណេះដឹងសិក្សាផ្នែកឌីជីថលត្រូវបានផ្តល់ជូន នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រទេសសិង្ហបុរី ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ប្រទេសហ្វីលីពីន និងប្រទេសវៀតណាម។

  Scott Mauvais

  Director AI and Global Partnerships,
  Microsoft Philanthropies

  ក្រុមហ៊ុន Microsoft និង Grab មានចក្ខុវិស័យតែមួយ ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសហគមន៍ដែលយើងកំពុងមានប្រតិបត្តិការ។ ភាពជាដៃគូនេះ ធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលវាជួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ និងដៃគូសហការជាច្រើនឲ្យមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមាន ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងវិស័យការងាររបស់ពួកគេ។ ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសហគមន៍ដែលយើងកំពុងមានប្រតិបត្តិការ។ ភាពជាដៃគូនេះ ធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលវាជួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ និងដៃគូសហការជាច្រើនឲ្យមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមាន ចួលរួមចំណែកនៅក្នុងវិស័យការងាររបស់ពួកគេ។ ”

  ក្រុមហ៊ុន Microsoft និង Grab មានចក្ខុវិស័យតែមួយ ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសហគមន៍ដែលយើងកំពុងមានប្រតិបត្តិការ។ ភាពជាដៃគូនេះ ធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលវាជួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ និងដៃគូសហការជាច្រើនឲ្យមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមាន ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងវិស័យការងាររបស់ពួកគេ។ ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសហគមន៍ដែលយើងកំពុងមានប្រតិបត្តិការ។ ភាពជាដៃគូនេះ ធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលវាជួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ និងដៃគូសហការជាច្រើនឲ្យមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមាន ចួលរួមចំណែកនៅក្នុងវិស័យការងាររបស់ពួកគេ។ ”

  Scott Mauvais

  Director AI and Global Partnerships,
  Microsoft Philanthropies

  550,000+

  សញ្ញាប័ត្រជាង ៥៥០,០០០សន្លឹក ត្រូវបានប្រគល់ជូន

  គិតត្រឹមឆ្នាំ ២០២០ ដៃគូបើកបរ និងដៃគូដឹកជញ្ជូនជាង ២៥០,០០០ បានបញ្ចប់ការសិក្សាលើប្រធានបទយ៉ាងតិចមួយ ឬច្រើនជាងនេះ។

  Amador Creencia

  Grab driver from Manila, Philippines

  ខ្ញុំបានរៀនចេះជំនាញជាច្រើនដែលជួយខ្ញុំឲ្យមានចំណេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រ។ ប្រធានបទដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេ គឺការរៀនចេះសរសេរអ៊ីម៉ែលផ្លូវការ ព្រោះវាបានបង្កើនទំនុកចិត្តដល់ខ្ញុំក្នុងការទំនាក់ទំនងទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីម៉ែល។ ”

  ខ្ញុំបានរៀនចេះជំនាញជាច្រើនដែលជួយខ្ញុំឲ្យមានចំណេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រ។ ប្រធានបទដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេ គឺការរៀនចេះសរសេរអ៊ីម៉ែលផ្លូវការ ព្រោះវាបានបង្កើនទំនុកចិត្តដល់ខ្ញុំក្នុងការទំនាក់ទំនងទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីម៉ែល។ ”

  Amador Creencia

  Grab driver from Manila, Philippines

  កម្មវិធីបង្កើនជំនាញបច្ចេកទេស

  Grab, Microsoft និង Generation, ដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញពិភពលោក បានសហការបង្កើតកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល សម្រាប់ផ្ដល់ជូនដៃគូបើកបរដែលកំពុងស្វែងរក ការងារដែលដំណើរការជាមួយបច្ចេកវិទ្យា។


  ដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន Temasek Polytechnic និងឧបត្ថម្ភដោយរាជរដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរី កម្មវិធីដែលមានរយៈពេល ៨ខែនេះ បានបណ្តុះបណ្តាលដល់មនុស្សសរុបចំនួន ១៨នាក់ ដែលក្នុងនោះមាន ៤នាក់ ជាដៃគូបើកបររបស់ Grab ។

  កម្មវិធីនេះបានផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវជំនាញបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធ និងការបណ្តុះបណ្តាលនៅក្នុងសេណារីយ៉ូកន្លែងធ្វើការដែលរៀបចំឡើងជាក់ស្ដែង ដើម្បីឱ្យពួកគេអភិវឌ្ឍជំនាញទន់របស់ពួកគេ។

  នៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធី Grab បានសម្របសម្រួលវិស័យការងារសម្រាប់ដៃគូបើកបរ ដែលបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សា។ Grab ក៏បានរើសអតីតដៃគូរបើកបរ, លោក Farhan Ramdan ដែលគាត់ជាវិស្វករកម្មវិធី (a junior software engineer) នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។

  អានបន្តបង្ហាញតិច

  Farhan Mohamad Ramdan

  Former Grab driver-partner

  មុនពេលបង្កើតកម្មវិធី bootcamp ខ្ញុំគឺជាដៃគូបើកបរក្រៅម៉ោងរបស់ Grab។ ខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធី bootcamp នេះ ពីព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវិស័យការងារ។ ជាលទ្ធផលនៃកម្មវិធី bootcamp ខ្ញុំបានរៀនជំនាញសរសេរកូដដ៏មានតម្លៃ ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានឱកាសចូលរួមជាមួយ Grab ក្នុងនាមជាវិស្វករកម្មវីធី (associate software engineer)។”

  មុនពេលបង្កើតកម្មវិធី bootcamp ខ្ញុំគឺជាដៃគូបើកបរក្រៅម៉ោងរបស់ Grab។ ខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធី bootcamp នេះ ពីព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវិស័យការងារ។ ជាលទ្ធផលនៃកម្មវិធី bootcamp ខ្ញុំបានរៀនជំនាញសរសេរកូដដ៏មានតម្លៃ ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានឱកាសចូលរួមជាមួយ Grab ក្នុងនាមជាវិស្វករកម្មវីធី (associate software engineer)។”

  Farhan Mohamad Ramdan

  Former Grab driver-partner

  អក្ខរកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៅឥណ្ឌូនេស៊ី

  នៅចុងឆ្នាំ ២០២០ យើងបានបង្កើតកម្មវិធីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ដៃគូបើកបររបស់យើង នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី នៅលើវេទិកាបណ្តុះបណ្តាល GrabAcademy របស់យើង ដើម្បីជួយឱ្យពួកគេទទួលបានការយល់ដឹងអំពីគោលការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាការសន្សំ ការៀបចំថវិកា និងការវិនិយោគ។

  128,000+

  ដៃគូសហការរបស់ Grab ជាង ១២៨,០០០ បានបញ្ចប់ការសិក្សាលើប្រធានបទនៅក្នុងកម្មវិធីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ យ៉ាងហោចណាស់មួយ

 • ការជិះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

  ភាពចម្រុះ និង ការដាក់បញ្ចូល

  អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រៀមខ្លួនក្លាយជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេលំដាប់ទី ៦ នៅលើពិភពលោក* នៅឆ្នាំ ២០៣០ ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានឱកាសស្មើៗគ្នា ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងកំណើនដែលកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះទេ។

  Grab ចង់ធានាថាមនុស្សគ្រប់រូបទាំងអស់អាចទទួលបានឱកាសបង្កើតប្រាក់ចំណូល តាមរយៈវេទិការបស់យើង ដោយមិនគិតថាទាល់តែមានចំនេះដឹងខ្ពស់ និងជំហរសង្គម។

  នៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យា

  យើង នឹងប្តេជ្ញាក្នុងការរចនា និង បង្កើតបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់វេទិការរបស់យើង។ យើងខិតខំបង្កើតបទពិសោធន៍ឌីជីថល ដែលធ្វើការជាមួយបច្ចេកវិទ្យាជំនួយ ​សម្របខ្លួនទៅនឹងតំរូវការពិសេសៗ និងឆ្លើយតបទៅនឹងស្តង់ដារតឹងរឹង ដែលកំណត់ ដោយគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ Web Accessibility Initiative មកពី World Wide Web Consortium។

  នៅក្នុងប្រតិបត្តិការ

  យើងខិតខំណែនាំនូវការផ្តល់ជូន និង មុខងារផ្សេងៗដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ ដៃគូបើកបរ ដៃគូដឹកជញ្ជូន និងដៃគូអាជីវកម្ម ដែលរស់នៅជាមួយពិការភាពឲ្យបានចូលរួម និងរីកចម្រើនឡើង នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់យើង។

  មុខងារប្រតិបត្ដិការរបស់ Grab បានជួយផ្លាស់ប្ដូរBassment ដែលជាហាងកាហ្វេមួយ នៅ Selangor ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានចាប់ផ្តើមពីគ្រួសារ ក្នុងការស្វែងរកការលើកកម្ពស់ការរួមបញ្ចូលគ្នា។

  ចុចត្រង់នេះ
  ចុចត្រង់នេះ

  នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការរបស់យើង

  យើងបានបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះ និងបរិយាកាសការងារដែលឯករាជ្យ​ ក្នុងការផ្តល់អោយ Grabbers ទាំងអស់ អាចបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ពួកបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។ យើងជឿជាក់ថាក្រុមការងារចម្រុះ ដែលយល់ច្បាស់ពីបេសកកម្ម និងវប្បធម៌ការងារ នឹងបង្កើតនូវផលិតផល និងការផ្តល់ជូន កាន់តែប្រសើរសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ(Stakeholders) ដែលយើងបម្រើ ឬធ្វើការជូន។

  សូមមើលអំពីរបៀបដែល Grab បានជួយប្រធានផ្នែកផលិតផល GrabAds Principal Product Manager គឺលោក Torlisa Jeffrey ឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចបានធ្វើការនៅផ្ទះ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

  ចុចត្រង់នេះ
  ចុចត្រង់នេះ

  ក្នុងការតស៊ូមតិ

  យើងនឹងបន្តតស៊ូមតិដើម្បីឱ្យមានការរួមបញ្ចូលគ្នាកាន់តែប្រសើរឡើង នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដោយធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមតស៊ូមតិជនពិការ ដើម្បីធានាបាននូវកិច្ចសន្ទនាបើកចំហ និងការទទួលខុសត្រូវលើភាពចម្រុះ និងការដាក់បញ្ចូលគ្នា។

  បង្ហាញ​លេខយោង

  បិទលេខយោង

  1.

  ដោយផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (“GDP”)

បន្ទាប់ទៀត
 • 1/5

  ការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ច

  ការធ្វើឱ្យមានការចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរឡើង និងការធ្វើឌីជីថលនៃអាជីវកម្ម។

  អានបន្ថែម
 • 2/5

  ការពង្រឹងអំណាចសង្គម

  ការធ្វើឱ្យមានការចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរឡើង និងការធ្វើឌីជីថលនៃអាជីវកម្ម។

  អានបន្ថែម
 • 3/5

  ការពង្រឹងអំណាចហិរញ្ញវត្ថុ

  ការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

  អានបន្ថែម
 • 4/5

  ការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ដៃគូសហការរបស់យើង

  Grab ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនដែលជួយដៃគូសហការរបស់យើង បានរៀនជំនាញថ្មីៗ ដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។

  អានបន្ថែម
 • 5/5

  ភាពចម្រុះ និង ការដាក់បញ្ចូល

  Grab បានប្តេជ្ញាចិត្តថានឹងយកចិត្តទុកដាក់ ព្រមទាំងមិនទុកនរណាម្នាក់ចោល នៅក្នុងយុគសម័យសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលឡើយ។

  អានបន្ថែម
 • 1/5

  ការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ច

  ការធ្វើឱ្យមានការចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរឡើង និងការធ្វើឌីជីថលនៃអាជីវកម្ម។

  អានបន្ថែម
 • 2/5

  ការពង្រឹងអំណាចសង្គម

  ការធ្វើឱ្យមានការចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរឡើង និងការធ្វើឌីជីថលនៃអាជីវកម្ម។

  អានបន្ថែម
 • 3/5

  ការពង្រឹងអំណាចហិរញ្ញវត្ថុ

  ការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

  អានបន្ថែម
 • 4/5

  ការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ដៃគូសហការរបស់យើង

  Grab ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនដែលជួយដៃគូសហការរបស់យើង បានរៀនជំនាញថ្មីៗ ដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។

  អានបន្ថែម
 • 5/5

  ភាពចម្រុះ និង ការដាក់បញ្ចូល

  Grab បានប្តេជ្ញាចិត្តថានឹងយកចិត្តទុកដាក់ ព្រមទាំងមិនទុកនរណាម្នាក់ចោល នៅក្នុងយុគសម័យសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលឡើយ។

  អានបន្ថែម
1 /
 • ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន

  ការកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនទៅក្នុងបរិយាកាស

  ការកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនក្នុងបរិយាកាសរបស់យើង គឺជាគោលដៅសំខាន់នៅ Grab

  បច្ចេកវិទ្យាច្នៃប្រឌិតថ្មី និង ដំណោះស្រាយចែករំលែកក្នុងការធ្វើដំណើរ

  យើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាស៊ើបការណ៍សិប្បនិម្មិត (Artificial intelligence - AI) សម្រាប់ការរៀបចំចាប់ការកុម៉្មង់អាហារ ឬអីវ៉ាន់គ្រឿងទេសដែលនៅជិតគ្នា ជាបាច់ឬក្រុមឲ្យនៅជាមួយគ្នា ដើម្បីអោយការដឹកជញ្ជូនមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត។

  យើងក៏លើកកម្ពស់ផងដែរនូវដំណោះស្រាយចែករំលែកការធ្វើដំណើរដូចជា GrabShare និង GrabHitch ដែលជួយជំរុញការធ្វើដំណើរលើរថយន្តរួមគ្នាបានច្រើនលើសពីមនុស្សម្នាក់។

  ការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនី ឬ ប្រភេទHybrids នៅលើវេទិការបស់យើង

  Grab ជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេមួយដែលមានការប្រើប្រាស់នូវរថយន្តអគ្គិសនី និងប្រភេទHybridsច្រើន នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ យើងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាល ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត និងអ្នកគិតគូខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីជំនះឧបសគ្គនានាដែលកំពុងប្រឈមការអនុម័តការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់។

  កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើង ត្រូវបានស្វាគមន៍នៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី លោកស្រី Arifin Tasrif រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរ៉ែ និង ថាមពល បញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ Grab ក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយនរន្តិភាព។

  ចុចត្រង់នេះ
  ចុចត្រង់នេះ
 • ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន

  ដំណោះស្រាយការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

  WWF-Singapore's PACT

  ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ប្រទេសចំនួន៧ ដែលបម្រើសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអាហាររបស់យើង បានចុះហត្ថលេខាលើ WWF-Singapore's PACT (Plastic ACTion) ការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអាហារ ដោយមានចក្ខុវិស័យថា “ គ្មានប្លាស្ទិកនៅក្នុងធម្មជាតិ នៅឆ្នាំ ២០៣០” ។

  ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើង

  ជាការរួមចំណែកមួយនៃការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើង យើងបានចាត់វិធានការដូចខាងក្រោម ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្លាស្ទិកនៅលើវេទិការបស់យើង។

  អនុវត្តជម្រើសដកចេញឲ្យលែងប្រើប្រាស់នូវស្លាបព្រាសមជាប្លាស្ទិក

  លើកទឹកចិត្តឱ្យដៃគូអាជីវកម្មចំណីអាហាររបស់យើង ប្តូរពីការវេចខ្ចប់ដោយប្លាស្ទិក ទៅជាការវេចខ្ចប់ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន

  ការណែនាំអំពីវិធានការណ៍មួយចំនួន ដូចជាការជ្រើសរើសឧបករណ៍វេចខ្ចប់ដែលអាចប្រើឡើងវិញបាន ដើម្បីជំរុញការផ្លាស់ប្តូវពីទម្លាប់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

បន្ទាប់ទៀត
 • 1/2

  ការកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនទៅក្នុងបរិយាកាស

  Grab តែងរកដំណោះស្រាយក្នុងការកាត់បន្ថយនូវការបំភាយកាបូនដោយអនុវត្តយកយុទ្ធសាស្រ្ត កាត់បន្ថយនិងបន្សាំ។

  អានបន្ថែម
 • 2/2

  ដំណោះស្រាយការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

  Grab ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការច្នៃប្រឌិតថ្មីលើដំណោះស្រាយការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដើម្បីកាត់បន្ថយកាកសំណល់ប្លាស្ទិក។

  អានបន្ថែម
 • 1/2

  ការកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនទៅក្នុងបរិយាកាស

  Grab តែងរកដំណោះស្រាយក្នុងការកាត់បន្ថយនូវការបំភាយកាបូនដោយអនុវត្តយកយុទ្ធសាស្រ្ត កាត់បន្ថយនិងបន្សាំ។

  អានបន្ថែម
 • 2/2

  ដំណោះស្រាយការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

  Grab ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការច្នៃប្រឌិតថ្មីលើដំណោះស្រាយការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដើម្បីកាត់បន្ថយកាកសំណល់ប្លាស្ទិក។

  អានបន្ថែម
Grab Cambodia
Forward Together

ផ្ទះលេខ 4, ផ្លូវ 562, សង្ហាត់បឹងកក់ ១, ខ័ណ្ឌទូលគោក,
រាជធានីភ្នំពេញ 12151, ប្រទេសកម្ពុជា