យើងធ្វើការបង្កើតនូវគោលជំហរសុវត្ថិភាពប្រចាំថ្ងៃ គឺពួកយើងព្យាយាមបង្កើតសហគមន៍មួយដែលមានសុវត្ថិភាព​ សម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងទាំងអស់។ ដូច្នេះ មិនថាអ្នកជា អ្នកដំណើរ ឬអ្នកបើកបរ កក់ការធ្វើដំណើរ ឬក៏កំពុងរកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាព អាកប្បកិរិយានិងការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកគឺជារឿងសំខាន់ណាស់។ សូមជួយយើងក្នុងការថែរក្សា សហគមន៍នេះ ដោយចំណាយពេលវេលាតិចតួច ក្នុងការអាននូវបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនរបស់យើង។


ធ្វើទៅកាន់អ្នកដទៃ ឲ្យដូចយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃធ្វើចំពោះយើង

គោរពនូវសិទ្ធិ និងមជ្ឈដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន ព្រមទាំងរក្សានូវវិជ្ជាជីវៈនិយម។

រក្សាអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន និងយានយន្ត។

មិនត្រូវរើសអើងអតិថិជន។

រាល់ការរំលោភបំពាន (កាយសម្បទា​ ឬភាសា) ត្រូវហាមប្រាម។

រក្សានូវការសន្ទនាដែលគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក។

មិនត្រូវបន្តទាក់ទងទៅអតិថិជនបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើរ។

គ្រប់ការបំពាន ឬហិង្សា គ្រប់រូបភាព នឹងមិនត្រូវបានលើកលែង។

គោរពច្បាប់

ច្បាប់បង្កើតឡើង ដើម្បីការពារអ្នក និងអតិថិជនអ្នក សូមចងចាំ រាល់ពេលធ្វើដំណើរ។

អនុលោមតាមបទបញ្ញតិ្តរបស់សង្គម នឹងលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពតាមដងផ្លូវ។
ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ ឬមួកសុវត្ថិភាពជានិច្ច។

សុវត្ថិភាពជាចម្បង

សុវត្ថិភាព ជាទំនួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សគ្រប់រូប។ សូមចងចាំនូវគន្លឺះមួយចំនួន ដើម្បីទទួលបានការធ្វើដំណើរដែលសុវត្ថិភាព។

បើកបរដោយសុវត្ថិភាព

  • កុំបើកបរ ឬបន្ថែមល្បឿនដោយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្ន

  • យកចិត្តទុកដាក់ពេលកំពុងបើកបរ

  • សំរាកឲ្យបានទៀងទាត់

  • មិនត្រូវបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃថ្នាំ ឬគ្រឿងស្រវឹង។

មិនត្រូវឲ្យអ្នកដទៃបើកបរជំនួស។

សូមកុំស្នើសុំ ឬធ្វើការកក់ពីអតិថិជនដោយផ្ទាល់។ កម្មវិធី Grab ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពអ្នក ហើយយើងអាចធ្វើបាន លុះត្រាតែអ្នកទទួលយកការងារតាមរយៈកម្មវិធី Grab ។

រក្សានូវគុណភាពស្តង់ដារ

Grab រក្សានូវគុណភាពនៃសេវាកម្ម ដើម្បីធានានូវបទពិសោធន៍ធ្វើដំណើរសម្រាប់អ្នក និងអតិថិជនរបស់អ្នក។ សូមចងចាំថា៖

រក្សាពិន្ទុបើកបរ។

រក្សានូវអត្រាទទួលយកការងារ។

កាត់បន្ថយនូវអត្រាលុបចោលការងារ។

សូមកុំចូលរួមប្រព្រឹិត្តខុសច្បាប់ ឬការក្លែងបន្លំនានា

Grab នឹងអនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ចំពោះសកម្មភាពក្លែងបន្លំនានា ឬឈានទៅដល់ការផ្អាកគណនីរបស់អ្នក ប្រសិនបើរកឃើញថាមានការប្រព្រឹត្ត។

សូមកុំតម្លើងកម្មវិធីមិនផ្លូវការផ្សេងៗ។

មិនត្រូវធ្វើការក្លែងបន្លំ សម្រាប់កម្មវិធីលើកទឹកចិត្តនានា។

ហាមធ្វើការកក់ដោយខ្លួនឯង ដោយគ្មានអតិថិជនពិតប្រាកដ។

Treat others how you want to be treated

Respect your passengers’ personal space and be professional.

Be polite at all times.

Any form of sexual offence (physical or verbal) is forbidden.

Keep conversation topics respectful.

Any form of harassment or violence, physical or otherwise will not be tolerated.

Obey the law

Local laws are meant to protect you and your passengers. Keep these in mind for safer journeys.

Comply with local regulations to help make the roads safer for all.
Buckle up, whether it is your seatbelt or helmet.

Put safety first

Safety is everyone's responsibility. Be mindful of these safety rules to have a pleasant ride.

Choose the right service if you are traveling with children that require booster seats.

Do not bring weapons
into the vehicle.

Do not make private booking arrangements with your driver. The Grab app is designed to keep you safe and we are better able to assist you only if you make bookings through the Grab app.

Do not engage in fraud and illegitimate behaviour

Grab takes a serious view against fraudulent activities and may suspend your account if detected.

Do not create duplicate accounts.

Do not abuse promotions.

*បញ្ញត្តិមូលដ្ឋានដែលមាន ពុំត្រូវបានរឹតត្បឹតត្រឹមខាងលើឡើយ។ យើងនឹងវាយតម្លៃ និងចាត់វិធានការលើគ្រប់ឧប្បត្តិហេតុដែលបានរាយការណ៍ទាំងអស់។