ការប្រើប្រាស់ផែនទីជំនួយរបស់ Google ទៅជាកម្មវិធី Waze

សូមបងផ្លាស់ប្តូរពីការប្រើប្រាស់ផែនទីជំនួយរបស់ Google (Google Map) ទៅជាកម្មវិធី Waze ជំនួសវិញ ដើម្បីទទួលបានការបង្ហាញផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវជាង និងងាយប្រើប្រាស់ជាង។ Waze នឹងបង្ហាញផ្លូវដែល​មានចម្ងាយជិតបំផុតដើម្បី​ទៅដល់គោលដៅណាមួយ ដែលជួយឲ្យបងចំណេញពេលវេលា ក្នុងការ​ផ្លូវធ្វើដំណើរ។ 

ខាងក្រោមគឺ របៀបដាក់ប្រើប្រាស់កម្មវិធី Waze ក្នុងកម្មវិធីហ្គ្រេប៖

បើបងមានចំងល់ រឺបញ្ហាណាមួយ សូមធ្វើការទាក់ទងមកកាន់លេខ 010 994 554 ដើម្បីអោយក្រុមការងារជួយដោះស្រាយជូន។